ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 10/ราชวงษปกรณ์

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สารบาน
ภาคที่ ๑
ตอนที่ อารัมภกถา เริ่มเรื่องพงษาวดารลานนาไทย ของ
พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช น่า
ตอนที่ ว่าด้วยสักยวงษ์ "
คำนมัสการพระรัตนไตรย "
ว่าด้วยลำดับวงษ์สักยราช "
ว่าด้วยพระสิทธัตถกุมารได้ตรัสเปนพระพุทธเจ้า "
ว่าด้วยวงษ์สกุลพระเจ้าพิมพิสาร "
ว่าด้วยต้นสกุลพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช "
ตอนที่ ว่าด้วยตั้งวงษ์ลาวจังกรราช "
ว่าด้วยนางจามเทวีสร้างเมืองลำพูน "
ว่าด้วยประวัติพระยาลาวจังกรราช " ๑๐
พระเจ้าอนุรุทธตั้งจังกรกุมารให้เปนใหญ่ใน
ลานนาไทย " ๑๑
ตอนที่ ว่าด้วยพระยาลาวจังกรราชสร้างเมือง " ๑๒
พระยาลาวจังกรราชสร้างเมืองเงินยัง " ๑๒
พระยาลาวจังกรราชสร้างเมืองฝาง, เชียงราย,
เชียงของ " ๑๓
ตอนที่ ว่าด้วยลูกหลานพระยาลาวจังกรราช น่า ๑๔
ตอนที่ เรื่องขุนเจืองธรรมิกราช " ๒๔
ว่าด้วยประวัติเจ้าขุนทึง " ๒๔
เจ้าขุนทึงอธิฐานสร้างเมืองเชียงเรือง " ๒๖
ว่าด้วยเจ้าขุนทึงย้ายไปอยู่เมืองเชียงเรือง " ๒๗
ว่าด้วยลำดับลูกหลานเจ้าขุน " ๓๐
ว่าด้วยเจ้าขุนเจืองปราบดาภิเศกเปนขุนเจือง
ธรรมิกราช " ๓๓
ขุนเจืองธรรมิกราชไปอยู่เมืองแกว " ๓๔
ขุนเจืองธรรมิกราชไปชนช้างกับพระยาแมนตาตอก " ๓๘
ขุนเจืองธรรมิกราชขาดฅอช้าง " ๓๙
ว่าด้วยลำดับลูกหลานขุนเจืองธรรมิกราช " ๔๐
ว่าด้วยประวัติเจ้ามังราย " ๔๑
เจ้ามังรายเที่ยวปราบปรามหัวเมืองลาว " ๔๓
เจ้ามังรายตีได้เมืองอังวะ " ๔๙
เจ้ามังรายบำรุงพุทธสาสนา " ๔๙
ว่าด้วยลำดับลูกหลานเจ้ามังราย " ๕๒
ว่าด้วยประวัติพระเจ้าติโลกราช " ๕๘
ว่าด้วยประวัติพระยาแกว " ๖๑
ว่าด้วยพระยาแกวทำศึกกับศุโขไทย " ๖๒
ว่าด้วยพระยาอาทิตย์เมืองใต้ทำไมตรีกับพระยาแกว น่า ๖๓
ว่าด้วยลำดับลูกหลานพระยาแกว " ๖๓
ว่าด้วยเมืองเชียงใหม่ขอขึ้นเมืองใต้ " ๖๖
ว่าด้วยเจ้าฟ้ามังตรามาตีได้เมืองเชียงใหม่ " ๖๘
ว่าด้วยสกุลเจ้าฟ้าสารวดี เจ้านครเชียงใหม่ " ๗๐
ภาคที่ ๒
คำนมัสการ " ๗๓
ตอนที่ ว่าด้วยราชวงษ์ภูคาสร้างเมืองปัว " ๗๔
ว่าด้วยประวัติเจ้าขุนน่นแลเจ้าขุนฟอง " ๗๔
ว่าด้วยเจ้าขุนน่นสร้างเมืองจันทบุรี " ๗๕
ว่าด้วยประวัติเจ้าขุนฟองสร้างเมืองวร คือ เมืองปัว " ๗๕
ว่าด้วยพระยางำเมืองตีได้เมืองปัว " ๗๘
ว่าด้วยประวัติเจ้าผานอง " ๗๘
ตอนที่ ว่าด้วยสร้างเมืองน่าน " ๘๑
ว่าด้วยพระยาการเมืองบรรจุพระธาตุวัดูเพียงแช่แห่ง " ๘๓
ว่าด้วยพระยาผากองสร้างเมืองน่าน " ๘๕
ว่าด้วยพระยาแพร่มาตีได้เมืองน่าน " ๘๖
ราชวงษ์ภูคากลับตีเมืองน่านคืนได้อิก " ๘๖
ว่าด้วยพระยาติโลกราชเมืองเชียงใหม่ตีได้เมืองน่าน " ๘๙
ตอนที่ ว่าด้วยเมืองน่านขึ้นเชียงใหม่ น่า ๙๐
ว่าด้วยลำดับท้าวผู้มากินเมืองน่าน " ๙๐
ว่าด้วยท้าวขาก่านซ่อมพระเจดีย์ภูเพียงแช่แห้ง " ๙๑
ว่าด้วยแกวมารบเมืองน่าน " ๙๒
ว่าด้วยลำดับท้าวผู้ครองเมืองน่าน " ๙๒
ว่าด้วยเจ้าฟ้ามังตรามาตีได้เมืองน่าน " ๙๕
ตอนที่ ว่าด้วยเมืองน่านคราวเปนจลาจล " ๙๖
ว่าด้วยเจ้าฟ้าสารวดีซ่อมวัดภูเพียงแช่แห้ง " ๙๖
ว่าด้วยเมืองน่านแขงเมืองต่อเจ้าฟ้าสารวดี " ๙๘
ว่าด้วยเจ้าพระยาพลศึกซ้ายไชยสงครามซ่อมพระเจดีย์
หลวงวัดภูเพียงแช่แห้ง " ๑๐๐
ว่าด้วยเจ้าพระยาพลศึกซ้ายไชยสงครามย้ายไปเปน
เจ้านครเชียงใหม่ " ๑๐๑
ว่าด้วยเจ้าฟ้าสุทโธธรรมราชาหงษาวดีตีได้เมือง
เชียงใหม่ " ๑๐๑
ว่าด้วยเมืองน่านระส่ำระสาย " ๑๐๒
ว่าด้วยพระยาใต้ไปตีเมืองน่าน " ๑๐๔
ว่าด้วยเมืองน่านตั้งแขงเมืองต่อหงษาวดี " ๑๐๕
ว่าด้วยหงษาวดีมาปราบปรามเมืองน่าน " ๑๐๕
ว่าด้วยลำดับท้าวผู้ครองเมืองน่าน " ๑๐๗
ตอนที่ ว่าด้วยสกุลเจ้าพระยาหลวงตี๋น ต้นวงษ์เจ้านครเมือง
น่าน น่า ๑๐๙
เมืองน่านขอเจ้าพระยาหลวงตี๋น เจ้านครเชียงใหม่
มาเปนเจ้านครเมืองน่าน " ๑๐๙
พระนาขวาคิดร้ายต่อเจ้าพระยาหลวงตี๋น " ๑๐๙
พระนาขวายิงตัวตาย " ๑๐๙
เครือญาติเจ้าพระยาหลวงตี๋น " ๑๑๐
ตอนที่ ว่าด้วยวงษ์เจ้าพระยาหลวงตี๋นครองเมืองน่าน " ๑๑๕
ลานนาไทยแขงเมืองต่อพม่า " ๑๑๕
พม่ายกมาปราบปรามลานนาไทย " ๑๑๖
พม่าตีได้กรุงศรีอยุทธยา " ๑๑๘
ฮ่อยกมาตีเมืองอังวะ " ๑๑๙
ลานนาไทยมาขึ้นกรุงฯ " ๑๒๐
ว่าด้วยผู้ครองเมืองน่านระหว่างศึกพม่ากับไทย " ๑๒๐
ไทยตีได้เวียงจันท์ " ๑๒๑
เจ้าในตระกูลเมืองน่านแยกไปเปนข้าพม่าบ้าง ไทย
บ้าง " ๑๒๔
พม่ายกทัพมาตีเมืองไทย " ๑๒๕
ตระกูลเมืองน่านซึ่งแยกเปนข้าพม่าแลไทย
อยู่เข้าปรองดองกัน " ๑๒๗
ภาคที่ ๓
ตอนที่ ว่าด้วยเมืองน่านมาขึ้นกรุงฯ น่า ๑๒๙
เจ้าอัตถวรปัญโญมาขอเปนข้ากรุงฯ " ๑๒๙
พม่ายกมาตีหัวเมืองลานนาไทย " ๑๓๒
เจ้าอัตถวรปัญโญบำรุงเมืองแลสาสนา " ๑๓๓
เจ้าอัตถวรปัญโญย้ายมาอยู่เมืองน่านเก่า " ๑๓๙
ไทยตีได้เมืองเชียงแสน " ๑๓๙
เจ้าอัตถวรปัญโญตีได้เมืองเชียงรุ้งสิบสองปันนา " ๑๔๑
เจ้าอัตถวรปัญโญซ่อมอารามต่าง ๆ " ๑๔๒
เจ้าอัตถวรปัญโญได้พระเกษธาตุมาถวายพระบาท
สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ " ๑๔๓
เจ้าอัตถวรปัญโญเข้ามาถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ " ๑๔๕
เจ้าอัตถวรปัญโญถึงแก่กรรม " ๑๔๕
ประวัติเจ้าอัตถวรปัญโญ " ๑๔๖
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลยทรงตั้ง
เจ้าสุมนเปนเจ้าเมืองน่าน " ๑๔๗
เจ้าสุมนเทวราชไปตีเมืองพง " ๑๔๘
เจ้าสุมนเทวราชให้ขุดเหมืองฝาย น่า ๑๔๙
เจ้าสุมนเทวราชได้ช้างเผือกแลช้างแดง
เข้ามาถวาย " ๑๔๙
ตอนที่ ว่าด้วยย้านเมืองน่าน " ๑๕๑
น้ำท่วมเมืองน่าน " ๑๕๑
เจ้าสุมนเทวราชให้สร้างเมืองใหม่ " ๑๕๑
เจ้าสุมนเทวราชย้ายไปอยู่เมืองใหม่ " ๑๕๒
เจ้าสุมนเทวราชได้ช้างแดงมาถวาย " ๑๕๒
เจ้าสุมนเทวราชปฏิสังขรณ์วัดภูเพียงแช่แห้ง " ๑๕๓
เมืองเชียงรุ้งมาขอซื้อช้างที่เมืองน่าน " ๑๕๔
เจ้าสุมนเทวราชเข้ามาถวายพระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย " ๑๕๖
เจ้าสุมนเทวราชถึงแก่กรรม " ๑๕๖
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้ง
เจ้ามหายศเปนเจ้าเมืองน่าน " ๑๕๗
เมืองน่านถูกเกณฑ์ไปศึกเจ้าอนุเวียงจันท์ " ๑๕๗
เจ้ามหายศได้รับคำสั่งให้เปนผู้ช่วยรั้ง
ฟังราชการเมืองหลวงพระบาง " ๑๕๙
พระยาพิไชยรณฤทธิ์จับเจ้าอนุได้ " ๑๖๑
เจ้ามหายศถึงแก่กรรม " ๑๖๒
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวทรงตั้งเจ้า
อชิตวงษ์เปนเจ้าเมืองน่าน น่า ๑๖๒
เจ้าอชิตวงษ์ซ่อมพระเจดีย์ภูเพียงแช่แห้ง " ๑๖๓
เจ้าอชิตวงษ์ถึงแก่กรรม " ๑๖๔
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวทรงตั้งเจ้า
มหาวงษ์เปนเจ้าเมืองน่าน " ๑๖๔
เจ้ามหาวงษ์สร้างแลซ่อมอารามต่าง ๆ " ๑๖๕
เจ้ามหาวงษ์ถึงแก่กรรม " ๑๖๖
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าอยู่หัวทรงตั้งเจ้า
อนันตยศเปนเจ้าผู้ครองนครเมืองน่าน " ๑๖๖
เจ้าอนันตยศได้รับคำสั่งให้ไปศึกสิบสองปันนา
คราวกรมหลวงวงษาธิราชสนิทเสด็จเปนจอมพล " ๑๖๗
เจ้ามงคลวรยศ (อนันตยศ) ซ่อมเมืองเก่า " ๑๖๙
เจ้ามงคลวรยศได้เลื่อนเปนเจ้าอนันตวรฤทธิเดชฯ " ๑๗๐
ตอนที่ ว่าด้วยเจ้านครน่าน (อนันตวรฤทธิเดช) บำเพ็ญ
สาสนูปถัมภ์แลสร้างพระไตรปิฎก " ๑๗๐
เจ้านครน่านตั้งเค้าสนามหลวงแลขุนนาง " ๑๗๑
เจ้านครน่านซ่อมอารามแลเจดียสถานต่าง ๆ " ๑๗๑
เจ้านครน่านสร้างพระไตรปิฎกครั้งแรก " ๑๗๒
เจ้านครนานสร้างพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๒ น่า ๑๗๕
เจ้านครน่านสร้างพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๓ " ๑๗๘
เจ้านครน่านสร้างพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๔ " ๑๘๓
เจ้านครน่านฉลองวัดภูมินทราชา " ๑๘๔
เจ้านครน่านสร้างพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๕ " ๑๘๖
เจ้านครน่านสร้างพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๖ " ๑๘๘
เจ้านครน่านสร้างพระไตรปิฎก ครั้งที่ ๗ " ๑๙๑
ประวัติเจ้าอนันตวรฤทธิเดช " ๑๙๒
เจ้าอนันตวรฤทธิเดชถึงแก่พิราไลย " ๑๙๔
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้ง
เจ้าอุปราชเปนเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช " ๑๙๖