ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 6, ไทยรบพม่า,หรือ เรารบพม่า มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2460). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 เรื่อง ไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรนิติ์. [นายพลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) มสม. ทจว. ภช. รรป3, รจม, พิมพ์ครั้งแรกแจกในงานปลงศพสนองคุณมารดา (นางปริก ปาณิกบุตร์) พ.ศ. 2460].
2 ________. (2463). พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่าครั้งกรุงศรีอยุทธยา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย ถนนรองเมือง. (พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพชรอรรคโยธิน โปรดให้พิมพ์ครั้งแรกในงานพระราชทานเพลิงศพเจ้าจอมมารดาวาดรัชกาลที่ 5 ปีวอก พ.ศ. 2463).
________. (2463). พงษาวดาร เรื่อง เรารบพม่าครั้งกรุงธนฯ แลกรุงเทพฯ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทย ถนนรองเมือง. (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัติวงศ์ โปรดให้พิมพ์คราวแรกในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าหญิงปลื้มจิตร ปีวอก พ.ศ. 2463).
3 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2475). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 6: พงศาวดาร เรื่อง ไทยรบพะม่า เล่ม 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.
________. (2475). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 6: พงศาวดาร เรื่อง ไทยรบพะม่า เล่ม 2. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร.