ข่าวเพลิงไหม้ ลงวันที่ ๙ มิถุนายน จ.ศ. ๑๒๕๐

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
ข่าวเพลิงไหม้[1]


ณ วันที่ ๖ เดือน ๖ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เวลาบ่ายโมงเสศ เกิดเพลิงไหม้ที่สนนสีลม ที่โรงแขกฆ่าโค เพลิงไหม้โรงยาวห้าห้อง ๒ หลัง กับเรือนฝากระดาน ๓ ห้อง ๒ หลัง เพลิงเกิดขึ้นจากแขกกลิง สัปเยกตอังกฤษ เปนต้นเพลิง เจ้าพนักงานทหารดับเพลิงแลโปลิศได้ช่วยกันดับ เพลิงหาได้ไหม้ต่อไปไม่เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕/ตอนที่ ๖/หน้า ๕๕/๙ มิถุนายน จ.ศ. ๑๒๕๐ (พ.ศ. ๒๔๓๑, ค.ศ. ๑๘๘๘)
งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"