กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารฯ

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)กฎกระทรวง

ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๘)[1]

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร และเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑

_______________

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ และข้อ ๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ

(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว เป็นเสื้อคอพับ ตัวเสื้อผ่าอกตลอด มีสาบกว้าง ๓ ซม.ที่คอและแนวสาบมีดุม ๖ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ ซม. ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกง และใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวหรือสีขาวประกอบด้วย

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ คือ

(ก) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ก เป็นเสื้อคอเปิด ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลมตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม แขนยาวรูปทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีแถบ มีปกกระเป๋าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม กระเป๋าและปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตัดมุมเป็นรูปตัดพองาม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว ชายเสื้อตัดตรงไม่มีเว้า เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วย การพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ ๗ ซม.

(ข) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ข ตัวเสื้อปล่อยยาวถึงตะโพก ปกเสื้อแบะ มุมปกแหลมตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ มีดุม ๕ ดุม ที่บ่ามีอินทรธนูอ่อนขัดดุมข้างละ ๑ ดุมปลายอินทรธนูอ่อนเป็นรูปเหลี่ยม แขนเสื้อยาวรูปทรงกระบอก ภายในเพิ่มผ้ารองแขนจากกึ่งกลางแขนเสื้อท่อนบนถึงกึ่งกลางแขนเสื้อท่อนล่างพองาม ที่ปลายแขนเสื้อทั้งสองข้างตรงด้านในชิดลำตัวติดแผ่นผ้ารัดข้อมือขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ห่างจากปลายแขนเสื้อพองาม ชายเป็นรูปสี่เหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับแขนเสื้อในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม สำหรับปรับขนาดปลายแขนเสื้อเพื่อรัดข้อมือ ที่แขนเสื้อด้านซ้ายเหนือข้อศอกปะผ้าเป็นช่องสำหรับเสียบปากกาได้ ๒ ช่อง ตัวเสื้อด้านหน้ามีกระเป๋าบนและกระเป๋าล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะยืดชายรูปสี่เหลี่ยม ชายด้านนอกตัวและด้านล่างของกระเป๋าพับจีบเพื่อให้ขยายได้ ส่วนชายด้านในตัวของกระเป๋าเย็บติดกับตัวเสื้อมีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม กระเป๋าล่างให้ชายล่างของกระเป๋าอยู่ห่างจากตะเข็บชายเสื้อ ๑.๕ ซม. ตัวเสื้อด้านหลังในแนวเอวติดแผ่นผ้ารัดเอวจากตะเข็บเสื้อด้านข้าง ขนาดกว้าง ๔ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ข้างละ ๑ แผ่นชายเป็นรูปเหลี่ยมชี้ไปทางด้านหลังขัดดุม ๑ ดุม ติดกับตัวเสื้อด้านหลังและในแนวเดียวกัน มีดุมอีก ๑ ดุม เพื่อใช้ปรับขนาดเอวทั้ง ๒ ข้าง ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมกลมแบนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม.ทำด้วยวัตถุสีกากีแกมเขียว รังดุมที่แนวอกและกระเป๋าเสื้อ ให้ซ่อนไว้ภายในเสื้อและด้านในของฝากระเป๋าเมื่อสวมเสื้อนี้ ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกางเกงและใช้เสื้อยืดคอแหลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบด้วยการพับแขนเสื้อกระทำได้เมื่อได้รับอนุญาตเป็นครั้งคราว ถ้าจะพับแขนเสื้อให้พับไว้เหนือข้อศอกโดยพับกว้างประมาณ ๗ ซม.

ข้อ ๘ กางเกง มี ๒ ชนิด คือ

(๑) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่มกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. และไม่เกิน ๒๖ ซม. ขอบเอวมีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ๗ ห่วงทำด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า และจะมีกระเป๋าหลังเป็นกระเป๋าเจาะก็ได้

(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ คือ

(ก) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ก ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่กระเป๋าที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างเป็นกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋าปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก ก้นกระเป๋าตัดตรง และด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ก้นกระเป๋าเป็นรูปสามเหลี่ยม มีปกกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุมข้างละ ๑ ดุม เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ก

(ข) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก ข ลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติ เว้นแต่ที่บริเวณใต้ขอบกางเกงด้านหน้าใกล้แนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง มีกระเป๋าเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงไม่มีปก และที่ใต้ขอบกางเกงบริเวณตะโพก ด้านหลังมีกระเป๋าหลังข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะรูปสี่เหลี่ยม มีปกรูปสี่เหลี่ยมขัดดุม ๒ ดุม ตรงมุมปก ตรงแนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข้างมีกระเป๋าปะยืดชายข้างละ ๑ กระเป๋า ตัวกระเป๋าเป็นรูปสี่เหลี่ยมตรงกลางพับจีบ ๒ จีบ ชายหน้าและชายล่างเย็บติดกับขากางเกง ชายหลังพับจีบเพื่อให้ขยายได้มีปกรูปสี่เหลี่ยม ชายปกด้านบนและด้านหน้าเย็บติดกับขากางเกง ขัดดุมที่กึ่งกลางปก และมุมปกที่เปิดแห่งละ ๑ ดุม รังดุมทั้งหมดซ่อนไว้ด้านในของฝากระเป๋า เมื่อสวมประกอบกับรองเท้าสูงครึ่งน่องสีดำหรือรองเท้าเดินป่า ให้สอดปลายขากางเกงไว้ภายในรองเท้าและใช้ประกอบกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวแบบ ข”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๒๔ และข้อ ๒๕ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๒๔ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ

(๑) เสื้อสีขาวปกคอบัวมนแขนยาว ตัวเสื้อด้านหน้าผ่าตลอด ไม่มีสาบ ที่คอและแนวอกมีดุม ๕ ดุม แขนเสื้อยาวรัดข้อมือ ขัดดุมที่ข้อมือข้างละ ๑ ดุม ที่ไหล่ทั้งสองข้างมีอินทรธนูอ่อนขัดดุมติดกับด้านคอเสื้อข้างละ ๑ ดุม จากอินทรธนูตามแนวดิ่งถึงชายเสื้อทั้งสองข้าง ตีเกล็ดข้างละ ๕ เกล็ดพองาม ใช้ผูกคอซองด้วยผ้าสีกากีแกมเขียว ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้อไว้ภายในกระโปรงสีกากีแกมเขียว

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ ให้นักศึกษาวิชาทหารหญิงใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น

ข้อ ๒๕ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้ คือ

(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร มีจีบพับทบ ๒ ใน ๓ ของกระโปรงทางกึ่งกลางด้านหน้าและด้านหลังขอบกระโปรง กว้าง ๑.๕ นิ้ว มีห่วงสำหรับสอดเข็มขัด กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ด้านหน้า ๒ ห่วง ด้านหลัง ๒ ห่วง มีกระเป๋าด้านหน้าทั้งสองข้าง เป็นกระเป๋าเจาะเฉียง

(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของนักศึกษาวิชาทหารชาย”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๔๑ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ

(๑) เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย และในบางโอกาสเสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอกก็ได้

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียวของนักศึกษาวิชาทหารชาย

ข้อ ๔๒ กางเกง มี ๒ ชนิด ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับกางเกงของนักศึกษาวิชาทหารชายยกเว้นกางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบปกติปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๔ ซม. และไม่เกิน ๒๘ ซม.”

ข้อ ๔ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๗ และข้อ ๕๘ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

พ.ศ. ๒๕๒๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๗ เสื้อ มี ๒ ชนิด คือ

(๑) เสื้อคอปกสีกากีแกมเขียว ที่แนวอกมีดุม ๓ ดุม แขนยาวไม่รัดข้อมือหรือแขนสั้นเหนือข้อศอก

ไม่เกิน ๕ ซม. ปลายแขนพับทบ มีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าปะมีแถบตรงกึ่งกลาง

ตามทางดิ่งไม่มีปก มุมกระเป๋าด้านล่างเป็นรูปตัดพองาม ปากกระเป๋าขัดดุม ๑ ดุม และมีอินทรธนูอ่อน

ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก

(๒) เสื้อคอเปิดสีกากีแกมเขียว มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับเสื้อคอเปิดสีกากี

แกมเขียวของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชาย ยกเว้นการใช้เสื้อยืดประกอบ ให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารหญิง

ใช้เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นสีกากีแกมเขียวประกอบเท่านั้น

ข้อ ๕๘ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้ คือ

(๑) กระโปรงสีกากีแกมเขียว ยาวปิดเข่าพอสมควร ไม่มีจีบทบด้านหน้าหรือหลัง

ชายกระโปรงบานเล็กน้อย และไม่มีกระเป๋า

(๒) กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึก มี ๒ แบบ ลักษณะและการใช้เช่นเดียวกับ

กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียวแบบฝึกของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารชาย”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเครื่องแบบฝึกนักศึกษาวิชาทหารและเครื่องแบบฝึกผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อกำหนดให้มีรูปแบบที่เหมาะสมกับสภาพอากาศของประเทศไทย และเกิดความคล่องตัวในการฝึกหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในที่ตั้งและภาคสนามยิ่งขึ้นจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๘ ก หน้า ๑-๕ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"