กะทู้ถามที่ 83/2478

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
 • กะทู้ถามที่ ๘๓/๒๔๗๘
 • ของนายทองม้วน อัตถากร ผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม
 • เรื่อง "ขอให้ร่างประมวลกฎหมายลักษณะอาญาใหม่"

คำถาม

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ นั้น นับว่า ได้มีการแก้ไขเป็นอย่างมากแล้ว ปรากฏว่า ยุ่งยากแก่การใช้เป็นอันมาก และบางมาตราก็ใช้ไม่เหมาะกับสมัยระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญ สมควรแล้วที่จะร่างขึ้นใหม่ทั้งฉะบับ เพื่อประโยชน์แก่ราชการและชุมชน เรื่องนี้ได้ดำริแล้วเพียงไร และจะจัดการร่างใหม่เมื่อใด

คำตอบของรัฐบาล

ประมวลกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. ๑๒๗ ซึ่งได้มีการแก้ไขหลายครั้ง และบางมาตราไม่เหมาะสมกับระบอบการปกครองตามรัฐธรรมนูญนั้น รัฐบาลได้ดำริแล้วในอันที่จะปรับปรุงเสียใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย เวลานี้ อยู่ในระหว่างพิจารณา ซึ่งจะได้พยายามให้เสร็จภายในเวลาอันสมควร

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ ปัจจุบันเป็นสาธารณสมบัติแล้ว เพราะลิขสิทธิ์ได้หมดอายุตามมาตรา 19 และมาตรา 20 ของพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ซึ่งระบุว่า

ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นบุคคลธรรมดา
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ถึงแก่ความตาย
 2. ถ้ามีผู้สร้างสรรค์ร่วม ลิขสิทธิ์หมดอายุ
  1. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายถึงแก่ความตาย หรือ
  2. เมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก ในกรณีที่ไม่เคยโฆษณางานนั้นเลยก่อนที่ผู้สร้างสรรค์ร่วมคนสุดท้ายจะถึงแก่ความตาย
ถ้ารู้ตัวผู้สร้างสรรค์ ในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์เป็นนิติบุคคล หรือถ้าไม่รู้ตัวผู้สร้างสรรค์
 1. ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์งานนั้นขึ้น
 2. แต่ถ้าได้โฆษณางานนั้นในระหว่าง 50 ปีข้างต้น ลิขสิทธิ์หมดอายุเมื่อพ้น 50 ปีนับแต่ได้โฆษณางานนั้นเป็นครั้งแรก