แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 18/2550

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วันนี้ (30 ต.ค.) เมื่อเวลา 18.27 น.สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง ฉบับที่ 18 ว่า

วันนี้ คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้รายงานว่า ในการตรวจพระโลหิต เพื่อติดตามเกี่ยวกับการอักเสบของพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) แสดงว่า พระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) หายจากการอักเสบเป็นปกติดี และผลการตรวจพระโลหิตทางชีวเคมี อยู่ในเกณฑ์ปกติ พระอาการทั่วไปดี

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
30 ตุลาคม 2550

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg