ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 6

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 6 มีฉบับต่าง ๆ ดังนี้
ที่ เอกสาร
1 ดำรงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระ. (2460). ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 6 เรื่อง ไทยรบพม่าครั้งกรุงเก่า. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรนิติ์. [นายพลโท พระยาสีหราชฤทธิไกร (ทองคำ สีหอุไร) มสม. ทจว. ภช. รรป3, รจม, พิมพ์ครั้งแรกแจกในงานปลงศพสนองคุณมารดา (นางปริก ปาณิกบุตร์) พ.ศ. 2460].
2 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา. (2475). ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 6: พงศาวดาร เรื่อง ไทยรบพะม่า (เล่ม 1 และ 2). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร. — ดัชนี 1, 2