แจ้งความกระทรวงโยธาธิการ ลงวันที่ 7 มิถุนายน ร.ศ. 125

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แจ้งความกระทรวงโยธาธิการ

ด้วยพระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดช พระเจ้านคร และเค้าสนามหลวงนครน่าน มีศุภอักษรมาว่า ที่ทำการไปรสนีย์โทรเลขที่นครน่านซึ่งตั้งทำการอยู่แต่ก่อนเปนที่ลุ่ม เปนการลำบากแก่ผู้ที่จะไปมาเมื่อเวลาฤดูน้ำ พระเจ้าสุริพงษ์ผริตเดชจึงได้ออกทรัพย์สร้างที่ทำการไปรสนีย์โทรเลขขึ้นใหม่หลัง ๑ ในตอนที่ใช้เสาไม้แก่น เครื่องบนไม้จริง หลังคามุงด้วยกระเบื้องไม้ ด้านหน้าที่มุขโดยกว้างและยาวด้านละ ๔ วา ๒ ศอก มุขกว้าง ๑ วา ๒ ศอก กับมีชานด้านหลังกว้าง ๑ วา ๒ ศอก ยาว ๑ วา ๑ ศอก เปนอันแล้วเสร็จ และเปิดให้เจ้าพนักงานไปรสนีย์โทรเลขขึ้นทำการมาตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ร.ศ. ๑๒๕ นั้นแล้ว พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชขอถวายไว้เปนที่ทำการไปรสนีย์โทรเลขของรัฐบาลสืบไป

กระทรวงโยธาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รับไว้เปนที่ทำการพแนกไปรสนีย์โทรเลขของรัฐบาลสืบต่อไปด้วยแล้ว

 • แจ้งความมาณวันที่ ๗ มิถุนายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๕
 • (ลงนาม) พระยาเสถียรฐาปนกิตย์
 • รักษาราชการแทนเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ๚

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก