ข้ามไปเนื้อหา

วิธีใช้:การตัดข้อความระหว่างหน้า

จาก วิกิซอร์ซ
การตัดข้อความระหว่างหน้า
หน้านี้ระบุวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการตัดข้อความระหว่างหน้า (page break) ในเนมสเปซ "หน้า" (คือ หน้าที่มีชื่อหน้าขึ้นต้นว่า "หน้า:")

การเว้นวรรคระหว่างหน้า

[แก้ไข]

ภาษาไทยเขียนข้อความแบบไม่มีวรรค (เรียกว่า "scriptio continua") เพราะฉะนั้น หน้าต่าง ๆ จะผสานไปโดยไม่เว้นวรรคระหว่างหน้า ซึ่งเป็นระบบเดียวกับในวิกิซอร์ซภาษาเอเชียส่วนใหญ่ เช่น จีน ญี่ปุ่น ฯลฯ (ต่างจากวิกิซอร์ซในภาษาที่ใช้อักษรโรมัน เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ)

แต่ถ้าต้องการให้เว้นวรรคระหว่างหน้า ให้ใส่ แม่แบบ:เว้นวรรค (ย่อว่า "วว") หรือ จะเคาะเว้นวรรคตามปกติแล้วตามด้วย <!-- --> ไว้ท้ายหน้าแรก ก็สามารถทำได้ ดังตัวอย่างนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ{{วว}} ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

ถ้าไม่ใส่ {{วว}} จะผสานต่อเนื่องกันไป ดังนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

ย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา

[แก้ไข]

โดยปรกติ เมื่อผสานหน้า ข้อความจะแสดงต่อเนื่องกันไปดังกล่าวมาแล้ว

แต่ถ้าย่อหน้าหนึ่ง ๆ จบในหน้าแรก และขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา ให้ใส่ แม่แบบ:ไม่ปฏิบัติการ (ย่อว่า "มปก") ไว้ที่ท้ายหน้าแรก เพื่อบังคับให้ขึ้นย่อหน้าใหม่ในหน้าถัดมา ดังตัวอย่างนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู

{{มปก}}

จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
  • ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู
  • จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง

ถ้าไม่ใส่ {{มปก}} จะผสานต่อเนื่องกันไป ไม่ขึ้นย่อหน้า (และไม่มีวรรคระหว่างหน้า) ดังนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู จะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดูจะใคร่ลงเรือใบ ดูน้ำใสและปลาปู สิ่งใดอยู่ในตู้ มิใช่อยู่ใต้ตั่งเตียง
ข้อยกเว้น

ในหน้าที่ใช้ แม่แบบสารบัญ ให้เปลี่ยนไปใส่ {{มปก}} ไว้ที่ส่วนต้นของหน้าถัดไปแทน

ข้อความหน้าแรกจบด้วยยัติภังค์

[แก้ไข]

ถ้าข้อความในหน้าแรกจบด้วยเครื่องหมายยัติภังค์ (" - ") ให้คงยัติภังค์ไว้ได้ตามเดิม เมื่อผสาน เครื่องหมายยัติภังค์จะไม่ปรากฏ และข้อความจะเชื่อมกันเอง ดังตัวอย่างนี้

หน้าแรก หน้าถัดมา ผลลัพธ์เมื่อผสานหน้า
ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะ- ใภ้ใช้คล้องคอ ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ

แต่ถ้าต้องการให้แสดงยัติภังค์ในผลลัพธ์ ให้ใช้ แม่แบบ:ยัติภังค์ท้ายหน้า ช่วย ตามวิธีการที่ระบุในหน้าแม่แบบนั้นแล้ว

ลิงก์ถูกแบ่งระหว่างหน้า

[แก้ไข]

เมื่อข้อความที่ต้องการลิงก์ถูกแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งอยู่หน้าหนึ่ง อีกส่วนอยู่อีกหน้า การจะลิงก์เสมือนเป็นข้อความหนึ่งเดียว ต้องใช้ แม่แบบ:เริ่มข้อความที่ลิงก์ได้ และ แม่แบบ:จบข้อความที่ลิงก์ได้ ช่วย

วิธีการใช้ มีอธิบายโดยละเอียดในหน้าแม่แบบทั้งสองแล้ว

ตารางถูกแบ่งระหว่างหน้า

[แก้ไข]

เมื่อตารางถูกแบ่งระหว่างหน้า ให้ทำตามตัวอย่างนี้

หน้า ในกล่องข้อความตรง ตัวอย่าง
แรก กลาง (body)
{| class="wikitable"
|-
|เนื้อหาตาราง
ท้าย (footer)
{{มปกต}}
|}
ถัดมา หัว (header)
{| class="wikitable"
|-
กลาง (body)
{{มปกต}}
|-
|เนื้อหาตาราง
ท้าย (footer)
{{มปกต}}
|}
สุดท้าย หัว (header)
{| class="wikitable"
|-
กลาง (body)
{{มปกต}}
|-
|เนื้อหาตาราง
|}

ดูตัวอย่างใน ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 10/ราชวงษปกรณ์

เชิงอรรถถูกแบ่งระหว่างหน้า

[แก้ไข]

ในกรณีที่เชิงอรรถ (footnote) ถูกแบ่งระหว่างหน้า กล่าวคือ เชิงอรรถอันหนึ่งยังไม่จบในหน้าแรก แล้วไปต่อในหน้าถัดมา ให้ทำดังนี้

หน้า ในกล่องข้อความตรง ตัวอย่าง อธิบาย
แรก กลาง (body)
ประโยค 1 ประโยค 2 ประโยค 3<ref name="เชิงอรรถ ก">ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ{{เว้นวรรค}}</ref>
ให้ใส่เชิงอรรถด้วยวิธีปรกติ โดยให้ตั้งชื่อเชิงอรรถนั้น ชื่ออะไรก็ได้ โดยการใส่ name = "ชื่อ" เข้าไปในโค้ด <ref> ดังตัวอย่าง
ท้าย (footer)
{{รายการอ้างอิง}}
ในกล่องข้อความท้ายหน้า ใส่แม่แบบแสดงรายการอ้างอิงตามปรกติ
ถัดมา กลาง (body)
ประโยค a ประโยค b ประโยค c<ref follow ="เชิงอรรถ ก">ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู</ref>
ในหน้าถัดมา ให้ใส่เชิงอรรถด้วยโค้ด <ref> ตามปรกติ (โดยจะวางไว้ก่อนข้อความแรกสุดในหน้า หรือท้ายข้อความสุดท้ายในหน้า หรือจุดอื่น ๆ แล้วแต่จะเห็นสมควร) แต่ให้เพิ่มข้อความ follow = "ชื่อที่ตั้งไว้ในหน้าแรก" เข้าไป ดังตัวอย่าง
ท้าย (footer)
{{รายการอ้างอิง}}
จากตัวอย่าง เมื่อผสาน ข้อความในเชิงอรรถทั้งสองหน้า จะแสดงต่อกันเป็นเชิงอรรถอันหนึ่งอันเดียวว่า "ผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ ให้สะใภ้ใช้คล้องคอ ใฝ่ใจเอาใส่ห่อ มิหลงใหลใครขอดู"

แม่แบบถูกแบ่งระหว่างหน้า

[แก้ไข]

ในกรณีที่แม่แบบถูกแบ่งระหว่างหน้า ต้องใช้แม่แบบเป็นชุดกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

หน้า ในกล่องข้อความตรง ตัวอย่าง
แรก กลาง (body)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/s}}
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ท้าย (footer)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/e}}
ถัดมา หัว (header)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/s}}
กลาง (body)
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
ท้าย (footer)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/e}}
สุดท้าย หัว (header)
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/s}}
กลาง (body)
ข้อความ ข้อความ ข้อความ
{{กลุ่มข้อความตรงกลาง/e}}

ดูชุดแม่แบบที่มีได้ที่ หมวดหมู่:แม่แบบสำหรับการตัดข้อความระหว่างหน้า