กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎกระทรวง (2543) อัตราค่าธรรมเนียม

ออกตามความในพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541

อันเป็นพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้


ข้อ 1 ให้กำหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ 1,000 บาท
(2) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(ก) ไม่เกิน 10 เตียง ฉบับละ 2,000 บาท
(ข) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ฉบับละ 5,000 บาท
(ค) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ฉบับละ 10,000 บาท
(ง) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ฉบับละ 20,000 บาท
(จ) เกิน 100 เตียง ฉบับละ 20,000 บาท และ ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
สำหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 100 บาท
(3) ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ฉบับละ 250 บาท
(4) ใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(ก) ไม่เกิน 10 เตียง ฉบับละ 500 บาท
(ข) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ฉบับละ 1,250 บาท
(ค) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ฉบับละ 2,500 บาท
(ง) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ฉบับละ 5,000 บาท
(จ) เกิน 100 เตียง ฉบับละ 5,000 บาท และ
ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
สำหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท
(5) การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมใบอนุญาตแต่ละฉบับ
ตาม (1) (2) (3) และ (4) แล้วแต่กรณี
(6) ใบแทนใบอนุญาต ฉบับละ 200 บาท
(7) การเปลี่ยนแปลงแก้ไขในใบอนุญาต ครั้งละ 100 บาท
(8) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ปีละ 500 บาท
(9) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาล
ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน
(ก) ไม่เกิน 10 เตียง ปีละ 500 บาท
(ข) เกิน 10 เตียง แต่ไม่เกิน 25 เตียง ปีละ 1,250 บาท
(ค) เกิน 25 เตียง แต่ไม่เกิน 50 เตียง ปีละ 2,500 บาท
(ง) เกิน 50 เตียง แต่ไม่เกิน 100 เตียง ปีละ 5,000 บาท
(จ) เกิน 100 เตียง ปีละ 5,000 บาท และ
ให้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้น
สำหรับที่เกิน 100 เตียง เตียงละ 50 บาท
แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าธรรมเนียมที่คิดเพิ่มขึ้นแล้วต้องไม่เกินปีละ
10,000 บาท


ข้อ 2 ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานพยาบาลสำหรับปีที่ได้รับ

ใบอนุญาตและสำหรับปีที่ได้รับการต่อใบอนุญาต

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2543
(ลงชื่อ) กร ทัพพะรังสี
(นายกร ทัพพะรังสี)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 117 ตอนที่ 95 ก วันที่ 22 ตุลาคม 2543)

หมายเหตุ: กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ของกระทรวงสาธารณสุข แต่ในชื่อเรื่องไม่ระบุคำว่าฉบับที่ 1


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"