กฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล (พ.ศ. ๒๕๔๕)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๑๖ วรรคสอง มาตรา ๑๘ (๑) มาตรา ๑๙ วรรคสาม มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ วรรคสอง มาตรา ๒๒ วรรคสอง มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๔๐ วรรคสอง และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเป็นพระราชบัญญัติ ที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไปข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“สมุดทะเบียนสถานพยาบาล” หมายความว่า สมุดแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับ

การได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาลและการดำเนินการสถานพยาบาล ตามกฎหมาย

ว่าด้วยสถานพยาบาล


ข้อ ๒ การยื่นคำขอหรือการแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี้

ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานที่อื่นที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด สำหรับจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดที่สถานพยาบาลนั้นตั้งอยู่

การยื่นคำขอหรือการแจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ หากไม่สามารถมายื่นคำขอหรือหนังสือแจ้งได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นคำขอหรือหนังสือแจ้งแทน และในการมายื่นคำขอหรือหนังสือแจ้งแทน ให้ผู้รับมอบอำนาจนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับคำขอหรือหนังสือแจ้งด้วย


หมวด ๒

การอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล

ส่วนที่ ๑

สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน

ข้อ ๓ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนให้ยื่นคำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าว และ

แผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ต่อผู้อนุญาตก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต


ข้อ ๔ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผู้อนุญาตจะอนุมัติ

ได้ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า

(๑) ผู้ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) สถานพยาบาลเป็นไปตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความ

ในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และจะมีผู้ประกอบวิชาชีพ

เป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทำการตรงตามวิชาชีพและจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออก

ตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑


ส่วนที่ ๒

สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน


ข้อ ๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วย

ไว้ค้างคืน ให้ยื่นคำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอดังกล่าว

และแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา ต่อผู้อนุญาตก่อนยื่นคำขอรับใบอนุญาต


ข้อ ๖ เมื่อได้รับคำขออนุมัติและแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลตามข้อ ๕ แล้ว

ให้ผู้อนุญาตส่งให้คณะกรรมการสถานพยาบาลพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา

อนุมัติ


ข้อ ๗ ในการพิจารณาอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล ผู้อนุญาตจะอนุมัติ

ได้ต่อเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า

(๑) ผู้ขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) บริการนั้นเหมาะสมกับความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่และเหมาะสม

กับสภาวะการเจ็บป่วยของประชาชนในเขตพื้นที่นั้น

(๓) แผนการลงทุนเหมาะสมกับขนาดและประเภทของบริการ
(๔) แบบแปลนของสถานพยาบาลเป็นไปตามลักษณะที่กำหนดในกฎกระทรวง

ที่ออกตามความในมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

(๕) มีผู้ประกอบวิชาชีพเป็นผู้ให้บริการตลอดเวลาเปิดทำการตรงตามวิชาชีพ

และจำนวนที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๑๘ (๔) แห่งพระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑


ข้อ ๘ เมื่อผู้อนุญาตอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลแล้ว ให้ปิดประกาศรายชื่อผู้ประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาล สถานที่ตั้ง ประเภท ลักษณะ และขนาดของสถานพยาบาล ไว้ในที่เปิดเผยและมองเห็นได้ง่าย รวมทั้งจัดทำเอกสาร หรือแผ่นพับ หรือข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้ร้องขอ ณ กองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด แล้วแต่กรณี


ข้อ ๙ ให้ผู้ได้รับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาล จัดทำป้ายขนาดความกว้าง

ไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบเซ็นติเมตร และยาวไม่น้อยกว่าสองร้อยสี่สิบเซ็นติเมตร ติดตั้งไว้ในที่เปิดเผย

และเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ซึ่งได้รับอนุมัติตามแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดังกล่าว โดยระบุประเภท

ลักษณะ และขนาดของสถานพยาบาลที่จะจัดตั้ง พร้อมทั้งวัน เดือน ปี ที่ได้รับอนุมัติไว้ในป้ายด้วย


ข้อ ๑๐ ให้ผู้ได้รับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดำเนินการก่อสร้างอาคาร

สถานที่ตามแผนงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในแผนงานนั้น และหากยังไม่แล้วเสร็จ

ให้ผู้ได้รับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลดังกล่าวรายงานความก้าวหน้าของการก่อสร้างอาคารสถานที่ต่อผู้อนุญาตเป็นระยะทุกหกเดือน

กรณีที่ไม่สามารถก่อสร้างอาคารสถานที่ให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนดระยะเวลา

สามปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ ถ้าผู้ได้รับอนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลผู้นั้นยังมีความ

ประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลอีก ให้ยื่นคำขออนุมัติแผนงานการจัดตั้งสถานพยาบาลใหม่หมวด ๓

การขอ การออกใบอนุญาตและการกำหนดเงื่อนไข


ข้อ ๑๑ ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่ปลัดกระทรวง

สาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบ

คำขอดังกล่าว และหนังสือแสดงความจำนงเป็นผู้ปฏิบัติงานในสถานพยาบาลของผู้ประกอบวิชาชีพ

ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสาร

หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือนั้น

ข้อ ๑๒ เมื่อกองการประกอบโรคศิลปะ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวง

สาธารณสุข หรือสถานที่อื่นที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขประกาศกำหนด หรือสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด แล้วแต่กรณี ได้รับคำขอรับใบอนุญาตพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๑๑ ครบถ้วน

และถูกต้องแล้ว ให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อเสนอความเห็นต่อผู้อนุญาต

ในการพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาว่า

ผู้ขอรับใบอนุญาตได้จัดให้มีกรณีตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

โดยถูกต้องครบถ้วนแล้วหรือไม่


ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตให้เป็นไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ ๑๔ ในการออกใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตมอบสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

ให้ผู้รับอนุญาตเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อนุญาตตรวจสอบ

สมุดทะเบียนสถานพยาบาลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
(๑) สำเนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(๒) บริการที่ได้รับอนุญาต
(๓) การโอนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(๔) การแสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตแทนกรณีผู้รับอนุญาตตาย
(๕) รายการการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายปี
(๖) การต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(๗) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(๘) รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพที่ปฏิบัติงานประจำสถานพยาบาล
(๙) รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(๑๐) บันทึกการตรวจสอบสถานพยาบาลของพนักงานเจ้าหน้าที่
(๑๑) สำเนาใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
(๑๒) การต่ออายุใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
(๑๓) การออกใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
(๑๔) รายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
สมุดทะเบียนสถานพยาบาลให้เป็นไปตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ ๑๕ กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตามข้อ ๑๔ ให้บันทึกลงใน

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล หากสมุดทะเบียนสถานพยาบาลหมดเนื้อที่ที่จะบันทึกรายการที่

เปลี่ยนแปลงหรือที่เพิ่มขึ้น ให้นำไปบันทึกไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลเล่มใหม่


ข้อ ๑๖ ผู้รับอนุญาตจะต้องแสดงสมุดทะเบียนสถานพยาบาลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่

ที่เข้าไปตรวจสอบสถานพยาบาลหรือเมื่อได้รับการร้องขอโดยให้บันทึกวันเวลาและข้อเสนอแนะ

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลด้วย


ข้อ ๑๗ ในกรณีสมุดทะเบียนสถานพยาบาลสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ

ให้ผู้รับอนุญาตแจ้งต่อผู้อนุญาตเพื่อขอรับสมุดทะเบียนสถานพยาบาล ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข

ที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


ข้อ ๑๘ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว

ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ยื่นคำขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในคำขอนั้น

(๑) เมื่อมีการเปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล และผู้รับอนุญาตได้แจ้ง

เป็นหนังสือให้ผู้อนุญาตทราบแล้วตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

(๒) เมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อสถานพยาบาลตามมาตรา ๔๓

แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

(๓) เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลของผู้รับอนุญาต
(๔) เมื่อมีการเปลี่ยนชื่อที่ตั้งสถานพยาบาล
(๕) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ
การยื่นคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) หรือ (๒) ให้ยื่นพร้อมการแจ้งการ

เปลี่ยนตัวผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลหรือการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถานพยาบาล แล้วแต่กรณี

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๑) ให้ผู้อนุญาตบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในสมุดทะเบียน

สถานพยาบาล และระบุวัน เดือน ปี ที่บันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ด้วย

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการตาม (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) ให้ผู้อนุญาตออกใบแทน

ใบอนุญาตโดยออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาตเดิม เว้นแต่รายการที่ผู้รับอนุญาตขอแก้ไข

เปลี่ยนแปลงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปตามนั้น และให้กำกับคำว่า“ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าซ้าย และระบุ

วัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย พร้อมทั้งบันทึกการเปลี่ยนแปลงไว้ในสมุดทะเบียน

สถานพยาบาล สำหรับใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วยอักษรสีแดง

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการชื่อที่ตั้งสถานพยาบาล ผู้รับอนุญาตไม่ต้องเสีย

ค่าธรรมเนียมในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหมวด ๔

การขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาต


ข้อ ๑๙ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบที่

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนั้น ก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ผู้อนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสอบสถานพยาบาล

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล หากพบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงการบริการแตกต่าง

ไปจากที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ให้สถานพยาบาลดำเนินการให้ถูกต้องก่อนการต่ออายุใบอนุญาต

การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้ใหม่ โดยให้

ระบุเลขที่ใบอนุญาตเดิมไว้ด้วย และให้บันทึกการต่ออายุใบอนุญาตไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล

สำหรับใบอนุญาตเดิมที่หมดอายุแล้วนั้น ให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วยอักษรสีแดง


ข้อ ๒๐ ผู้รับอนุญาตที่ไม่ได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

หรือได้มายื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุแต่ไม่ได้รับการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต

ให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นสิ้นสุดลง หากผู้รับอนุญาตประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลนั้นต่อไป

จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่


หมวด ๕

การชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลรายปี


ข้อ ๒๑ ผู้รับอนุญาตต้องยื่นคำขอชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลรายปีภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคมของทุกปี เว้นแต่กรณีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม

ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

กรณีผู้รับอนุญาตมิได้ชำระค่าธรรมเนียมภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง จะต้อง

ชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละห้าต่อเดือน การคำนวณเงินเพิ่มให้คำนวณตามจำนวนเดือนที่ยังไม่ได้ชำระ

เศษของเดือนให้คิดเป็นหนึ่งเดือน


ข้อ ๒๒ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรับชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลรายปี ออกหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมให้แก่ผู้รับอนุญาต ตามแบบที่ปลัด

กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและบันทึกการชำระค่าธรรมเนียมนั้น

และเงินเพิ่ม(ถ้ามี) ไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลทุกครั้งที่มีการชำระค่าธรรมเนียม
ข้อ ๒๓ ผู้รับอนุญาตต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ

สถานพยาบาลรายปี ณ สถานพยาบาล โดยปิดในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจนบริเวณทางเข้า

สถานพยาบาล


หมวด ๖

การขอโอนใบอนุญาตและการอนุญาต


ข้อ ๒๔ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะโอนใบอนุญาตให้แก่บุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

ให้ยื่นคำขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วย

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนั้น

การอนุญาตให้โอนใบอนุญาต ให้ออกใบอนุญาตให้ใหม่ และบันทึกไว้ใน

สมุดทะเบียนสถานพยาบาล โดยกำหนดวันหมดอายุของสถานพยาบาลนั้นให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิม

สำหรับใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วยอักษรสีแดง


หมวด ๗

การแสดงความจำนงขอเป็นผู้รับอนุญาตแทนกรณีผู้รับอนุญาตตายและการตรวจสอบ


ข้อ ๒๕ ผู้ใดประสงค์จะประกอบกิจการสถานพยาบาลแทนกรณีผู้รับอนุญาตตาย

ให้ยื่นหนังสือแสดงความจำนงต่อผู้อนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบหนังสือนั้น เพื่อขอประกอบกิจการที่ผู้ตายได้รับอนุญาตนั้นต่อไป ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย

เมื่อผู้อนุญาตตรวจสอบแล้วพบว่าผู้แสดงความจำนงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ

ต้องห้ามตามมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ออกใบอนุญาตให้ใหม่

โดยกำหนดวันหมดอายุของสถานพยาบาลนั้นให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิม และบันทึกไว้ใน

สมุดทะเบียนสถานพยาบาลว่าผู้แสดงความจำนงเป็นผู้รับอนุญาตตั้งแต่วันที่ผู้รับอนุญาตตาย สำหรับ

ใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วยอักษรสีแดง


หมวด ๘

การขอและการออกใบแทนใบอนุญาต


ข้อ ๒๖ กรณีใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้รับอนุญาต

แจ้งต่อผู้อนุญาตและยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนั้น ภายใน

สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบการสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

การพิจารณาออกใบแทนใบอนุญาต ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตใหม่ตามใบอนุญาต

เดิมโดยให้กำกับคำว่า “ใบแทน” ไว้ที่ด้านหน้าซ้าย และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบแทนใบอนุญาตไว้ด้วย พร้อมทั้งบันทึกการออกใบแทนใบอนุญาตไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลด้วย


หมวด ๙

การขอและการอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล


ข้อ ๒๗ การเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลจากประเภทที่ไม่รับผู้ป่วย

ไว้ค้างคืนเป็นการประกอบกิจการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนไม่สามารถกระทำได้


ข้อ ๒๘ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล

ให้แตกต่างไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงอาคารเกินกว่า

ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม ในกรณีใดกรณีหนึ่งหรือหลายกรณีดังต่อไปนี้ ให้กระทำได้เมื่อได้รับอนุญาต

จากผู้อนุญาต

(๑) การลดหรือเพิ่มแผนกบริการ
(๒) การลดหรือเพิ่มจำนวนเตียงรับบริการในแผนกผู้ป่วยในหรือแผนกผู้ป่วยหนัก
(๓) การลดหรือเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดหรือห้องคลอด
(๔) การเปลี่ยนลักษณะของสถานพยาบาลจากที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว
(๕) การเปลี่ยนลักษณะการใช้สอยอาคาร โดยการย้ายสถานที่หรือแผนกบริการ

ภายในอาคารจากผังเดิมที่ได้รับอนุญาตไว้แล้ว

(๖) การเพิ่มหรือลดอุปกรณ์ เช่น เครื่องเอกซเรย์ เครื่องเอ็มอาร์ไอ เครื่องฉายรังสี

หรือเครื่องฟอกบำบัดโลหิต

(๗) การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

อาคาร

(๘) การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม (๑) ถึง (๖)

(๙) การดัดแปลงอาคารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการบริการผู้ป่วยในระหว่าง

การดำเนินการดัดแปลงนั้น

(๑๐) การดัดแปลงอาคารที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างตาม (๑) ถึง (๖)ข้อ ๒๙ การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลตามข้อ ๒๘

ให้ยื่นคำขอตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา พร้อมด้วย

เอกสารหลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคำขอนั้น


ข้อ ๓๐ การขออนุมัติแผนงานการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในหมวด ๒ โดยอนุโลม


ข้อ ๓๑ การพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการของสถานพยาบาลตามคำขอของผู้รับอนุญาตตามข้อ ๒๙ ผู้อนุญาตต้องจัดให้มีการตรวจสถานพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑


ข้อ ๓๒ การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาล ซึ่งเป็น

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของสถานพยาบาล หรือก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่ หรือดัดแปลงอาคารเกินกว่า

ที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และเป็นเหตุให้เพิ่มหรือลดจำนวนเตียง หรือเป็นการเพิ่มหรือลดบริการ ให้ผู้อนุญาตออกใบอนุญาตให้ใหม่ โดยกำหนดวันหมดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามใบอนุญาตเดิม และให้บันทึกการเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการดังกล่าว รวมทั้งการเพิ่มหรือลดจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพ

ไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาล สำหรับใบอนุญาตเดิมให้ประทับตรายกเลิกการใช้ด้วยอักษรสีแดง

ข้อ ๓๓ การอนุญาตให้เปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานพยาบาลซึ่งเป็น

การก่อสร้างอาคารขึ้นใหม่หรือดัดแปลงอาคารเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตไว้เดิมโดยไม่เป็นการเพิ่มหรือ

ลดจำนวนเตียง ให้ผู้อนุญาตบันทึกการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไว้ในสมุดทะเบียนสถานพยาบาลด้วย


หมวด ๑๐

การแจ้งและจัดทำรายงานเมื่อจะเลิกกิจการสถานพยาบาล


ข้อ ๓๔ ผู้รับอนุญาตที่ประสงค์จะเลิกกิจการสถานพยาบาล ให้แจ้งเป็นหนังสือ

ตามแบบที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้อนุญาตทราบ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน

ให้สถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจัดทำรายงานในการดำเนินการ

ดังต่อไปนี้ เสนอพร้อมหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่ง

(๑) รายงานยอดผู้ป่วยที่ยังคงค้างอยู่ในสถานพยาบาล และแผนการดำเนินการ

ต่อผู้ป่วยที่ยังคงค้างหลังจากการเลิกกิจการ
(๒) การประกาศในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสองฉบับ หรือสื่ออื่น ๆ เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่าสามวัน เพื่อให้ผู้ป่วยที่เคยรับการรักษาพยาบาลในระยะเวลาห้าปีก่อนเลิกกิจการได้ทราบ

และมาติดต่อขอรับเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอื่น ๆ ภายในกำหนดระยะเวลาไม่เกินสองเดือน

หลังจากวันแจ้งเลิกกิจการสถานพยาบาลนั้น โดยในประกาศดังกล่าวต้องระบุสถานที่ที่จะให้ผู้ป่วย

มาติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็น ณ สถานพยาบาลนั้น หรือสถานที่อื่น

(๓) การจำหน่ายเวชระเบียน ฟิล์มเอกซเรย์ และอื่น ๆ ที่ไม่มีผู้มาขอรับตาม (๒)

โดยมอบให้สถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งยินดีจะรับมอบ ถ้าไม่มีสถานพยาบาลใดยินดีรับมอบ

ให้มอบให้แก่สถานพยาบาลของรัฐที่อยู่ในอำเภอหรือเขตพื้นที่นั้น


ให้ผู้รับอนุญาตส่งคืนใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล และสมุดทะเบียนสถานพยาบาล มาพร้อมกับหนังสือแจ้งตามวรรคหนึ่งด้วย


บทเฉพาะกาล


ข้อ ๓๕ ให้สถานพยาบาลทันตกรรม ชั้นสอง และสถานพยาบาลการผดุงครรภ์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการได้ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ อยู่ในวันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้จนกว่าผู้ดำเนินการสถานพยาบาลนั้นขอเลิกดำเนินการสถานพยาบาล


ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

(ลงชื่อ) สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์

(นางสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๑๙ ตอนที่ ๘๒ ก วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๔๕)


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"