กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๒๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2528)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
------


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 8 (10) แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมอาคารออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
`เปลี่ยนการใช้' หมายความว่า เปลี่ยนการใช้อาคารอื่นให้เป็นอาคาร

ชนิดหรือประเภทตามที่กำหนดไว้ในข้อ 2

`บริเวณที่ 1' หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณรอบนอกเขตพระราชวัง

บางปะอิน ในระยะ 500 เมตร

`บริเวณที่ 2' หมายความว่า
พื้นที่ในบริเวณเขตสุขาภิบาลบ้านเลนเว้นแต่บริเวณที่ 1 และพื้นที่ใน

บริเวณเขตสุขาภิบาลลำตาเสา

พื้นที่ในบริเวณที่อยู่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำน้อย ฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอ

บางไทรไปทางทิศตะวันออก ในระยะ 500 เมตร และพื้นที่ในบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ

เจ้าพระยา ฝั่งตะวันออก ในเขตอำเภอบางไทร ไปทางทิศตะวันออกจนจดเขต

ถนนสายบางไทร-เชียงรากน้อย ฟากตะวันตก

`บริเวณที่ 3' หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณที่วัดจากแนวศูนย์กลาง

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 309

(ถนนโรจนะ) และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 ทั้งสองข้าง ในระยะข้างละ

1,000 เมตร

`บริเวณที่ 4' หมายความว่า พื้นที่ในบริเวณแนวเขตควบคุมอาคารตาม

แผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เว้นแต่บริเวณที่ 1 บริเวณที่ 2 และบริเวณที่ 3

ข้อ 2 ให้กำหนดพื้นที่ในท้องที่ตำบลบ้านกลึง ตำบลกระแชง ตำบลช้างน้อย

ตำบลบ้านแป้ง ตำบลสนามชัย ตำบลราชคราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง ตำบล

เชียงรากน้อย อำเภอบางไทร ตำบลปากกราน ตำบลคลองตะเคียน ตำบลบ้านรุน

ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา ตำบลบางประแดง ตำบลขนอนหลวง

ตำบลบ้านกรด ตำบลคุ้งลาน ตำบลสามเรือน ตำบลบ้านสร้าง ตำบลตลาดเกรียบ

ตำบลบ้านโพ ตำบลวัดยม ตำบลบ้านหว้า ตำบลตลิ่งชัน ตำบลบ้านแป้ง ตำบลบ้านเลน

ตำบลบ้านพลับ ตำบลเกาะเกิด ตำบลคลองจิก ตำบลบางกระสั้น ตำบลเชียงรากน้อย

อำเภอบางปะอิน และตำบลลำตาเสา ตำบลบ่อตาโล่ ตำบลลำไทร ตำบลพะยอม

อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายในบริเวณแนวเขตตามแผนที่ท้าย

กฎกระทรวงนี้เป็นบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้ซึ่งอาคารชนิด

และประเภท ดังต่อไปนี้

(ก) ภายในบริเวณที่ 1 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

อื่นใด เว้นแต่

(1) อาคารที่พักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยวที่มีความสูงไม่เกิน 8 เมตร
(2) หอถังน้ำที่มีความสูงไม่เกิน 11 เมตร
(ข) ภายในบริเวณที่ 2 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดังต่อไปนี้

(1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

(2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) คลังสินค้าที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
(4) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
(5) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 19 เมตร
(ค) ภายในบริเวณที่ 3 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน การใช้อาคาร

ดังต่อไปนี้

(1) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(2) อาคารที่มีความสูงเกิน 16 เมตร
(3) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 19 เมตร
(ง) ภายในบริเวณที่ 4 ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร

ดังต่อไปนี้

(1) โรงงานที่ใช้เครื่องจักรมีกำลังรวมตั้งแต่ 5 แรงม้า หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป หรือใช้คนงานตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

(2) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(3) สถานที่เก็บและจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงตามกฎหมายว่าด้วยการ

เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิง

(4) สถานีบริการ สถานที่บรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซตามกฎหมาย

ว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว

(5) โรงมหรสพตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันภยันตรายอันเกิดแต่

การเล่นมหรสพ

(6) อาคารที่มีความสูงเกิน 12 เมตร
(7) หอถังน้ำที่มีความสูงเกิน 15 เมตร
การวัดความสูงให้วัดจากระดับถนนหรือขอบทางเท้าที่ใกล้ที่สุดถึงส่วนที่สูง

ที่สุดของอาคาร

ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ไม่ใช้บังคับแก่การก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยน

การใช้อาคาร ดังต่อไปนี้

(1) อาคารหรือสถานที่ของทางราชการ
(2) อาคารหรือสถานที่ขององค์การของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ที่ใช้ใน

กิจการขององค์การหรือใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

(3) ศาสนสถาน
(4) อาคารของศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ
(5) เขื่อน สะพาน อุโมงค์ ทางหรือท่อระบายน้ำ รั้ว กำแพงและประตู
ข้อ 4 อาคารที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเฉพาะ

ว่าด้วยกิจการนั้นก่อนวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณ

ห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด

ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางไทร อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน

และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527

ใช้บังคับ ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ แต่ห้ามดัดแปลง

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารนั้นให้ขัดกับข้อ 2


ให้ไว้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528
พลเอก สิทธิ จิรโรจน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก

ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามการก่อสร้าง ดัดแปลง

หรือเปลี่ยนการใช้อาคารชนิดใดหรือประเภทใด ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางไทร

อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน และอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนคร

ศรีอยุธยา ลงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2527 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6

ตุลาคม พ.ศ. 2527 แต่ตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า ถ้าไม่มีการออกกฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนั้นมีผลใช้บังคับ ให้ประกาศดังกล่าวเป็นอันยกเลิก

และโดยที่สมควรห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือ

บางประเภทภายในบริเวณดังต่อกล่าวต่อไป จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"