กฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


กฎกระทรวง

กำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่น

สำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๑[๑]อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

(๑) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๙) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

(๒) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

(๓) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔

(๔) กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๔๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔


ข้อ ๒ ผู้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและผู้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต้องเสียค่าเข้าชมตามอัตราที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้


ข้อ ๓ บุคคลดังต่อไปนี้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมตามข้อ ๒

(๑) ภิกษุ สามเณรในพระพุทธศาสนา หรือนักพรตและนักบวชในศาสนาอื่น

(๒) นักเรียน นิสิต และนักศึกษาในเครื่องแบบ

(๓) นักเรียน นิสิต และนักศึกษา รวมทั้งครูและอาจารย์ผู้ควบคุม ในกรณีที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาขอเข้าชมเป็นหมู่คณะ

(๔) คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

(๕) ผู้ซึ่งอธิบดีกรมศิลปากรเชิญหรือต้อนรับ

(๖) พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ


ข้อ ๔ บุคคลดังต่อไปนี้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โดยไม่ต้องเสียค่าเข้าชมตามข้อ ๒ ได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อแสดงบัตรประจำตัวประชาชน บัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ บัตรประจำตัวสมาชิก หรือบัตรประจำตัวนักเรียน นิสิต หรือนักศึกษาที่สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาออกให้ แล้วแต่กรณี

(๑) นักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบของสถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่ตนสังกัดอยู่

(๒) ทหารผ่านศึก

(๓) ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย

(๔) สมาชิกของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศและสมาชิกของสภาการพิพิธภัณฑ์ระหว่างประเทศ

(๕) สมาชิกของสภาการโบราณสถาน (ประเทศไทย)

(๖) สมาชิกอาสาสมัครในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม


ข้อ ๕ การเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในวันเทศกาลหรือโอกาสพิเศษ อธิบดีกรมศิลปากรจะประกาศงดเก็บค่าเข้าชมก็ได้


ข้อ ๖ ผู้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วต้องเสียค่าบริการ ดังต่อไปนี้

(๑) ค่านำยานพาหนะที่อนุญาตให้เข้าไปในโบราณสถาน

(ก) รถจักรยาน ๒ ล้อ คันละ ๑๐ บาท

(ข) รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ๓ ล้อ คันละ ๒๐ บาท

(ค) รถจักรยานยนต์ ๓ ล้อ คันละ ๓๐ บาท

(ง) รถยนต์ คันละ ๕๐ บาท

(๒) ค่าใช้ที่พักและพื้นที่ในโบราณสถาน

(ก) ห้องพัก ๑ - ๒ คน วันละ ๓๐๐ บาท

(ข) ห้องพัก ๓ - ๔ คน วันละ ๖๐๐ บาท

(ค) อาคารพักหลังละไม่เกิน ๖ คน วันละ ๑,๐๐๐ บาท

(ง) อาคารพักหลังละตั้งแต่ ๗ คนขึ้นไป วันละ ๑,๒๐๐ บาท

(จ) ค่าใช้พื้นที่เพื่อตั้งเต็นท์ เต็นท์ละ/วันละ ๒๐ บาท

ผู้เข้าชมตามข้อ ๓ ไม่ต้องเสียค่าบริการตาม (๑)

ผู้เข้าชมตามข้อ ๓ (๖) และข้อ ๔ (๔) (๕) และ (๖) ไม่ต้องเสียค่าบริการตาม (๒)


ข้อ ๗ ผู้เข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติซึ่งขอใช้บริการเช่าหูฟังบรรยายภาษาต่างประเทศ ต้องเสียค่าบริการคนละ ๕๐ บาทให้ไว้ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑

สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

[เอกสารแนบท้าย]


๑. บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ท้ายกฎกระทรวงกำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑


(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่อัตราค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และกำหนดค่าบริการเช่าหูฟังบรรยายภาษาต่างประเทศสำหรับผู้เข้าชมซึ่งประสงค์ขอใช้บริการเช่าหูฟังบรรยาย โดยมีการยกเว้นค่าเข้าชมและค่าบริการให้แก่บุคคลบางประเภท ประกอบกับกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนโบราณสถานและจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเพิ่มขึ้น สมควรปรับปรุงบัญชีรายชื่อโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้สอดคล้องกัน จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๑๖ ก/หน้า ๑/๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑