ประชุมพงศาวดาร

จาก วิกิซอร์ซ
ภาค สารบัญ
1 checkY พระราชพงศาวดารเหนือ
ตำนานพระแก้วมรกต
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ
จารึกวัดจุฬามณี
จารึกพ่อขุนรามคำแหง
จารึกวัดป่ามะม่วง ภาษาเขมร
จารึกนครชุม
พงศาวดารเขมร จ.ศ. 1217
พงศาวดารพม่ารามัญ
พงศาวดารเมืองล้านช้าง
2 checkY เรื่องตั้งเจ้าพระยานครศรีธรรมราช
พงศาวดารเมืองถลาง
พงศาวดารเมืองไทรบุรี
พงศาวดารเมืองตรังกานู
พงศาวดารเมืองกลันตัน
3 checkY พงศาวดารเมืองปัตตานี
พงศาวดารเมืองสงขลา
พงศาวดารเมืองนครเชียงใหม่
4 checkY พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ความเก่า
พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1158
พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน
5 checkY จดหมายเหตุจีนว่าด้วยกรุงสยามแต่โบราณ
อธิบายรัชกาลครั้งกรุงเก่า
พงศาวดารลาวเฉียง (พงศาวดารโยนก)
พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง
6 checkY ไทยรบพม่า
7 checkY คำให้การจีนกั๊ก เรื่อง เมืองบาหลี
คำให้การเถ้าสา เรื่อง หนังราชสีห์
คำให้การขุนโขลน เรื่อง พระพุทธบาท
คำให้การนายจาด เรื่อง เหตุการณ์ในเมืองพม่าเมื่อพระเจ้ามินดงทิวงคต
8 checkY จดหมายเหตุโหร
จดหมายเหตุโหรของจมื่นก่งศิลป์
พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับพระจักรพรรดิพงษ์เจ้ากรม (จาด)
ปฐมวงศ์
ตำนานพระโกศ
9 checkY พงศาวดารเมืองเชียงรุ้ง
พงศาวดารเมืองไล
พงศาวดารเมืองแถง
พงศาวดารเมืองเชียงแขง
10 checkY ราชวงศปกรณ์ พงศาวดารเมืองน่าน
11 checkY พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง
12 checkY จดหมายเหตุของราชทูตฝรั่งเศสเข้ามาในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
จดหมายเหตุของหมอบรัดเล
13 checkY ตำนานวังหน้า
เทศนาบวรราชประวัติ
พระนามเจ้านายในพระราชวังบวรสถานมงคล
14 checkY คำให้การชาวอังวะ
คำให้การพระมหาโค มหากฤช เรื่อง เมืองพม่า
15 checkY พงศาวดารเมืองพัทลุง
16 checkY พงศาวดารเมืองพระตะบอง
17 checkY ตำนาน เรื่อง เลิกหวยแลบ่อนเบี้ยในกรุงสยาม
18 checkY รายงานการค้าขายในกรุงสยามครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์
เรื่องราวเจ้าพระยาวิชาเยนทร์
เรื่องทูตานุทูตของสมเด็จพระนารายณ์ออกไปกรุงฝรั่งเศสครั้งสุดท้าย
19 checkY จดหมายเหตุหอสาตราคม
จดหมายเหตุเสด็จหว้ากอ
จดหมายเหตุ เรื่อง เซอร์แฮรี ออด เจ้าเมืองสิงคโปร์
ไปเฝ้าสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินสยามในรัชกาลก่อนที่ตำบลหัววาน
เมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ. 1868 (ปีมะโรง พ.ศ. 2411)
20 checkY จดหมายเหตุ เรื่อง ทางไมตรีในระหว่างกรุงศรีอยุธยากับกรุงญี่ปุ่น
21 checkY จดหมายเหตุ เรื่อง เจรจาความเมืองระหว่างไทยกับพม่า
22 checkY พงศาวดารเมืองหัวพันห้าทั้งหก
23 checkY ตำนานการเกณฑ์ทหาร
ตำนานกรมทหารราบที่ 4
24 checkY จดหมายเหตุ เรื่อง ปราบฮ่อ
25 checkY สถานที่แลวัตถุซึ่งสร้างในรัชกาลที่ 4
26 checkY ตำนานวังเก่า
27 checkY อธิบายเรื่องเบื้องต้นที่ไทยจะเปนไมตรีกับฝรั่งเศส
เรื่องไทยกับฝรั่งเศสเป็นไมตรีกันครั้งแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
28 checkY พงศาวดารญวน
ประวัติพระนาบีมหะหมัด
29 checkY อธิบาย เรื่อง ราชทูตไทยไปยุโรป
จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศอังกฤษ
ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีมะเส็ง พ.ศ. 2400
30 checkY จดหมายเหตุ เรื่อง ราชทูตไทยไปประเทศฝรั่งเศส
ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีระกา พ.ศ. 2404
31 checkY จดหมายเหตุ เรื่อง มิชชันนารีอเมริกันเข้ามาประเทศสยาม
32 checkY จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 1)
33 checkY บุรพภาคพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จฯ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
34 checkY หนังสือสัญญาค้าขายระหว่างประเทศสยามกับประเทศฝรั่งเศส
ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
35 checkY จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 2)
36 checkY จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 3)
37 checkY จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 4)
38 checkY จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 5)
39 checkY จดหมายเหตุของคณะบาทหลวงฝรั่งเศส (ภาค 6)
40 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 1)
41 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 2)
42 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 3)
43 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 4)
44 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 5)
45 checkY รายงาน เรื่อง ทูตไทยไปประเทศอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2440
นิราศลอนดอน
Siamese Embassies to Europe
Press-Comments on the Siamese Embassy to England (1857–1858)
46 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 6)
47 checkY จดหมายเหตุของคณะพ่อค้าฝรั่งเศส (ภาค 7)
48 checkY จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ (ภาค 2)
49 checkY จดหมายเหตุของมองซิเออร์เซเบเรต์ (ภาค 3)
50 checkY ตำนานเมืองระนอง
51 checkY จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
52 checkY จดหมายเหตุเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต
53 checkY พงศาวดารเมืองสงขลา
พงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราช
จดหมายบอกข่าวถึงเจ้าพระยานครฯ
พงศาวดารเมืองพัทลุง
54 checkY พงศาวดารและโบราณวัตถุสถานในเกาะชวา
55 checkY อังกฤษเข้ามาทำสัญญาครั้งรัชชกาลที่ 2
56 checkY เหตุการณ์เมืองเขมรตอนเสร็จสงครามไทยกับญวน
57 checkY โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 1)
58 checkY โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 2)
59 checkY โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 3)
60 checkY โกษาปานไปฝรั่งเศส (ภาค 4)
61 checkY พงศาวดารเมืองเงินยางเชียงแสน
ตำนานสิงหนวัติกุมาร
62 checkY ทูตฝรั่งสมัยรัตนโกสินทร์
63 checkY แก้คดีพระเจ้าปราสาททอง
ตำนานกรุงเก่า
เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
วิจารณ์เพลงยาวพยากรณ์กรุงศรีอยุธยา
ภูมิแผนที่พระนครศรีอยุธยา
64 checkY พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
65 checkY พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม)
66 checkY จดหมายเหตุรายวันทัพสมัยกรุงธนบุรี
จุลยุทธการวงศ์ ความเรียง (ตอนต้น)
เรื่องพระร่วงสุโขทัย
เทศนาจุลยุทธการวงศ์
67.1 checkY เล่าเรื่องไปชวา ครั้งที่ 3
67.2 checkY จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 (ตอน 1)
68 checkY จดหมายเหตุเกี่ยวกับเขมรและญวนในรัชกาลที่ 3 (ตอน 2)
69 checkY เรื่องเกี่ยวกับกรุงเก่า (ตอน 1)
70 checkY ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์
ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์
ตำนานเมืองนครจำปาศักดิ์
นิทาน เรื่อง ขุนบรมราชา
พงศาวดารเมืองยโสธร
ตำนานเมืองทรายฟอง
ตำนานเมืองพวน (2 ฉบับ)
พงศาวดารย่อเมืองเวียงจันทน์
เรื่องสร้างวัดพระแก้วศรีเชียงใหม่
ประวัติท้าวสุวอ เจ้าเมืองหนองคาย
คำให้การพระยาเมืองฮาม เรื่อง เมืองเชียงแตง
คำให้การพระกำแหงพลศักดิ์ เรื่อง เมืองเชียงแตง
คำให้การท้าวลอง เรื่อง เมืองอัตปือ
คำให้การพระราชวิตรบริรักษ์ เรื่อง เมืองสพังภูผา
คำให้การหลวงเทียมฯ เรื่อง เมืองเซลำเภา
พงศาวดารเมืองนครพนม สังเขป
ตำนานเมืองวังมล
พงศาวดารเมืองมูลปาโมข
71 checkY บันทึกพงศาวดารเขมร
พงศาวดารเมืองละแวก จ.ศ. 1170
เรื่องพระเจ้าปทุมสุริยวงศ์
พงศาวดารเขมรอย่างย่อ
ราชพงศาวดารญวน
72 checkY ตำนานเมืองสุวรรณโคมคำ
73 checkY ทำเนียบข้าราชการนครศรีธรรมราชสมัยรัชกาลที่ 2
ประวัติสังเขปพระเจ้าขัตติยราชนิคม
ประวัติสังเขปเจ้าพระยาสุธรรมมนตรีศรีโศกราชวงศ์
ประวัติสังเขปเจ้าพระยานคร (เจ้าน้อย)
ประวัติสังเขปเจ้าพระยานคร (น้อยกลาง ณ นคร)
74 checkY กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเสด็จไปจัดราชการ ณ หัวเมืองลาวพวน
75 checkY ปราบเงี้ยว (ตอน 1)
76 checkY จดหมายเหตุของโยส เชาเต็น
77 checkY ประวัติศาสตร์ยูนนานและทางไมตรีกับจีน
78 checkY ปราบเงี้ยว (ตอน 2)
79 checkY จดหมายเหตุวันวลิต
80 checkY จดหมายเหตุฟอร์บัง
81 checkY จดหมายเหตุ เรื่อง การจลาจลเมื่อปลายแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
82 checkY พระราชพงศาวดารกรุงสยามจากต้นฉบับของบริติชมิวเซียมกรุงลอนดอน