ข้ามไปเนื้อหา

วิธีใช้:การผสานหน้า

จาก วิกิซอร์ซ
การผสานหน้า
หน้านี้อธิบายวิธีผสานหน้า

การผสานหน้าคืออะไร

[แก้ไข]

การผสานหน้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการสร้างงานด้วยวิธีสแกนต้นฉบับเข้ามาจัดทำแบบพิสูจน์อักษร โดยเป็นการนำหน้าต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นตามดัชนีมาผสานลงไปในหน้าหลัก

ตัวอย่าง

เมื่อสร้างหน้า

 1. "หน้า:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf/1",
 2. "หน้า:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf/3",
 3. "หน้า:จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf/4"
ฯลฯ

เสร็จแล้ว ก็ผสานหน้าเหล่านี้ลงใน "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง"

วิธีผสานหน้า

[แก้ไข]

การผสานหลายหน้าต่อกัน

[แก้ไข]

เมื่อสร้างหน้าเสร็จแล้ว ให้ผสานหน้าเหล่านั้นลงในหน้าหลัก โดยใช้โค้ดดังนี้

<pages index="ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์" from="เลขหน้าเริ่ม(ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าแรกของไฟล์)" to="เลขหน้าจบ(ตามที่ต้องการ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าสุดท้ายของไฟล์)"/>

ตัวอย่าง

<pages index="จดหมายเหตุ เรื่องฯ พระจอมเกล้าฯ ประชวร - มหินทรศักดิ์ธำรง - 2490.pdf" from="1" to="9"/>

จะแสดงผลดังที่ปรากฎใน "จดหมายเหตุ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ประชวร ฉบับเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง"

การผสานหน้าเดียว

[แก้ไข]

ถ้าต้องการผสานหน้าเดียว ให้ใช้โค้ดดังนี้

<pages index="ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์" include="เลขหน้าที่ต้องการ"/>

หรือ

{{page|ชื่อหน้า|num=เลขหน้าที่ต้องการให้เป็น}}

เช่น

{{page|Royal Household Bureau Announcement 18 May 2019.jpg|num=๑}}

จะผสานเฉพาะ "หน้า:Royal Household Bureau Announcement 18 May 2019.jpg" ลงไป โดยแสดงหน้านั้นเป็นหน้า "๑"

การผสานโดยเว้นหน้า

[แก้ไข]

ถ้าต้องการผสานโดยเว้นหน้า ให้ใช้โค้ดดังนี้

<pages index="ชื่อไฟล์.ชื่อสกุลไฟล์" include="เลขหน้าที่ต้องการ1,เลขหน้าที่ต้องการ2"/>

ถ้าต้องการให้มีหลายหน้าต่อกันก่อนจะเว้น ให้ใช้เครื่องหมายยัติภังค์ ("-") ช่วย เช่น

<pages index="ประกาศเปลี่ยนธรรมเนียมใหม่ (จ.ศ. ๑๒๓๖).pdf" include="1-2,4-9,12,14-16"/>

หมายความว่า จะผสานโดยเริ่มด้วยหน้า 1 ถึงหน้า 2, แล้วตามด้วยหน้า 4 ถึงหน้า 9, หน้า 12, และหน้า 14 ไปจนจบที่หน้า 16

การผสานเพียงบางส่วนของหน้า

[แก้ไข]

ถ้าต้องการผสานเพียงบางส่วนของหน้า ให้กระทำดังนี้

 1. ในเนมสเปซ "หน้า" (หน้าที่มีชื่อขึ้นต้นด้วย "หน้า:") ใส่โค้ดดังนี้ลงในตอนต้นของข้อความส่วนแรก
  ## ชื่อส่วน 1 ##
 2. แล้วใส่โค้ดดังนี้ลงในตอนต้นของข้อความส่วนที่ 2
  ## ชื่อส่วน 2 ##
 3. ถ้ามีหลายส่วน ก็ทำดังนั้นต่อ ๆ กันไป
 4. เมื่อผสาน ให้ใช้โค้ดดังนี้
  1. การเริ่มด้วยบางส่วน
   <pages index="ชื่อไฟล์.สกุลไฟล์" from="เลขหน้าต้น" to="เลขหน้าจบ" fromsection="ชื่อส่วน 2" />
   จะเริ่มผสานที่ส่วน 2 ของหน้าต้น ไปจนสิ้นหน้าจบ
  2. การจบด้วยบางส่วน
   <pages index="ชื่อไฟล์.สกุลไฟล์" from="เลขหน้าต้น" to="เลขหน้าจบ" tosection="ชื่อส่วน 1" />
   จะเริ่มผสานที่หน้าต้น ไปจนสิ้นส่วน 1 ของหน้าจบ
  3. การใส่เฉพาะบางส่วน (ในกรณีที่มีหน้าเดียว)
   <pages index="ชื่อไฟล์.สกุลไฟล์" from="เลขหน้าต้น" to="เลขหน้าจบ(เลขเดียวกับหน้าต้น)" onlysection="ชื่อส่วน 1" />
   จะผสานเฉพาะส่วน 1 ของหน้านั้นลงในหน้าหลัก

ข้อควรระวัง อย่าเว้นบรรทัดล่างสุดให้ว่างไว้ เพราะโค้ดข้างต้นจะรวมบรรทัดว่างนั้นเข้าไปด้วย ทำให้เกิดการเว้นวรรคที่ไม่พึงประสงค์ได้

ตัวอย่าง

ดูตัวอย่างใน

"หน้า:ประชุมพงศาวดาร (ภาค ๒) - ๒๔๕๗ b.pdf/79"

ซึ่งผสานออกมาเป็น

"ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 2 (2457)/พงษาวดารเมืองถลาง" (หน้า ๖๙) และ
"ประชุมพงศาวดาร/ภาคที่ 2 (2457)/พงษาวดารเมืองไทรบุรี" (หน้า ๖๙)

ดูเพิ่ม

[แก้ไข]