ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
(ฉบับที่ ๘)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และต่อมาได้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไป (คราวที่ ๑) จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (คราวที่ ๒) จนถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งและวันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขตเลือกตั้งที่ ๔ แทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ กรณีจึงจำเป็นต้องยกเว้นหรือผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 บางมาตรการในเขตพื้นที่ที่มีการจัดการเลือกตั้งในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม และเรียบร้อยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีออกข้อกำหนดไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งใช้อาคารสถานที่ในจังหวัดลำปางซึ่งมีข้อกำหนดห้ามการใช้อาคารสถานที่ เช่น โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ศูนย์ประชุม เพื่อการรับสมัครเลือกตั้ง การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งและสถานที่นับคะแนน หรือเพื่อการดำเนินกิจกรรมอื่นใดเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งได้ จนเสร็จสิ้นการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้ง

ข้อ ๒ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งควบคุมดูแลการหาเสียงเลือกตั้ง การจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง การจัดให้มีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง การนับคะแนน ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมอื่นใดบรรดาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งโดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยการห้ามการมั่วสุมประชุมกัน แต่ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดและตามคำแนะนำของทางราชการ เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อยหนึ่งเมตร การกวดขันให้ผู้ร่วมกิจกรรมใช้หน้ากากอนามัย การทำความสะอาดสถานที่และล้างมือด้วย สบู่ แอลกอฮอล์ เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

ข้อ ๓ บุคคลผู้ต้องเดินทางข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนประกอบกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิเลือกตั้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเดินทางข้ามเขตจังหวัด และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายที่จะต้องออกเอกสารหรือหลักฐานตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเมื่อได้รับการร้องขอ

ข้อ ๔ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้บุคคลดังต่อไปนี้เดินทางไปกลับในระหว่างเวลาที่ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานได้

(๑) เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง

(๒) เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง

(๓) ผู้แทนพรรคการเมืองซึ่งทำหน้าที่สังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนที่พรรคการเมืองได้ยื่นหนังสือแต่งตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งแล้ว

ข้อ ๕ ในกรณีจำเป็นต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งดังกล่าว ให้นำความในข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

ข้อ ๖ เพื่อให้มาตรการป้องกันโรคเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปโดยเรียบร้อย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางอำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งและอาจมีคำสั่งภายในหน้าที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับข้อกำหนดนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  • ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • นายกรัฐมนตรี

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (2) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"