โคลงสี่สุภาพรายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา ในรัชกาลที่ 4

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนิพนธ์โคลงสี่สุภาพ รายพระนามพระราชโอรส และ พระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไว้ดังนี้

ไฟล์:พระราชโอรส-พระราชธิดา ในรัชกาลที่ 4.jpg
พระราชโอรส พระราชธิดา ในรัชกาลที่ 4
พระราชธิดา ในรัชกาลที่ 4
พระราชโอรส พระราชธิดา ในรัชกาลที่ 4 ฉายเมื่อ พ.ศ. 2468
.....โอรสบรมนารถเจ้า จอมประยูร
ปรเมนทรนเรนทรสูรย์ สืบเชื้อ
ขัติยราชวางกูร เก็บรวบ รวมแฮ
ไว้เพื่อประโยชน์เกื้อ แก่ผู้เพียรจำ ฯ
.....นามสุริยนาถหน่อไท้ ปฏิสนธิ์
พระปิ่นภูธราดล แต่งตั้ง
เอารสสุรโศภณ เจริญยิ่ง ยศแฮ
เจ้าร่วมปิตุราชทั้ง เผ่าเชื้อชายหญิง ฯ
.....นภวงศองค์ใหญ่ต้น จำนวน หนึ่งแฮ
กรมหมื่นมเหศวร ศักดิ์ได้
สุประดิษฐ์วิศิษฐ์ควร ยศยิ่ง
กรมวิษณุนารถไท้ ธิราชตั้งนามกร ฯ
.....ที่สามศุภลักษณ์ล้ำ ธิดา ท่านนา
นามยิ่งเยาวลักษณา เรศนั้น
อีกทักษิณาวัฏกุมา รีที่ สี่แฮ
สุดสิ้นพระชนม์สั้น แต่เบื้องยังเยาว์ ฯ
.....สมเด็จเจ้าฟ้าราช เอารส
โสมนัศนามปรากฏ เกียรติก้อง
สุดสิ้นพระชนม์ปลด แต่ประ สูติแฮ
อีกทักษิณชาพร้อง เพรียกรู้เรียงนาม ฯ
.....ที่เจ็ดที่แปดนั้น บุตรี ท่านนา
หนึ่งโสมาวดี เลิศล้ำ
หญิงยังบ่ได้มี นามอีก องค์นา
เพราะสูติวารซ้ำ สุดสิ้นชัณษา ฯ
.....สมเด็จเจ้าฟ้าลูก ภูธร
นามจุฬาลงกรณ์ ที่เก้า
กรมขุนมิ่งมหิศร สรรเศก ให้นา
พินิจประชานาถเจ้า แผ่นหล้าประทานพร ฯ
.....พระองค์หญิงที่สิบนั้น นามศรี
อีกพัฒนาบุตรี ต่อสร้อย
ชายเศวตวรลาภมี ที่สิบ เอ็ดเฮย
สิ้นพระชนม์แต่น้อย บ่ยั้งยืนนาน ฯ
.....ปีขานฉอศกฉั้น หญิงสาม เหล่านา
ประภัศรแสดงนาม หนึ่งนี้
อีกภัตรพิมลตาม ลำดับ
เยาวยอดมัณยาชี้ เชิดอ้างออกแถลง ฯ
.....ชายแดงประสูติแล้ว เสียชนม์
สมเด็จจันทรมณฑล ลูกไท้
เจ้าฟ้าบุตรียล แต่เอก องค์นา
สิ้นพระชนม์แต่ได้ ครบเก้าพรรษา ฯ
.....กฤดาเติมต่อท้าย ภินิหาร
เฉลิมลักษณเลิศกุมาร หนึ่งผู้
ศรีนาคสวาสดิ์ขาน นามธิ ดาแฮ
คัคณางค์ยุคล รู้ สฤษไว้โดยประสงค์ ฯ
.....เอกองค์นามออกอ้าง กรรณิกา แก้วเฮย
หนึ่งบ่มีสมณา ชีพม้วย
ชายศุขสวัสดีสถา พรราช บุตรแฮ
ทั้งทวีถวัลยลาภด้วย ดั่งนี้นามสนอง ฯ
.....ทองกองก้อนใหญ่นี้ เป็นปลาย ปีแฮ
เถาะสัปตศกหมาย มากอ้าง
สิบเอ็ดรวมหญิงชาย ตลอดรอบ ปีนา
ล้วนแต่ปีเดียวสล้าง สลับน่าอัศจรรย์ ฯ
.....เกษมสันต์โสภาคเชื้อ ระพิพันธุ์
ที่ยี่สิบหกบัญ จบถ้วน
กมลาศนเลอสรร เสนอแนะ นามแฮ
สองกุมารเลิศล้วน ประสูติต้นปีมะโรง ฯ
.....สมเด็จเจ้าฟ้าที่ สี่มี นามเฮย
จตุรนต์รัศมี เกียรติก้อง
ที่ยี่สิบเก้าศรี สุริยราช วงศ์แฮ
องค์อุณากรรณพร้อง เพราะด้วยแถลงหาญ ฯ
.....เกษมศรีศุภโยคถ้วน ไตรทัศ องค์เอย
หญิงหนึ่งนามบ่ชัด เชิดไว้
สิ้นพระชนม์แต่ในสัต วารหย่อน อยู่แฮ
หญิงหนึ่งเสมอสมัยได้ สืบสร้อย หรรษา
.....หนึ่งองค์กุมาเรศเชื้อ ภูวนัย
ศรีสิทธิธงชัย แช่มช้า
ทองแถมถวัลยไอ สุริยราช
อีกอนงค์นพคุณอ้า เอี่ยมอ้างอัปศร ฯ
.....กนกวรรณวรนาฏทั้ง ชุมพล
สมโภชกุมารยล ยิ่งผู้
อรุณวดีวิมล ภักตร์ผ่อง ผิวนา
วาณีรัตนกัญญารู้ เชิดอ้างนามกร ฯ
.....มณฑานพรัตน สิ้น ชนม์ปลง
กาพกนกรัตน์ยง ฤทธิ์กล้า
เทวัญอุไทยวงศ์ เชลงอัก ษรแฮ
ราชบุตรพระเจ้าหล้า เดชล้ำรณไชย ฯ
.....อรไทยเทพสร้อย กัญญา แลฤๅ
หญิงหนึ่งนามบ่ปรา กฏไว้
สุดสิ้นพระชนมา ยุย่อม เยาว์แฮ
จึงบ่มีนามให้ เรียกรู้สืบมา ฯ
.....สมเด็จเจ้าฟ้าที่ เบญจมางค์
ภานุรังษีวราง กูรเกล้า
บุษบงเบิกบานนาง อรอัป ศรเอย
มนุษยนาคน้อมหนุ่มเหน้า อีกทั้งชายเจริญ
.....สวัสดิประวัติเรื้อง วิทยา
องค์หนึ่งสุนันทา แน่งน้อย
อีกจันทรทัตจุธา ธารต่อ กันเฮย
สุขุมาลมีสร้อย อีกไซร้มารศรี
.....นารีรัตนราชไท้ ธิดา ท่านนา
หญิงหนึ่งนามบ่ปรา กฏแท้
ไชยานุชิตสา มารถรุ่ง เรืองแฮ
บรรจบเบญจมาแม้ ห่อนห้าโดยจง ฯ
.....อีกองค์หนึ่งนั้น วรวรรณ
ดิศวรกุมารพันธุ์ เผ่าเชื้อ
นงคราญอุดมวรรณ โฉมเฉิด
องค์ศรีเสาวภางค์เนื้อ หน่อไท้ธิบดินทร์ ฯ
.....พระองค์หญิงสว่างสร้อย วัฒนานามแฮ
โสณบัณฑิตปรา กฏแท้
จิตเจริญยศะวรา ดิเรกราช วงศ์เฮย
วัฒนานุวงศ์แล้ เลิศล้ำสำอาง ฯ
.....หนึ่งนางกฤษณาแก้ว กัญจนา กรเอย
อีกบุษปัณณา เลิศเลื้อง
วิไลยลักษณเสาวภา พักตร์ผ่อง ศรีแฮ
แนวนับแขไขเรื้อง ศิริพ่างจันทรา ฯ
.....นภาพรภูวนารถเนื้อ หน่อไท
ดำรงฤทธิ์ครรไล ล่วงแล้ว
ประสานสุทธศรีใส สนองเสนาะ นามนา
หญิงประพาฬรัศมีแผ้ว ผ่องเพี้ยงเพ็ญบูรณ์ ฯ
.....จรูญฤทธิ์เดชม้วย ชีพชนม์
เสาวภาคพรรณพิมล แช่มช้อย
ประดิษฐาสวัสดิโสภณ พูนเพิ่ม
หนึ่งอีกไชยันต์น้อย นุชท้ายกุมาร ฯ
.....สร้อยสอางค์องค์หนึ่งนั้น กุมารี
องค์หนึ่งประไพศรี สอาดอ้าง
หญิงยังบ่ได้มี นามอีก องค์นา
พุทธาประดิษฐ์ร้าง ชีพม้วยชนม์ปลง ฯ
.....พระองค์หญิงประสูติ พระชนม์
อีกหนึงบ่เป็นตน ตกผ้าย
หญิงเยาวเจริญกระมล สุขสวัสดิ์
เป็นที่สุดสุดท้าย สุดสิ้นเสวยสวรรค์ ฯ
.....รวมชายสามสิบเก้า พระองค์
หญิงสี่สิบสามอนงค์ บ่ พลั้ง
ตกเสียอีกสองคง นับควบ กันแฮ
รวมแปดสิบสี่ทั้ง เสร็จถ้วนชายหญิง ฯ