ข้ามไปเนื้อหา

แม่แบบ:สาธารณสมบัติ-สหประชาชาติ

จาก วิกิซอร์ซ

งานนี้คัดจากเอกสารราชการของสหประชาชาติ และสหประชาชาติมีนโยบายให้เอกสารของตนเป็นสาธารณสมบัติให้มากที่สุด เพื่อเผยแพร่ "ข้อคิด (ซึ่งมีอยู่ใน) สิ่งพิมพ์สหประชาชาติให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้"

ตามความในคำสั่งทางปกครองของสหประชาชาติ ที่ ST/AI/189/Add.9/Rev.2 งานดังต่อไปนี้เป็นสาธารณสมบัติทั่วโลก คือ

  • บันทึกราชการ (รายงานการประชุม ระเบียบวาระการประชุม บันทึกย่อ ฯลฯ)
  • เอกสารสหประชาชาติซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของสหประชาชาติ
  • ข้อมูลข่าวสารมหาชนซึ่งมีความมุ่งหมายขั้นต้นเพื่อให้มหาชนได้รู้ถึงกิจกรรมของสหประชาชาติ (แต่ไม่รวมถึง ข้อมูลข่าวสารมหาชนซึ่งมีไว้ขาย)