ประชุมพงศาวดาร

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

หนังสือชุดประชุมพงศาวดาร เป็นหนังสือซึ่งตีพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์เรื่องต่างๆ ของไทย, ทั้งเอกสารในประเทศ และเอกสารที่แปลจากภาษาต่างประเทศ โดยโบราณคดีสโมสร, หอสมุดพระวชิรญาณ และหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เป็นผู้อนุญาตให้จัดพิมพ์ในวาระต่างๆ มีทั้งหมด ๘๒ ภาค

ภาคที่ ๑ - ๑๐[แก้ไข]

ภาคที่ ๑๑ - ๒๐[แก้ไข]


ขุนจินดาสหกิจ (ลม้าย ธนะสิริ) แปลจาก Notes on the Intercourse between Japan and Siam in the Seventeenth Century ของ Sir Ernest Satow

ภาคที่ ๒๑ - ๓๐[แก้ไข]

ภาคที่ ๓๑ - ๔๐[แก้ไข]

  • ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ ๔๐
    • จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส ซึ่งเข้ามาตั้งครั้งกรุงศรีอยุธยา ตอนแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ภาค ๑

ภาคที่ ๔๑ - ๕๐[แก้ไข]

ภาคที่ ๕๑ - ๖๐[แก้ไข]

ภาคที่ ๖๑ - ๗๐[แก้ไข]

ภาคที่ ๗๑ - ๘๒[แก้ไข]


งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เนื่องจากต้องด้วยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

  • (๑) เป็นภาพถ่าย โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง หรืองานแพร่เสียงแพร่ภาพ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบปี นับแต่วันสร้างสรรค์ขึ้นครั้งแรก (หรือวันที่มีการเผยแพร่งานครั้งแรก) แล้วแต่ว่ากรณีใดปรากฏก่อน
  • (๒) เป็นงานศิลปประยุกต์ ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับยี่สิบห้าปี นับแต่วันสร้างสรรค์หรือเผยแพร่ครั้งแรก
  • (๓) เป็นงานโดยผู้ไม่เปิดเผยชื่อหรือผู้ใช้นามแฝง ที่มีอายุมากกว่าหรือเท่ากับห้าสิบปี นับแต่วันสร้างสรรค์หรือเผยแพร่ครั้งแรก
  • (๔) เป็นงานในหมวดหมู่อื่น ๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ข้างต้น และผู้สร้างสรรค์คนสุดท้ายถึงแก่ความตายมากว่าห้าสิบปีแล้ว
  • (๕) เป็นกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานนี้ไม่ปรากฏ ผู้สร้างสรรค์งานนี้เป็นนิติบุคคล หรือตายก่อนการเผยแพร่งาน ประกอบกับงานนี้มีอายุอย่างน้อยห้าสิบปี นับแต่วันเผยแพร่งานครั้งแรก