ไฟล์:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๖๕) - ๒๔๘๐.pdf

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ลิงก์ไปยังหน้าดัชนี
ไปหน้า
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →
หน้าถัดไป →

ไฟล์ต้นฉบับ(622 × 947 พิกเซล, ขนาดไฟล์: 16.02 เมกะไบต์, ประเภท MIME: application/pdf, 194 หน้า)

ไฟล์นี้มาจาก Wikimedia Commons และอาจมีใช้ในโครงการอื่น คำอธิบายในหน้าคำอธิบายไฟล์แสดงไว้ด้านล่างนี้

ความย่อ

English: Collection of Historical Archives

ไทย: ประชุมพงศาวดาร

 s:th:ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 65  (Wikidata search (Cirrus search) Wikidata query (SPARQL)  Create new Wikidata item based on this file)
ผู้สร้างสรรค์
institution QS:P195,Q1416884
image of artwork listed in title parameter on this page
ชื่อเรื่อง
English: Collection of Historical Archives
ไทย: ประชุมพงศาวดาร
เล่มที่ 65
รุ่น 1st
ผู้เผยแพร่
institution QS:P195,Q1416884
โรงพิมพ์
English: Daily Mail Press
ไทย: โรงพิมพ์เดลิเมล์
คำอธิบาย
English: This volume consists of the following:
  1. A preface by the Fine Arts Department of Thailand, dated 8 February 2479 BE (1937 CE).
  2. Phraratchaphongsawadan Chabap Phan Channumat (Choem) ["Royal Chronicle: Version [from the Manuscripts of] Phan Channumat (Choem)"], aka Chabap Choso Phan Nueng Roi Hasip Chet ("Version of 1157 LE"), a royal chronicle of Siam found in a twenty-two volume manuscript obtained by the Wachirayan Royal Library in 2450 BE (1907/08 CE) from Phan Channumat (Choem), a Ministry of Interior official. This chronicle appears to be a revised version of an old royal chronicle. The revision was carried out in the time of Thon Buri but was left unfinished at the part of King Narai. In 1157 LE (2338 BE, 1795/96 CE), King Rama I of Bangkok ordered a nobleman, Chaophraya Phiphitphichai, to resume the revision till its completion. For that reason, the contents of the chronicle are divided into two parts, of which the first is that revised in the time of Thon Buri (consisting of the events from the reign of King U Thong up to the reign of King Narai), and the second is that revised in the time of Bangkok (consisting of the events from the reign of King Narai up to the reign of King Taksin). The present book contains the events in the reign of King Taksin. — Reference: Natwipha Chalitanon. (1981). Prawatsatniphon Thai [Thai Historiography]. Bangkok: Foundation for the Promotion of Social Sciences and Humanities Textbooks Project & Thammasat University Press. ISBN 974-571-051-2. Pages 226–227.
Note: "LE" refers to Lesser Era; "BE", Buddhist Era; and "CE", Common Era.
ไทย: ภาคนี้ ประกอบด้วย
๑. คำนำ ของ กรมศิลปากร ลงวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๐
๒. พระราชพงศาวดาร ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) หรือ ฉบับ จ.ศ. ๑๑๕๗ เป็นสมุดไทย ๒๒ เล่ม หอพระสมุดวชิรญาณได้จากพันจันทนุมาศ (เจิม) ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐ เนื้อความมี ๒ ส่วน ส่วนแรก ชำระค้างไว้ในสมัยธนบุรี เนื้อหาตั้งแต่รัชกาลพระเจ้าอู่ทองมาจนถึงพระนารายณ์ ส่วนที่ ๒ รัชกาลที่ ๑ รัตนโกสินทร์ รับสั่งใน จ.ศ. ๑๑๕๗ (พ.ศ. ๒๓๓๘) ให้เจ้าพระยาพิพิธพิชัยชำระต่อ เนื้อหาตั้งแต่รัชกาลพระนารายณ์มาจนถึงพระเจ้าตากสิน ภาคนี้ลงเนื้อหาในรัชกาลพระเจ้าตากสิน — อ้างอิง: นาฎวิภา ชลิตานนท์. (๒๕๒๔). ประวัติศาสตร์นิพนธ์ไทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ISBN 974-571-051-2. หน้า ๒๒๖–๒๒๗.
ภาษา ไทย
เผยแพร่ครั้งแรก 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2480
publication_date QS:P577,+1937-11-13T00:00:00Z/11
สถานที่จัดพิมพ์ Bangkok
แหล่งที่มา
ไทย: กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (๒๔๘๐). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๕. พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์. [พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ โปรดให้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายพันเอก พระยาสิริจุลเสวก (พัว จุลเสวก) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐].

การอนุญาตใช้สิทธิ

Public domain
ภาพหรือสื่อนี้ ถือเป็นงานอันไม่มีลิขสิทธิ์ในเขตอำนาจศาลไทย เนื่องจากลิขสิทธิ์หมดอายุแห่งการคุ้มครองแล้ว ตามมาตรา ๑๙ ถึงมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ดังนี้:

มาตรา ๑๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปี นับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
ในกรณีที่มีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์ในงานดังกล่าวให้มีอยู่ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ร่วม และมีอยู่ต่อไปอีกเป็นเวลาห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย
ถ้าผู้สร้างสรรค์หรือผู้สร้างสรรค์ร่วมทุกคนถึงแก่ความตายก่อนที่ได้มีการโฆษณางานนั้น ให้ลิขสิทธิ์ดังกล่าวมีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์ขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๐ งานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยผู้สร้างสรรค์ใช้นามแฝงหรือไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างสรรค์ ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
ในกรณีที่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ให้นำมาตรา ๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๑ ลิขสิทธิ์ในงานภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียงหรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๒ ลิขสิทธิ์ในงานศิลปประยุกต์ให้มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุยี่สิบห้าปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก
มาตรา ๒๓ ลิขสิทธิ์ในงานที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นโดยการจ้างหรือตามคำสั่งหรือในความควบคุมตามมาตรา ๑๔ ให้มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น แต่ถ้าได้มีการโฆษณางานนั้นในระหว่างระยะเวลาดังกล่าว ให้ลิขสิทธิ์มีอายุห้าสิบปีนับแต่ได้มีการโฆษณาเป็นครั้งแรก

สำหรับผู้อัปโหลด : โปรดระบุชนิดของงาน วันที่สร้างสรรค์หรือวันที่เผยเพร่งาน ตลอดจนรายละเอียดอื่นให้ละเอียดและชัดเจน

Dialog-warning.svgนอกจากนี้คุณอาจต้องเพิ่มป้ายสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา เพื่อระบุว่าเหตุใดงานนี้จึงเป็นสาธารณสมบัติในสหรัฐอเมริกา โปรดทราบว่างานนี้อาจไม่เป็นสาธารณสมบัติในประเทศที่ไม่ได้ใช้กฎระยะเวลาคุ้มครองลิขสิทธิ์ที่สั้นกว่า และมีข้อกำหนดด้านลิขสิทธิ์ที่ยาวนานกว่าอายุของผู้สร้างสรรค์บวกไปอีก 60 ปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเม็กซิโก 100 ปี, จาเมกา 95 ปี, โคลอมเบีย 80 ปี, กัวเตมาลาและซามัว 75 ปี, สวิตเซอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา 70 ปี และเวเนซุเอลา 60 ปี

Flag of Thailand

คำบรรยายโดยย่อ

เพิ่มคำบรรยายทรรทัดเดียวเพื่อขยายความว่าไฟล์นี้มีอะไร

ไอเทมที่แสดงอยู่ในไฟล์นี้

ประกอบด้วย

MIME type อังกฤษ

application/pdf

ประวัติไฟล์

คลิกวันที่/เวลาเพื่อดูไฟล์ที่ปรากฏในขณะนั้น

วันที่/เวลารูปย่อขนาดผู้ใช้ความเห็น
ปัจจุบัน00:52, 17 มิถุนายน 2564รูปย่อสำหรับรุ่นเมื่อ 00:52, 17 มิถุนายน 2564หน้า 622 × 947, 194 (16.02 เมกะไบต์)BitterschokoUploaded a work by {{institution:Fine Arts Department}} from {{th|1=กรมศิลปากร (ผู้รวบรวม). (๒๔๘๐). ''ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๖๕''. พระนคร: โรงพิมพ์เดลิเมล์. [พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์ โปรดให้พิมพ์แจกในงานพระราชทานเพลิงศพนายพันเอก พระยาสิริจุลเสวก (พัว จุลเสวก) ณ วัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐].}} with UploadWizard

ข้อมูลอภิพันธุ์