แจ้งความกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 31 ธันวาคม ร.ศ. 122

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ด้วยได้รับบอกเจ้าอุปราชแลเค้าสนามหลวงนครเมืองน่านว่า พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช พระเจ้านครเมืองน่าน มีที่ดินอยู่ ๒ ตำบล คือ

(๑) ที่ตำบลบ้านช้างค้ำ โดยยาวทิศใต้ ๓ เส้น ๑๗ วา ทิศตวันตก ๑๒ วา ๒ ศอก ทิศตวันออก ๑ เส้น ๑๔ วา ทิศเหนือ ๑ เส้น ๒ วา กับมีเรือนอยู่ในที่นี้ ๑ หลัง กว้าง ๓ วา ยาว ๑๑ วา ๑๑ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา เครื่องบนแลฝาพื้นไม้สัก หลังคามุงกระเบื้องไม้ ๑ หลัง

(๒) ที่ดินตำบลบ้านดอนแก้ว ยาวด้านละ ๓ เส้น ๑ วา ๒ ศอก กว้างด้านลพ ๑ เสน ๑๘ วา กับมีเรือนอยู่ในที่นี้ ๑ หลัง กว้าง ๓ วา ๑ ศอก ยาว ๘ วา ๘ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา พื้นฟากฝาสานมุงแฝก

(๓) ที่เค้าสนามหลวง มีเรือน ๓ หลัง หลังหนึ่งกว้าง ๒ วา ๓ ศอก ยาว ๙ วา ๙ ห้อง ห้องกว้าง ๑ วา เครื่องบนไม้สัก พื้นไม้สัก มุงกระเบื้องไม้ อีกหลังหนึ่งกว้าง ๒ วา ๓ ศอก ยาว ๕ วา ๕ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา เครื่องแลพื้นฝาไม้สัก มุงกระเบื้องไม้ อีกหลังหนึ่งกว้าง ๒ วา ยาว ๔ วา ๔ ห้อง ๆ กว้าง ๑ วา มุงกระเบื้องไม้ฝาสาน

ที่ดิน ๒ ตำบล กับเรือน ๕ หลังนี้ พระเจ้านครเมืองน่านขอถวายเปนของรัฐบาล

กระทรวงมหาดไทยได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าลอองธุลีพระบาท มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้สำหรับราชการต่อไปแล้ว

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
  2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
    1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
    2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
  1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
  2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก