กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎกระทรวง

ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2532)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522
------


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 (3) และมาตรา 46 วรรคหนึ่ง แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในกรณีที่มีการติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนอง

เดียวกันที่ประตู หน้าต่าง หรือที่ด้านนอกหรือด้านในของอาคารตั้งแต่ชั้นที่สอง

ขึ้นไป ไม่ว่าจะติดตั้งก่อน หรือใน หรือหลังวันที่พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร

พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ อันเป็นการขัดต่อข้อ 21 ทวิ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4

(พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความ

ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งทำให้อาคารนั้นมีสภาพที่อาจ

เป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของ

หรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามข้อ 21 ทวิ แห่งกฎกระทรวง

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจขยายเวลาออกไปอีกได้ แต่ต้องไม่เกินเก้าสิบวัน

คำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขอาคารตามวรรคหนึ่งให้ใช้แบบ ค.23 ท้าย

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2528) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2522

ข้อ 2 ก่อนสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขตาม

ข้อ 1 ให้นายตรวจซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย หรือนายช่างไปตรวจสอบ

สภาพอาคารดังกล่าว และรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

รายงานดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยแบบแปลนและรูปด้านของอาคาร

ที่จำเป็น วิธีการในการแก้ไข และระยะเวลาที่ต้องใช้ในการแก้ไข


ให้ไว้ ณ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2532
เสนาะ เทียนทอง
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่

เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้เจ้าพนักงาน

ท้องถิ่นมีอำนาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารดำเนินการแก้ไขอาคาร

ที่ติดตั้งลูกกรง เหล็กดัด หรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน ซึ่งทำให้อาคาร

นั้นมีสภาพที่อาจเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกาย และโดยที่มาตรา 46 วรรคหนึ่ง

บัญญัติให้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าวในกฎกระทรวง

จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้


ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"