ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่น้องระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรุงปักกิ่ง

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


ข้อตกลงว่าด้วยการสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง
ระหว่าง
กรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทย
กับ
กรุงปักกิ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
กรุงเทพมหานครแห่งราชอาณาจักรไทยกับกรุงปักกิ่งแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ตกลงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง เพื่อที่จะส่งเสริมความเข้าใจอันดีและไมตรีจิตระหว่างประชาชนของทั้งสองนคร การแลกเปลี่ยนฉันมิตรระหว่างสองนครจะเกื้อกูลต่อการสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกันให้เป็นไปโดยต่อเนื่อง

กรุงเทพมหานครและกรุงปักกิ่งจะดำเนินการแลกเปลี่ยน และให้ความร่วมมือฉันบ้านพี่เมืองน้องในด้านสังคม วัฒนธรรม การสาธารณสุข การก่อสร้าง รวมทั้งกิจการด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารนคร ด้วยวิถีทางหลายรูปแบบตามหลักการแห่งความเสมอภาคและอำนวยประโยชน์แก่กัน บนพื้นฐานแห่งสัมพันธไมตรีซึ่งได้พัฒนาขึ้นใหม่นี้

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้น นครทั้งสองจะปรึกษาหารือกันในประเด็นที่เกื่ยวกับการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้วยวิธีการและวาระอันเหมาะสมตามความต้องการของทั้งสองมหานครต่อไป

ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

ข้อตกลงจัดทำ ณ กรุงปักกิ่ง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2536 ประกอบด้วยข้อความภาษาจีน ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้งสามภาษามีผลบังคับใช้เท่าเทียมกัน


(ลงนามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
แห่งราชอาณาจักรไทย
(ลงนามนายกเทศมนตรีนครปักกิ่ง)
นายกเทศมนตรีนครปักกิ่ง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

อ้างอิง[แก้ไข]

เอกสารต้นฉบับของกรุงเทพมหานครงานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"