แม่แบบ:รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ/ปก

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ปก

ลงสารบัญSeal of the Parliament of Thailand (Outline).svg


รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ


ครั้งที่ /๒๕๕๐


วันที่ เดือน พุทธศักราช ๒๕๕๐
สำนักรายงานการประชุมและชวเลข


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะกรรมการธิการตรวจแล้ว วันที่ เดือน พ.ศ. ๒๕๕๐


สภารับรองในคราวประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ


ครั้งที่ /๒๕๕๐ วันที่ พ.ศ. ๒๕๕๐หน้า

ขึ้นลงรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/สารบัญ


หน้า

ขึ้นลงสารบัญรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/มา


หน้า

ขึ้นลงสารบัญ


รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/รายงาน


หน้า

ขึ้นลงสารบัญรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/จด


หน้า

ขึ้น สารบัญรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ /๒๕๕๐/ตรวจ
/๒๕๕๐ ขึ้น /๒๕๕๐

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

{{ccm/c | 1 = | 2 = | 3 = | 4 = | 5 = | 6 = | 7 = | 8 = | 9 = | 10 = | 11 = | 12 = | 13 = | 14 = | 15 = | 16 = | 17 = | 18 = }}

 • 1 = ครั้งที่ประชุม
 • 2 = วันประชุม (จันทร์, อังคาร ฯลฯ)
 • 3 = วันที่ประชุม
 • 4 = เดือนที่ประชุม
 • 5 = วันที่คณะกรรมการธิการตรวจรายงานการประชุมนี้
 • 6 = เดือนที่คณะกรรมการธิการตรวจรายงานการประชุมนี้
 • 7 = ครั้งที่สภาประชุมและมีการรับรองรายงานการประชุมนี้
 • 8 = เพิ่มเติม เช่น เป็นคราวพิเศษ ไม่ใส่ก็ไม่แสดงผล
 • 9 = วันประชุมตาม 7 (จันทร์, อังคาร ฯลฯ)
 • 10 = วันที่ประชุมตาม 7
 • 11 = เดือนที่ประชุมตาม 7
 • 12 = หน้าของสารบัญ
 • 13 = หน้าของบัญชีผู้มาประชุม
 • 14 = ครั้งของการประชุมก่อนหน้า
 • 15 = ครั้งของการประชุมก่อนหน้า
 • 16 = หน้าของรายงาน
 • 17 = หน้าของรายชื่อผู้จดรายงาน
 • 18 = หน้าของผู้ตรวจรายงาน

ดูตัวอย่างที่ รายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๐