โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

วายุบุตรปิยหน้า กบินหมาย เหมือนนอ
กายเกษเพธเบญกาย มาตุนั้น
สมเยศอสุรผัดผาย เกียรติ์เกริก ไกรแฮ
อุปราชไอยกากั้น ศึกกั้งลงกา ฯ
กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
(ตัวสะกดตามต้นฉบับเดิม)

โคลงภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ ที่พระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ห้องที่ 130...ท้าวจักรวรรดิอุปภิเษกไพนาสุริยวงศ์ เปลี่ยนนามเป็นทศพิณครองลงกา อสุรผัดลาชนนีเพื่อตามบิดา

แผ่นที่ 519 – พระพหลพลพยุหเสนา

3627 ฝ่ายทศพิณผู้ปิ่น.......ภพลง กาเฮย -- สาศนศรทรง.................ท่านไท้
ประนมหัดถ์ทูลองค์............อสุเรศร์ ขอพระเดชปกไว้...............กราบท้าวมลายชนม์ ฯ

3628 ปางจักรวรรดิราพร้าย...ใจหาญ เสรจมอบภพสฤงฆาร........เฃตรด้าว
ปรีเปรมกระมลบาน...........บรมศุข สุดแฮ การเสรจสมเดจท้าว..........ยักษเข้าไพชยนต์ ฯ

3629 พิเภกติดตรุกรึ้ง.......กรากครัน เลยล่วสิบห้าวัน................โศกเศร้า หลงเลี้ยงลูกอาธรรม์..........ทรยศ -- รอบรู้ล้นเกล้า...............บคุ้มไภยเบียน ฯ

3630 ใครจักนำข่าวนี้........สนองสาร พระฤๅ ราบจักเสดจราญ..............รุกร้า
อ้างเหล่าอรินทรพาล.........ปทุษฐแก่ กูเอย คิดยิ่งหวาดหวั่นว้า............เหว่แล้วกำสรวญ ฯ

3631 อสุรผัดกลัดกลุ้ม......โศกศัลย ถึงแฮ ไอยกาต้องทัณฑ์..............ทุกข์แท้
จักหาทศพิณพัน................ธุผ่าน ภพนา รับโทษไอยกาแก้..............หลุดพ้นพันธนา ฯ

3632 เฉียวฉุดหมุนมุ่งเข้า...พโรงคัล ปั้นปึ่งไม่อภิวันท์...............ราพร้าย
จักรวรรดิตรัสถามพลัน.......ถึงเพศ พงษเฮย --รูปยักษภักตรย้าย...........กบี่แท้ดลฉงน ฯ

3633 ทศพิณทูลแจ้งเผ่า....อสุรผัด ท้าวสี่ภักตรเคืองขัด...........โกรธล้น
จักฆ่าเดกชัด....................ชนติ ฉินเฮย ไสเกษออกไปพ้น.............จากท้องพโรงเรว ฯ

แผ่นที่ 520 – พระพหลพลพยุหเสนา

3634 อสุรผัดขัดแค้น........เคืองคิด ใคร่ต่อกรรอนฤทธิ............ราพร้าย
เกรงไภยจักตามติด...........ไอยะ กาแฮ จนจิตรจำใจผ้าย...............จากท้องโรงคัล ฯ

3635 ทูลไอยกีกับทั้ง........มาตุรงค์ ถามไถ่ถึงนามพงษ............ชนกไท้ ชนนีบอกนามตรง..............หาวรวิ จันทร์นา สองทัดว่างดให้.................ราพลี้จึ่งจร ฯ

3636 จักรวรรดิจักกลับด้าว...แดนนิวัต เวียงเฮย สั่งสุพิณสรรจัด..................ทัพไว้ เสนีรับสั่งตรัส....................เตรียมทุก หมู่นา เทียบรถกับเกยได้..............เสรจแล้วทูลสนอง ฯ

3637 พระสดับเสด็จเข้า....สรงชล สรรพเสร็จทรงเครื่องรณ.....ยุทธพร้อม เสดจยังพระโรงยล............มาตยเกลื่อน แหนนา โอรสมณโฑน้อม...............ประนตท้าวพนาสูร ฯ

3638 จักรวรรดิตรัสสั่งเอื้อ...อรไทย โอรสยังเยาว์ไป................รอบรู้
ลงกาภพมไห...................สวรรยมอบ แม่นา เฉินฉุกจงใช้ผู้...................หนึ่งให้ถึงเรา ฯ

3639 สั่งเสร็จเสด็จยาตรเยื้อง...กรายกร ทรงรถเทียมไกรสร...........ด่วนเต้า
เดินพลบ่แรมรอน.............รุดเร่ง ไปเอย ดลเฃตรมลิวันเข้า............อยุดยั้งไพชยนต์ ฯ

3640 หลานพระพายเผ่าร้อน...รุมอุรา เมื่อจักรวรรรดิ์คลา............คลาศแล้ว
ได้เหตุแห่งบิดา................โดยเลอียด แล้วเฮย ลาพระไอยกีแคล้ว............คลาศคล้อยลอยโพยม ฯ

แผ่นที่ 521 – พระพหลพลพยุหเสนา

3641 ลุเนินมรกฎแก้ว.......บรรพต ถามพิศไพยดาบศ...........บอกแจ้ง
พบชนกทรงพรต.............เพศมนุษย แหนงแฮ นักสิทธิซึ่งเศรกแสร้ง........ตอบถ้อยทวนถาม ฯ

3642 อสุรผัดเผยพจนข้อ...สำคัญ ชนกเพศพานรพรรณ.........เผือกแผ้ว
กุณฑลเพชรโลมทันต์.......รัตนครบ ถ้วนนา หาวเด่นดาวเดือนแพร้ว......รพิศพร้อมพรูตาม ฯ

3643 หณุมานฟังเล่าแล้ว...สรวลสันต แปรเพศเนสวาพรรณ........เผือกกล้า
แเปดหัดถ์สี่ภักตรผัน........ผายเหาะ หาวแฮ ดาวตวันจันทรจ้า.............แจ่มพื้นอัมพร ฯ

3644 บุตรกระบี่รี่เข้า......กราบบาท พ่อเอย แจ้งกิจบิตุราช................ร่ำไห้
ทศพิณพี่เลี้ยงอาจ...........พาพวก มาแฮ รบจับไอยกาได้..............ส่งเข้าตรุขัง ฯ

3645 หณุมานดาลเดือดแค้น...ทศพิณ ปลอบลูกอย่าถวิล...........โศกเศร้า
จักพาสู่ภูมินทร์...............ทูลเหตุ พระนา อีกสุครีพปู่เจ้า................จักได้ดับเข็ญ ฯ

3646 ขุนกบินทรพาบุตรขึ้น...อัมพร ลุขีดขินนคร...................รีบเข้า
สู่บุตรพระทินกร..............ทูลประจักษ แจ้งแฮ สุครีพสั่งให้เฝ้า................บาทเบื้องหริวงษ ฯ

3647 ไวยวงษองค์เอกเจ้า...ขีดขิน สั่งเหล่าลิงโยธิน.............แยกย้าย
ข่าวศึกบอกกระบินทร์......ทุกนัค เรศนา ให้รีบยกพลผ้าย.............ประนตไท้ภุชพล ฯ

แผ่นที่ 522 – พระพหลพลพยุหเสนา

3648 ราตรีจักรกฤษณเข้า...ที่ผธม ฝันเอย ว่าเมฆกลบสุริยกลม.......กลัดไว้
เทพชูมณีชม.................ฉายสว่าง ถวายนา แขวะทลักล่ามไส้...........ตวัดเบื้องบาดาล ฯ

3649 อุไทยไขแข่งเร้า......รังษี ตัดผธมสรงวารี..............รีบเต้า
ออกมาตยหมู่มนตรี........เคียมคั่ง เฝ้าเฮย ตรัสสุบินตามเค้า............สุดสิ้นแก่โหร ฯ

3650 ปโรหิตพินิจแจ้ง.....พยากร ทูลเฮย ว่าจักเสียนคร.................เฃตรไท้
มีชายชาติพานร..............นำบุตร ถวายนา เฃตรใหม่เติมเดิมไท้........กลับด้วยบารมี ฯ

3651 ฟังทายพระแจ่มแจ้ง...ประจักษชัด ตลึงนึงบได้ตรัส...............ตรึซ้ำ
พานเรศทั่วทุกรัฐ.............เยศเลื่อง ฤๅนา แต่พิเภกปลกปล้ำ...........เดชเปลื้องเชิงณรงค์ ฯ

3652 บุตรพายุพักร้อน....แรมวัน หนึ่งนา พอรุ่งพาบุตรผัน..............นบน้า
ลาเสร็จพ่อลูกหัน............เหาะมุ่ง กรุงเฮย ดลอยุทธย์บ่ช้า...............สู่เฝ้าอวตาร ฯ

3653 โองการตรัสทักท้าว...ความหลัง ท่านหลีกสร้างพรตยัง.......ป่ากว้าง
เยียใดท่านจึงผัง.............ละพรต มานา เด็กนี้บุตรใดรอ้าง............ออกเชื้อนามวงษ ฯ

3654 เด็กนี้บุตรข้าบาท....บุตรเบญ กายนา นำข่าวลงกาเข็ญ..............บอกข้า
ข้าจึงเลิกบำเพ็ญ..............พรตรีบ มาเอย ชวนบุตรผู้หาญกล้า...........นบเบื้องบาทบงษุ ฯ