กฎกระทรวง (๒๕๐๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตรา ค่าธรรมเนียมอำเภอ ๒๕๐๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

กฎกระทรวง

(พ.ศ. ๒๕๐๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติกำหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมอำเภอ

พ.ศ. ๒๕๐๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ค่าธรรมเนียมอำเภอ ให้เรียกเก็บตามอัตรา ดังต่อไปนี้

๑. ค่าธรรมเนียมทำสัญญา

(๑) สัญญาที่มีทุนทรัพย์

หนึ่งร้อยบาทแรกหรือต่ำกว่า             ๕.๐๐ บาท

หนึ่งร้อยบาทหลังหรือเศษของ

หนึ่งร้อย ร้อยละ                          ๑.๐๐ บาท

แต่ฉบับหนึ่งไม่เกิน                     ๕๐๐.๐๐ บาท

(๒) สัญญาที่ไม่มีทุนทรัพย์ฉบับละ           ๑๐.๐๐ บาท

(๓) คู่ฉบับหนังสือสัญญาตาม (๑) หรือ (๒) ให้เรียกกึ่งอัตรา

แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยบาท

๒. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนบุริมสิทธิ

ทรัพย์สิทธิ นิติกรรม ครั้งละ                 ๑๐.๐๐ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมสลักหลังเปลี่ยนแก้ข้อความในสัญญา

(๑) ไม่เพิ่มทุนทรัพย์ ครั้งละ                   ๕.๐๐ บาท

(๒) เพิ่มทุนทรัพย์ครั้งหนึ่ง ๆ ให้คิดค่าธรรมเนียม

ตามทุนทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ๑ (๑) และ (๓)

๔. ค่าธรรมเนียมตราสิน (ไม่ใช่คดีอาญา)

(๑) ค่าทำตราสิน                             ๑๐.๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาตราสิน                        ๕.๐๐ บาท

๕. ค่าธรรมเนียมชันสูตร (ไม่ใช่คดีอาญา)

(๑) ค่าทำชันสูตร                             ๑๐.๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาชันสูตร                       ๕.๐๐ บาท

๖. ค่าธรรมเนียมอายัดทรัพย์ (ไม่ใช่คดีอาญา)

(๑) ค่าอายัดทรัพย์                           ๑๐.๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาอายัดทรัพย์                   ๕.๐๐ บาท

๗. ค่าธรรมเนียมเบ็ดเตล็ด

(๑) ค่าตรวจค้นดูทะเบียนหรือเอกสารอย่างใด

ซึ่งไม่มีอัตราไว้โดยเฉพาะ ครั้งละ         ๕.๐๐ บาท

(๒) ค่าคัดสำเนาทะเบียนหรือเอกสารอย่างใด

โดยเจ้าพนักงานเป็นผู้คัดและรับรองซึ่งไม่มีอัตราไว้โดยเฉพาะ

หนึ่งร้อยคำแรกหรือต่ำกว่า             ๑๐.๐๐ บาท

หนึ่งร้อยคำหลังหรือเศษของ

หนึ่งร้อย ร้อยละ                          ๑.๐๐ บาท

(๓) ค่ารับรองสำเนาทะเบียนหรือเอกสารใด ๆ ซึ่งไม่มีอัตราไว้

โดยเฉพาะ ฉบับละ                        ๕.๐๐ บาท

(๔) บรรดาเอกสารต่าง ๆ ซึ่งต้องมีพยาน ให้เรียกค่าพยานรายตัว

พยานจ่ายให้แก่พยาน คนละ             ๒.๐๐ บาท

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔

พลเอก ป.  จารุเสถียร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เพื่อกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอขึ้นไว้สำหรับเรียกเก็บ ตามนัยที่กำหนดไว้โดยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมอำเภอ พ.ศ. ๒๕๐๓


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๓๕/หน้า ๔๐๒/๑๘ เมษายน ๒๕๐๔


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"