วิธีใช้:การพิสูจน์อักษร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
การพิสูจน์อักษร
หน้าที่เกิดขึ้นเมื่อพิสูจน์อักษร

การพิสูจน์อักษร เป็นการสร้างงานในวิกิซอร์ซโดยวิธีพิสูจน์อักษรเป็นรายหน้าไปตามไฟล์ต้นฉบับ เป็นกิจกรรมที่ทุกคนสามารถทำหรือเข้าร่วมได้

ภาพรวม[แก้ไข]

การสร้างงานด้วยวิธีพิสูจน์อักษร มีขั้นตอนดังนี้

ที่ ขั้นตอน ตัวอย่าง
1 มีไฟล์ต้นฉบับ (อัปโหลดที่คอมมอนส์) ไฟล์:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf
2 สร้างดัชนีชื่อเดียวกับไฟล์นั้น ดัชนี:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf
3 สร้างหน้าที่ต้องการ
4 ผสานหน้าตามข้อ 3 ในหน้าหลัก จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง

ไฟล์[แก้ไข]

 1. ไฟล์ต้นฉบับ จะเป็นไฟล์เอกสาร (เช่น สกุล DjVu, pdf ฯลฯ) หรือไฟล์ภาพเอกสาร (เช่น สกุล jpg, png ฯลฯ) ก็ได้
 2. อัปโหลดไฟล์ไว้ที่คอมมอนส์ (โดยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คอมมอนส์ด้วย เช่น เรื่องลิขสิทธิ์)

ดัชนี[แก้ไข]

 1. เมื่อมีไฟล์แล้ว ให้สร้างดัชนีชื่อเดียวกับไฟล์นั้น เช่น ถ้าไฟล์ชื่อ "ไฟล์:กขค.pdf" ให้สร้างดัชนีว่า "ดัชนี:กขค.pdf"
 2. เมื่อสร้างดัชนี จะมีให้กรอกข้อมูลดังนี้ (ช่องใดไม่มี ก็ว่างไว้)
ช่อง คำอธิบาย ตัวอย่าง
ประเภท เลือกประเภทของงานนั้น เช่น เป็นหนังสือ, เป็นวารสาร ฯลฯ
ชื่อ ชื่อของงานนั้น
 • เช่น "ประกาศคณะราษฎร"
 • อาจทำเป็นลิงก์ เช่น [[ประกาศคณะราษฎร]]
แสดงผล ประกาศคณะราษฎร
ภาษา ใส่รหัสภาษา (ดูรหัสภาษาทั้งหมดที่เมทา) th (สำหรับภาษาไทย), en (สำหรับภาษาอังกฤษ) ฯลฯ
เล่ม ใส่เล่มของงานนั้น (ถ้ามีหลายเล่ม)
 • ถ้าเป็นเล่ม 1 ใส่ "1" เป็นต้น
 • อาจทำเป็นลิงก์ เช่น [[พระราชพงศาวดาร ฉบับพระราชหัตถเลขา/ภาค ๑|ภาค 1]]
แสดงผล ภาค 1
 • ผู้สร้างสรรค์,
 • ผู้แปล,
 • บรรณาธิการ,
 • ผู้วาดภาพประกอบ
 1. ใส่ชื่อบุคคลนั้น ๆ
 2. ปรกติให้ทำลิงก์ไปยังหน้าผู้สร้างสรรค์ (ไม่ว่าจะเป็นผู้สร้างสรรค์, ผู้แปล, หรืออื่น ๆ) เช่น [[:ผู้สร้างสรรค์:ชื่อผู้สร้างสรรค์|ชื่อผู้สร้างสรรค์]]
[[ผู้สร้างสรรค์:สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ|สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]]
แสดงผล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
สถานศึกษา
 1. ช่องนี้ปรกติใช้สำหรับงานประเภทวิทยานิพนธ์, รายงาน ฯลฯ
 2. ใส่ชื่อสถานศึกษาที่เป็นเจ้าของหรือทำให้เกิดงานนั้น
เช่น วิทยานิพนธ์ส่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ใส่ว่า "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" (อาจทำเป็นลิงก์ ถ้ามีหน้า)
ผู้เผยแพร่ ใส่ผู้พิมพ์, ผู้โฆษณา, หรือผู้ทำให้งานนั้นแพร่หลายโดยประการอื่น เช่น งานนั้นพิมพ์ที่โรงพิมพ์พระจันทร์ ใส่ "โรงพิมพ์พระจันทร์" (อาจทำเป็นลิงก์ ถ้ามีหน้า)
สถานที่ สถานที่ (ปรกติ ได้แก่ เมือง) ที่งานนั้นเผยแพร่ เช่น สถานที่พิมพ์ เช่น ถ้าพิมพ์ที่กรุงเทพฯ ใส่ "กรุงเทพฯ" (อาจทำเป็นลิงก์ ถ้ามีหน้า)
ปี ปีที่เผยแพร่งานนั้น เช่น งานนั้นพิมพ์ใน พ.ศ. 2563 ใส่ "2563", ถ้าปีอาจกำกวม จะใส่ชื่อศักราช (เช่น "พ.ศ." หรือ "ค.ศ." เพิ่มเข้าไปก็ได้)
สแกน เลือกชื่อสกุลไฟล์ต้นฉบับที่ถูกต้อง เช่น ถ้าเป็นไฟล์ pdf ก็เลือก "pdf"
ภาพปก
 1. ใส่เลขหน้าปกตามไฟล์นั้น ๆ
 2. จะขึ้น "1" (หมายถึง หน้า 1) โดยอัตโนมัติ ถ้าอยู่หน้าอื่น ก็เปลี่ยนเลขได้
ความคืบหน้า เลือกขั้นความคืบหน้าของการพิสูจน์อักษร
หน้า
 1. จัดทำรายการหน้าตามโค้ดที่ขึ้นไว้ให้โดยอัตโนมัติ
 2. ปัญหาทางเทคนิค: โค้ดยังไม่รับรองเครื่องหมายบางอย่าง เช่น วงเล็บ, ปีกกา, มหัพภาค ("."), จุลภาค (","), ปรัศนี ("?"), อัญประกาศ (เครื่องหมายคำพูด) ฯลฯ เพราะฉะนั้น ถ้าหน้ามีเครื่องหมายเหล่านี้ เช่น "(1)", "[2]" ให้เอาเครื่องหมายออก หรือถ้าเกรงหน้าจะซ้ำ ก็อาจเปลี่ยนไปเขียนหน้าด้วยรูปแบบอื่นตามสมควร
 3. ปรกติจะแสดงชื่อหน้าเป็นตัวเลขอารบิกโดยอัตโนมัติ การเปลี่ยนให้แสดงด้วยรูปแบบ ยังรองรับเพียง 2 ประเภท คือ
  • roman = เลขโรมัน พิมพ์เล็ก (i, ii, iii, iv, iv ฯลฯ)
  • highroman = เลขโรมัน พิมพ์ใหญ่ (I, II, III, IV, V ฯลฯ)
<pagelist
1 = -
2 = ปกหน้า
3 = ปกใน
4 = a
5 = b
6 = 1
6to10 = roman
11 = 1
/>

หมายความว่า

 • หน้า 1 ไม่แสดงชื่อหน้า
 • หน้า 2 จะแสดงชื่อหน้าว่า "ปกหน้า"
 • หน้า 3 จะแสดงชื่อหน้าว่า "ปกใน"
 • หน้า 4 จะแสดงชื่อหน้าว่า "a"
 • หน้า 5 จะแสดงชื่อหน้าว่า "b"
 • หน้า 6 จะขึ้นเป็นหน้าที่ 1 และหน้าต่อ ๆ ไปจนถึงหน้า 10 จะขึ้นเป็นหน้าที่ 2, 3, 4, 5 ตามลำดับ โดยจะแสดงเป็นเลขหน้าเป็นเลขโรมัน (i, ii, iii ฯลฯ)
 • หน้า 11 เป็นต้นไป จะแสดงชื่อหน้าว่า "1" (เป็นเลขอารบิก) ต่อ ๆ กันไปตามลำดับ
รหัสสำหรับจัดหมวดหมู่ ถ้าต้องแสดงให้จัดหมวดหมู่ดัชนีตามชื่ออื่นนอกจากชื่อของดัชนีเอง ก็ใส่ชื่อนั้นลงไป ดัชนีชื่อ "กขค" ต้องการให้จัดหมวดหมู่ด้วยชื่ออื่น เช่น "ขกค" ก็ใส่ "ขกค" ลงไป
 • เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ,
 • OCLC,
 • LCCN,
 • ARK from BNF,
 • รหัสระบุเอกสารของหอจดหมายเหตุ
ใส่รหัสนั้น ๆ แล้วแต่จะมี
ความคมชัดของภาพสแกนในอีดิตโหมด โดยปรกติ ดัชนีจะแสดงภาพด้วยความละเอียดบางอย่างโดยอัตโนมัติ ถ้าต้องการให้แสดงความละเอียดอย่างอื่น ก็ใส่เลขความละเอียดนั้นลงไป เช่น
"300" (หมายความว่า 300 พิกเซล)
"1000" (หมายความว่า 1,000 พิกเซล)
Css ใส่รหัส css สำหรับจัดหน้าตามที่ต้องการให้ใช้แทนรหัสอัตโนมัติ
หัวเรื่อง, ท้ายเรื่อง ช่องนี้จะช่วยจัดการส่วนหัวหรือส่วนท้ายของทุกหน้าโดยอัตโนมัติ (เว้นแต่จะกำหนดไว้ที่หน้านั้น ๆ เป็นอย่างอื่น)
 • ใส่ {{หัววิ่ง|{{{pagenum}}}|กขค|{{{pagenum}}}}}
  จะแสดงส่วนหัวหรือส่วนท้ายของแต่ละหน้าตามรูปแบบหัววิ่งนั้น (ดูรายละเอียดที่ แม่แบบ:หัววิ่ง)
 • {{{pagenum}}} จะทำให้ขึ้นเลขหน้าตามที่กำหนดไว้ในส่วน "หน้า" ข้างต้นนั้นโดยอัตโนมัติ
Categories ใส่หมวดหมู่ของดัชนี, ใส่ชื่อหมวดหมู่ลงไปโดยตรง ไม่ต้องใส่ข้อความนำหน้าว่า หมวดหมู่:

หน้า[แก้ไข]

เมื่อดัชนีเสร็จแล้ว ให้สร้างหน้าชื่อเดียวกับดัชนี โดยทับหน้าย่อย ๆ ลงไป เช่น

ดัชนีชื่อ "ดัชนี:กขค.pdf"
ให้สร้างหน้า "หน้า:กขค.pdf/1", "หน้า:กขค.pdf/2", "หน้า:กขค.pdf/3" ต่อกันไปตามลำดับ

การผสาน[แก้ไข]

การผสานหลายหน้าต่อกัน[แก้ไข]

เมื่อสร้างหน้าเสร็จแล้ว ให้ผสานหน้าเหล่านั้นลงในหน้าหลัก โดยใช้โค้ดดังนี้

<pages index="ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์" from="เลขหน้าเริ่ม(ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าแรกของไฟล์)" to="เลขหน้าจบ(ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าสุดท้ายของไฟล์)"/>

ตัวอย่าง

<pages index="ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ (จ.ศ. ๑๒๓๖).pdf" from=1 to=9/>

จะแสดงผลดังที่ปรากฎใน ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่_ลงวันอาทิตย์_แรม_๑๒_ค่ำ_เดือน_๑๒_จ.ศ._๑๒๓๕

การผสานหน้าเดียว[แก้ไข]

ถ้าต้องการผสานหน้าเดียว ให้ใช้โค้ดดังนี้

<pages index="ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์" include="เลขหน้าที่ต้องการ"/>

หรือ

{{page|ชื่อหน้า|num=เลขหน้าที่ต้องการให้เป็น}}

เช่น

{{page|Royal Household Bureau Announcement 18 May 2019.jpg|num=๑}}

จะผสาน หน้า:Royal Household Bureau Announcement 18 May 2019.jpg ลงไป โดยแสดงหน้านั้นเป็นหน้า "๑"

การผสานโดยเว้นหน้า[แก้ไข]

ถ้าต้องการผสานโดยเว้นหน้า ให้ใช้โค้ดดังนี้

<pages index="ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์" include="เลขหน้าที่ต้องการ1,เลขหน้าที่ต้องการ2"/>

ถ้าต้องการให้มีหลายหน้าต่อกันก่อนจะเว้น ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ("-") ช่วย เช่น

<pages index="ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ (จ.ศ. ๑๒๓๖).pdf" include="1-2,4-9,12,14-16"/>

หมายความว่า จะผสานโดยเริ่มด้วยหน้า 1 ถึงหน้า 2, แล้วตามด้วยหน้า 4 ถึงหน้า 9, หน้า 12, และหน้า 14 ไปจนจบที่หน้า 16

การผสานเพียงบางส่วนของหน้า[แก้ไข]

ถ้าต้องการผสานเพียงบางส่วนของหน้า ให้กระทำดังนี้

 1. ในหน้า (หน้าที่ขึ้นด้วย "หน้า:") นั้น ๆ ใส่โค้ดดังนี้ลงในตอนต้นของข้อความส่วนแรก
  ## ชื่อส่วน 1 ##
 2. แล้วใส่โค้ดดังนี้ลงในตอนต้นของข้อความส่วนที่ 2
  ## ชื่อส่วน 2 ##
 3. ถ้ามีหลายส่วน ก็ทำดังนั้นต่อ ๆ กันไป
 4. เมื่อผสาน ให้ใช้โค้ดดังนี้
  1. การเริ่มด้วยบางส่วน
   <pages index="ชื่อไฟล์.สกุลไฟล์" from="เลขหน้าต้น" to="เลขหน้าจบ" fromsection="ชื่อส่วน 2" />
   จะเริ่มผสานที่ส่วน 2 ของหน้าต้น ไปจนสิ้นหน้าจบ
  2. การจบด้วยบางส่วน
   <pages index="ชื่อไฟล์.สกุลไฟล์" from="เลขหน้าต้น" to="เลขหน้าจบ" tosection="ชื่อส่วน 1" />
   จะเริ่มผสานที่หน้าต้น ไปจนสิ้นส่วน 1 ของหน้าจบ
  3. การใส่เฉพาะบางส่วน (ในกรณีที่มีหน้าเดียว)
   <pages index="ชื่อไฟล์.สกุลไฟล์" from="เลขหน้าต้น" to="เลขหน้าจบ(เลขเดียวกับหน้าต้น)" onlysection="ชื่อส่วน 1" />
   จะผสานเฉพาะส่วน 1 ของหน้านั้นลงในหน้าหลัก

วิธีใช้ปลีกย่อย[แก้ไข]

ปรกติแล้ว แต่ละหน้าจะผสานติดต่อกันไปโดยไม่มีวรรคคั่น เช่น

หน้า 1 หน้า 2 ผลลัพธ์ของการผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ถ้าต้องการให้มีวรรคคั่น
ให้ใส่ {{เว้นวรรค}} ไว้ท้ายหน้า เช่น
หน้า 1 หน้า 2 ผลลัพธ์ของการผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่{{เว้นวรรค}} ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ
ถ้าต้องการขึ้นย่อหน้าใหม่
ให้ใส่ {{nop}} ไว้ท้ายหน้า เช่น
หน้า 1 หน้า 2 ผลลัพธ์ของการผสานหน้า
 ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู{{nop}}  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
 •  ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
 •  จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง