ข้อบังคับ ออกตามความในกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ (ฉบับที่ ๙)

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ข้อบังคับ

ออกตามความในกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗

(ฉบับที่ ๙)                   

เนื่องจากได้มีประกาศให้ใช้กฎอัยการศึกในทุกจังหวัดทั่วราชอาณาจักรไว้แล้ว ซึ่งตามความในมาตรา ๑๔ แห่งกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ ให้อำนาจที่จะสร้างที่มั่นหรือดัดแปลงภูมิประเทศ หรือหมู่บ้าน เมือง สำหรับการต่อสู้ราชศัตรู หรือเตรียมการป้องกันรักษาตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารได้ทุกอย่าง 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ แห่งกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดออกข้อบังคับเกี่ยวกับการสร้างเมืองและตัดถนนเพิ่มเติมภายในบริเวณ จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการอพยพไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  เมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรที่จะสร้างเมืองและตัดถนนเพิ่มเติมภายในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการอพยพ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการนั้นได้ 

ข้อ ๒  ให้กำหนดเขตการสร้างเมืองและการตัดถนนเพิ่มเติมภายในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ตามความเห็นชอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร 

ข้อ ๓  เมื่อจะสร้างเมืองและตัดถนนเพิ่มเติมภายในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สำนักนายกรัฐมนตรีสั่งให้ข้าหลวงประจำจังหวัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรือประกาศให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องทราบแล้วจึงดำเนินการ เว้นแต่เป็นกรณีรีบด่วน จึงให้ดำเนินการได้พร้อมกับที่จะแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองทราบ 

ข้อ ๔  ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่กล่าวในข้อ ๓ นั้น มอบอสังหาริมทรัพย์ให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการสร้างเมืองและการตัดถนนเพิ่มเติม และให้ให้ความสะดวกแก่การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ดังกล่าว 

ข้อ ๕  ในการสร้างเมืองและตัดถนนเพิ่มเติมภายในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ ผู้ใดจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ เว้นแต่สำนักนายกรัฐมนตรีเห็นสมควรชดใช้ให้ 

ข้อ ๖  เมื่อสำนักนายกรัฐมนตรีเห็นว่าหมดความจำเป็นที่จะใช้เมืองและถนนที่สร้างนี้เมื่อใด ก็ให้สำนักนายกรัฐมนตรีประกาศเลิกใช้ แล้วให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งต้องถูกสร้างเมืองและตัดถนนเหล่านี้กลับคืนเป็นกรรมสิทธิ์แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามเดิม 

ข้อ ๗  ที่ดินในกำหนดเขตการสร้างเมืองและการตัดถนนเพิ่มเติมภายในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามความในข้อ ๒ ที่สร้างขึ้นใหม่นี้ ห้ามมิให้ผู้ใดทำการโอนหรือปลูกสร้างสิ่งใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักนายกรัฐมนตรี 

ข้อ ๘  ให้สำนักนายกรัฐมนตรีมีอำนาจที่จะออกข้อบังคับในการใช้ยานพาหนะใด ๆ บนถนนที่ตัดเพิ่มเติมภายในบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์นี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗

จอมพล ป.  พิบูลสงคราม

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๖๑/ตอนที่ ๓๐/หน้า ๕๓๑/๓๐ พฤษภาคม ๒๔๘๗


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"