กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญ พ.ศ. ๒๔๖๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ว่าด้วยวิธีจัดการชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญ

พ.ศ. ๒๔๖๓
[1]


_______________กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีจัดการตามพระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพ พ.ศ. ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ กำหนดให้กรมการอำเภอจัดกำนันแลแพทย์ประจำตำบลเปนเวรไว้สำหรับหมุนเปลี่ยนกันเปนเจ้าน่าที่นั่งทำการชัณสูตร์พลิกศพฆาฎกรรมสามัญพร้อมด้วยกรมการอำเภอนั้น ต่อมา ปรากฏว่าไม่เปนการสดวกเกิดขึ้น เพราะต้องรอกำนันที่ถึงเวรมานั่ง จึงจะทำการชัณสูตร์ได้ ถ้าถูกเวรของกำนันที่อยู่ห่างไกล ก็ต้องคอยเปนที่เสียเวลา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยออกกฎเรื่องนี้แก้ไขเสียใหม่


ข้อ ๑

กฎนี้ ให้เรียกว่า “กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญ พ.ศ. ๒๔๖๓”


ข้อ ๒

ให้ยกเลิก กฎเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๕๗ นั้นเสีย ให้ใช้กฎข้อบังคับใหม่นี้แทน


ข้อ ๓

เจ้าน่าที่ ๆ จะนั่งทำการชัณสูตร์พลิกศพฆาฏกรรมสามัญตามที่บัญญัติไว้ในตอนต้นมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติชัณสูตร์พลิกศพนั้น ให้เปนน่าที่ของกรมการอำเภอผู้ปกครองท้องที่ ๆ พบศพนั้นเปนประธาน คน ๑ กำนันเจ้าตำบลที่พบศพนั้น ๑ แพทย์ประจำตำบลนั้น หรือเจ้าบ้านคนใดคนหนึ่ง ๑ รวม ๓ คน เปนคณะนั่งทำการชัณสูตร์พลิกศพ


ข้อ ๔

ศพที่จะทำการชัณสูตร์นั้น ถ้ามีเจ้าภาพ ให้ผู้นั่งเปนประธานถามเจ้าภาพเสียก่อนว่า จะรังเกียจกำนันหรือแพทย์ประจำตำบลผู้ที่จะนั่งทำการชัณสูตร์นั้นหรือไม่ ถ้าไม่รังเกียจ ก็ให้ทำการชัณสูตร์ทีเดียว ถ้ารังเกียจ ๆ ด้วยเหตุใด ให้ผู้เปนประธานพิเคราะห์ดู เมื่อเห็นว่า ข้อที่ร้องรังเกียจนั้นไม่เปนเหตุผลอันสมควร ก็ให้ยกคำร้องเสีย ทำการชัณสูตร์ไป ถ้าเห็นว่า ข้อที่ร้องรังเกียจของเจ้าภาพมีเหตุสมควร เช่น ผู้นั่งเปนญาติสืบสายโลหิตกับผู้กระทำร่าย ทางฝ่ายบิดาหรือมารดาเพียง ๒ ชั้น หรือเปนสมรรคพรรคพวกของผู้กระทำร้าย ก็ให้กรมการอำเภอผู้เปนประธานจดหมายเหตุไว้ให้ชัดเจน แล้วเรียกกำนันตำบลที่ใกล้เคียงมานั่งแทน แพทย์ประจำตำบลก็เช่นเดียวกัน ต่อขาดแพทย์ จึงให้เลือกเอาเจ้าบ้านคนใดคนหนึ่งแทนกฎให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พระพุทธศักราช ๒๔๖๓(ลงนาม) มหาเสวกเอก เจ้าพระยาสุรสีห์วิสิษฐศักดิ์

เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๗/หน้า ๑๙๗/๑๒ กันยายน ๒๔๖๓งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"