ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๘

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม
เรื่อง การบริหารกิจการประปา
วันอังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘[1]

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๘ (๑) และมาตรา ๗๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มและนายอำเภอเมืองตราด จึงตราข้อบัญญัติไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เรื่อง การบริหารกิจการประปา พ.ศ. ๒๕๕๘”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม นับแต่วันที่ได้ประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ข้อบังคับตำบล เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม พ.ศ. ๒๕๔๒ บรรดาข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่ได้ตราไว้แล้ว ในข้อบัญญัตินี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม เป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้และมีอำนาจออกประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มมีอำนาจในการตีความ วินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบริหารกิจการประปา

กิจการประปาหมู่บ้านใดไม่อาจบริหารกิจการประปาต่อไปได้หรือการบริหารกิจการประปาก่อให้เกิดความเสียหายจนประชาชนไม่สามารถใช้น้ำได้หรือมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ใช้น้ำส่งมอบการบริหาร ให้องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มบริหารจัดการและให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่าจะดำเนินการวิธีการใด

หมวด ๑ การขอใช้ประปา

ข้อ ๕ ในข้อบัญญัตินี้

“องค์การบริหารส่วนตำบล” หมายความถึง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

“ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความถึง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มหรือผู้ที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มมอบหมายให้รักษาราชการแทนหรือปฏิบัติราชการแทน

“เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม

“การประปา” หมายความถึง ระบบประปาซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดให้มีขึ้น

เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่และรวมถึงกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการบริหารกิจการไปพลางก่อนจนกว่าหมู่บ้านจะมีความพร้อมในการนำกิจการประปาหมู่บ้านไปดำเนินการบริหารกิจการเอง

“ผู้ใช้น้ำประปา” หมายความถึง บุคคลที่ได้ทำสัญญาการใช้น้ำประปาไว้กับองค์การ บริหารส่วนตำบล หรือผู้ที่เคยยื่นความประสงค์และทำสัญญาขอใช้น้ำประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้ก่อนแล้ว

“พนักงานจดมาตรวัดน้ำ” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีหน้าที่จดมาตรวัดน้ำและเรียกเก็บเงินค่าน้ำประปา

“พนักงานผลิตน้ำประปา” หมายความถึง เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปา จัดหาน้ำสะอาด บริการประชาชนผู้ใช้น้ำประปาและตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบน้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบล

“การงดจ่ายน้ำ” หมายความถึง การที่กิจการประปา งดจัดส่งหรือจำหน่ายน้ำให้แก่ ผู้ใช้น้ำ จะเป็นด้วยลักษณะหรือวิธีใดก็ตามที่ผู้ใช้น้ำจะไม่สามารถใช้น้ำได้ต่อไป

“มาตรวัดน้ำ” หมายความถึง เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่การประปาได้ติดตั้งให้กับผู้ใช้น้ำเพื่อวัดปริมาณน้ำ

“เครื่องกั้นน้ำ” หมายความถึง ประตูน้ำที่ติดตั้งหน้ามาตรวัดน้ำซึ่งมีไว้สำหรับปิดและเปิดน้ำ

“ท่อภายใน” หมายความถึง ท่อที่ต่อจากมาตรวัดน้ำเข้าสู่ภายในบริเวณสถานที่ใช้น้ำหรืออาคารของผู้ใช้น้ำ

“ท่อภายนอก” หมายความถึง ท่อที่ต่อจากท่อจ่ายน้ำของการประปาไปเชื่อมกับมาตรวัดน้ำ

“อุปกรณ์การประปา” หมายความถึง มาตรวัดน้ำ ประตูกั้นน้ำ ท่อประปาตลอดจนอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

“จุดติดตั้งมาตรวัดน้ำ” หมายความถึง สถานที่ที่ถูกกำหนดเป็นที่ตั้งมาตรวัดน้ำและเครื่องกั้นน้ำเพื่อให้มีการอ่านมาตรน้ำได้อย่างสะดวก

“ค่าประกันการใช้น้ำ” หมายความถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บตามขนาดมาตรวัดน้ำ

เพื่อเป็นหลักประกันในการชำระค่าน้ำประปาแต่ละเดือน โดยผู้ใช้น้ำจะได้รับค่าประกันคืนเต็มจำนวนเมื่อยกเลิกการใช้น้ำและไม่มีหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา เว้นแต่ผู้ขอใช้น้ำประเภทหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้ว ให้ได้รับยกเว้นค่าประกันการใช้น้ำ

“ค่าแรงและค่าวัสดุอุปกรณ์” หมายความถึง ค่าแรงงาน มาตรวัดน้ำ ท่อประปาและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการติดตั้ง นับจากมาตรวัดน้ำถึงจุดประสานท่อ ซึ่งไม่รวมท่อและอุปกรณ์หลังมาตรวัดน้ำที่ผู้ขอใช้น้ำต้องดำเนินการเอง

“ค่ามัดจำ” หมายความถึง เงินที่ผู้ใช้น้ำต้องชำระให้แก่การประปาในวันที่ขอติดตั้งเพื่อนำไปใช้ในการสำรวจสถานที่และประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง

“ค่าบริการทั่วไป” หมายความถึง เงินที่การประปาเรียกเก็บเป็นรายเดือน ตามขนาดมาตรวัดนํ้าที่ติดตั้งเพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษา ซ่อมหรือเปลี่ยนมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์และท่อจ่ายน้ำให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี

“ค่าน้ำประปา” หมายถึง การกำหนดอัตราค่าน้ำขั้นต่ำของผู้ใช้น้ำคิดบนพื้นฐานของความจำเป็นที่ผู้ใช้น้ำต้องการใช้น้ำประปาในแต่ละเดือนตามอัตราที่กำหนดในบัญชีแนบท้าย ซึ่งอัตราค่าน้ำขั้นต่ำอาจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ข้อ ๖ บุคคลดังต่อไปนี้มีอำนาจยื่นคำขอใช้น้ำต่อการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล

(๑) เจ้าของบ้าน หรือเจ้าของสถานประกอบการ

(๒) ผู้เช่า หรือผู้ครอบครอง

(๓) ผู้มีอำนาจจัดการแทนนิติบุคคล

บุคคลตามวรรคหนึ่งอาจมอบอำนาจในการยื่นคำขอใช้น้ำประปาได้ ทั้งนี้ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร

ข้อ ๗ บุคคลใดต้องการใช้น้ำของการประปาให้ยื่นคำขอต่อการประปาตามแบบคำขอที่กำหนดไว้ท้ายข้อบัญญัตินี้ เว้นแต่จะเป็นผู้ใช้น้ำประปาของกิจการประปาหมู่บ้านซึ่งได้เคยยื่นคำขอใช้น้ำประปาต่อคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านไว้แล้ว ให้แจ้งขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้น้ำต่อการประปาโดยไม่ต้องยื่นคำขอใช้น้ำใหม่

ข้อ ๘ การยื่นคำขอใช้น้ำประปาตามข้อ ๖ ให้แนบหลักฐานประกอบคำขอพร้อมชำระค่าธรรมเนียมตามบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัติดังนี้

๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒. สำเนาทะเบียนบ้าน

๓. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีหลักฐานการจดทะเบียนตามกฎหมาย

๔. หลักฐานการเป็นผู้แทนนิติบุคคล

๕. หนังสือมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นคำขอแทน

กรณีที่ผู้ขอใช้น้ำเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลอื่นที่ได้จดทะเบียนมีใบอนุญาตแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจตามกฎหมาย ผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลแล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจลงนามในแบบคำขอใช้น้ำประปาและสัญญาการใช้น้ำประปาการมอบอำ นาจต้องทำ เป็นหนังสือและมีพยานอย่างน้อยสองคนและปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีมีความจำเป็นต้องวางท่อประปาผ่านที่ดินของผู้อื่น ผู้ขอใช้น้ำต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของที่ดินนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อแสดงต่อการประปาในวันยื่นคำขอ

ข้อ ๙ ผู้ใช้น้ำประปารายใดมีความประสงค์ขอใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราวให้ยื่นคำขอโดยหลักเกณฑ์และวิธีการเดียวกับการยื่นขอใช้น้ำกรณีทั่วไป

มาตรา ๒ การยกเลิกการใช้น้ำ

ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ใช้น้ำประปาต้องการยกเลิกการใช้น้ำ ให้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ

ต่อการประปา เพื่อขอรับเงินประกันการใช้น้ำคืนเต็มจำนวน เว้นแต่จะมีหนี้อันเกิดจากการใช้น้ำประปา

ค้างชำระอยู่ให้หักออกก่อนตามจำนวนที่ค้างส่วนที่เหลือ ถ้าหากมีให้คืนแก่ผู้ใช้น้ำ ทั้งนี้ ให้นำ

บัตรประชาชนพร้อมสำเนา ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาครั้งสุดท้าย

ของผู้โอน หรือสำเนา (ถ้ามี) เป็นหลักฐานในการรับเงินคืน

มาตรา ๓ การดำเนินการติดตั้ง

ข้อ ๑๑ การต่อท่อประปาจากท่อจ่ายน้ำของการประปาถึงที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำ รวมทั้ง การติดตั้งมาตรวัดน้ำ และเครื่องกั้นน้ำตลอดจนอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมทั้งการกำหนดขนาดของสิ่งของเหล่านั้นให้เป็นอำนาจหน้าที่ของการประปาโดยเฉพาะผู้หนึ่งผู้ใดจะกระทำโดยพลการมิได้ บรรดาท่ออุปกรณ์ภายนอกมาตรวัดน้ำ อุปกรณ์เครื่องกั้นน้ำรวมทั้งมาตรวัดน้ำเมื่อได้ติดตั้งแล้ว ให้ตกเป็นทรัพย์สินของการประปา เว้นแต่ท่ออุปกรณ์ภายในมาตรวัดน้ำถือเป็นทรัพย์สินของผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๑๒ ในวันที่ขอติดตั้งประปา เมื่อผู้ขอใช้น้ำได้ชำระค่ามัดจำแก่การประปาตามอัตรา ที่กำหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้แล้ว ให้การประปามอบหมายเจ้าหน้าที่ออกสำรวจสถานที่และจัดทำรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ และแจ้งรายละเอียดรายการวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้ขอใช้น้ำทราบภายในเจ็ดวัน

ผู้ขอใช้น้ำซึ่งได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งต้องรับผิดชอบจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ตามรายการให้เรียบร้อย การประปาจึงจะดำเนินการติดตั้งประปาให้ หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดให้ถือว่าผู้ใช้น้ำสละสิทธิ์ในการขอใช้น้ำประปาครั้งนั้น และการประปามีอำนาจริบเงินมัดจำไว้ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๓ ผู้ขอใช้น้ำประปาที่ยื่นคำร้องและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาแล้วต่อมาปฏิเสธที่จะให้การประปาวางท่อและติดตั้งมาตรวัดน้ำภายในเวลาที่ได้รับแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรให้ถือว่าผู้ขอใช้น้ำสละสิทธิ์การใช้น้ำ ให้การประปาคืนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาที่ได้ชำระไว้โดยหัก

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการในอัตราร้อยละยี่สิบ

มาตรา ๔ หน้าที่ผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๑๔ ผู้ใช้น้ำจะใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องมืออื่นใดสูบน้ำโดยตรงจากท่อน้ำของการประปาหรือจากท่อภายในมิได้ ถ้าใช้น้ำจากแหล่งอื่น เช่น น้ำฝน น้ำบ่อบาดาล ฯลฯ ผู้ใช้น้ำจะต้องต่อท่อแยกไว้ต่างหากจากท่อจ่ายน้ำของการประปาและท่อภายใน ในกรณีผู้ใช้น้ำกระทำการฝ่าฝืนตามวรรคหนึ่งการประปามีสิทธิงดจ่ายน้ำแก่ผู้ใช้น้ำและเรียกให้ ผู้ใช้น้ำชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดแต่การนั้นตามที่การประปากำหนด

ข้อ ๑๕ ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามาตรวัดน้ำคลาดเคลื่อน ให้ผู้ใช้น้ำแจ้งเป็นหนังสือต่อการประปาเพื่อทำการตรวจสอบมาตรวัดน้ำ เมื่อมีการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ำมีการคลาดเคลื่อนจริง การประปาจะดำเนินการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการตรวจสอบ และการประปา จะคิดจำนวนน้ำที่ได้ใช้หรือสูญเสียไปโดยใช้อัตราเฉลี่ยเท่ากับจำ นวนน้ำที่ได้ใช้ในสามเดือนที่ผ่านมา แต่หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามาตรวัดน้ำอยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติผู้ใช้น้ำต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการตรวจสอบตามอัตราที่การประปากำหนดในบัญชีแนบท้ายข้อบัญญัตินี้ เมื่อมีเหตุสงสัยตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นหน้าที่ของผู้ใช้น้ำในการแจ้งให้การประปาทราบภายในสามวันทำการ หากผู้ใช้น้ำเพิกเฉยให้ถือว่ามีเจตนาทุจริตและมีโทษเช่นเดียวกับความผิดข้อ ๒๘

ข้อ ๑๖ ผู้ใช้น้ำจะทำการปลูกสร้าง ต่อเติมโรงเรือน สิ่งปลูกสร้างอื่นใด ปลูกต้นไม้หรือกระทำการใด ๆ อันเกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคต่อระบบการส่งน้ำประปา การบำรุงรักษามาตรวัดน้ำ ตลอดจนท่อและอุปกรณ์มิได้ เว้นแต่จะได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับการประปา

ข้อ ๑๗ ผู้ใช้น้ำรายใดยินยอมให้ผู้อื่นเอาน้ำประปาไปใช้โดยการซื้อขาย การให้ หรือวิธีการอื่นใดในลักษณะเดียวกันไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อค้ากำไรหรือไม่จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากการประปา

หมวด ๕ การชำระค่าน้ำประปาและการเก็บเงิน

ข้อ ๑๘ ให้ผู้ใช้น้ำชำระเงินค่าน้ำประปาเป็นรายเดือนตามอัตราที่ระบุในบัญชีแนบท้าย ข้อบัญญัตินี้ ซึ่งการประปาจะคำนวณจากปริมาณการใช้น้ำของผู้ใช้น้ำที่อ่านได้จากมาตรวัดน้ำคูณด้วย อัตราค่าน้ำประปาที่ใช้ในปัจจุบันค่าน้ำที่ใช้ต้องไม่น้อยกว่าอัตราค่าน้ำประปาขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในบัญชีแนบท้าย

ให้การประปาออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาตามวรรคหนึ่งและค่าบริการทั่วไปให้แก่ผู้ใช้น้ำไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

ข้อ ๑๙ ผู้ใช้น้ำ ประปาอาจชำ ระเงินค่าน้ำ ประปาทันทีที่พนักงานจดมาตรวัดน้ำ นำใบเสร็จรับเงินหรือใบแจ้งหนี้ไปขอเรียกเก็บ หรืออาจขอใบแจ้งหนี้เพื่อชำระเงินด้วยตนเอง ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่มภายในเจ็ดวันนับแต่วันได้รับใบแจ้งหนี้

หมวด ๖ การจดและอ่านมาตรวัดน้ำ

ข้อ ๒๐ เมื่อการประปาได้ติดตั้งมาตรวัดน้ำให้แก่ผู้ขอใช้น้ำประปาแล้วให้พนักงานจดมาตรวัดน้ำทำการอ่านมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำในเดือนถัดไปซึ่งตรงกับวันที่ที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำเพื่อออกใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาโดยให้ถือว่าเป็นค่าน้ำประปาเดือนนั้น ทั้งนี้ การประปาอาจปรับเปลี่ยนระบบการอ่านมาตรวัดน้ำรายใหม่ให้สอดคล้องกับระบบการอ่านมาตรวัดน้ำของการประปา

ข้อ ๒๑ ผู้ใช้น้ำต้องให้ความยินยอมและอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่การประปาซึ่งมีหน้าที่เข้าไปในที่ดิน อาคารหรือสถานที่อันเป็นที่อยู่อาศัยของผู้ใช้น้ำเพื่อจดตัวเลขการใช้น้ำ (จดมาตรวัดน้ำ) ในแต่ละเดือน ตลอดจนการตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมแซมมาตรวัดน้ำหรือท่ออุปกรณ์ในการส่งน้ำระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ให้แสดงบัตรประจำตัวพนักงานทุกครั้ง

หมวด ๗ การโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำประปา

ข้อ ๒๒ การโอนกรรมสิทธิ์ในการใช้น้ำประปาอาจมีได้ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ใช้น้ำเดิมตาย หรือย้ายที่อยู่ หรือ

(๒) การเช่าบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว

(๓) การซื้อขายบ้านหรืออาคารที่ติดตั้งประปาไว้แล้ว

(๔) กรณีอื่นที่การประปากำหนด

ผู้โอนตามวรรคหนึ่งอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือในการขอโอนกรรมสิทธิ์มาตรวัดน้ำหรือ เพื่อขอรับเงินประกันคืนเนื่องจากการโอนกรรมสิทธิ์ และผู้รับโอนจะมอบอำนาจเพื่อรับโอนกรรมสิทธิ์ มาตรวัดน้ำก็ให้ทำได้ ทั้งนี้ หนังสือมอบอำนาจต้องปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย กรณีผู้โอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำตามวรรคหนึ่งถึงแก่ความตายให้ทายาทเป็นผู้โอนกรรมสิทธิ์

ข้อ ๒๓ ให้ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำตามข้อ ๒๑ นำหลักฐานต่อไปนี้แสดงต่อการประปา

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

(๓) สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายบ้าน/อาคาร (ถ้ามี)

(๔) สำเนาหนังสือสัญญาเช่าบ้าน/อาคาร (ถ้ามี)

(๕) สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ที่มาตรวัดน้ำตั้งอยู่

ข้อ ๒๔ การรับโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำตามข้อ ๒๑ ผู้โอนต้องแสดงเอกสารหลักฐานต่อไปนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรประจำตัวข้าราชการ/บัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

(๓) สำเนาใบมรณบัตร (กรณีผู้โอนตาย)

(๔) ใบเสร็จรับเงินค่าประกันการใช้น้ำตัวจริง (กรณีหายให้ใช้ใบแจ้งความ)

(๕) ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาครั้งสุดท้ายของผู้โอนหรือสำเนา (ถ้ามี)

ข้อ ๒๕ ถ้าผู้ใช้น้ำได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลำเนา โดยมิได้แสดงเจตนาว่าจะครอบครองสิทธิการใช้น้ำอยู่ต่อไปหรือโอนสิทธิการใช้น้ำให้ผู้อื่นหรือบอกเลิกสัญญาการใช้น้ำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รื้อถอนอาคารหรือย้ายไปจากภูมิลำเนาให้ถือว่าสละสิทธิการใช้น้ำ การประปาทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดการจ่ายน้ำหรือโอนกรรมสิทธิ์การใช้น้ำให้แก่บุคคลอื่น

ข้อ ๒๖ กรณีผู้ใช้น้ำถึงแก่ความตาย ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่นั้น ประสงค์จะได้รับสิทธิในการใช้น้ำต่อไป ให้ทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์แสดงความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อการประปาเพื่อทำการโอนสิทธิการใช้น้ำภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้ใช้น้ำถึงแก่ความตาย

ในกรณีตามวรรคหนึ่งหากทายาทหรือผู้มีกรรมสิทธิ์ในอาคารสถานที่มิได้ดำเนินการใด ๆ เพื่อขอรับโอนสิทธิการใช้น้ำภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ถือว่ามีเจตนาสละสิทธิ์ การประปามีอำนาจในการงดการจ่ายน้ำประปานั้นได้

การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในบ้านหรืออาคารอันเนื่องจากการซื้อขาย การเช่าหรือการทำนิติกรรมใด ๆ โดยที่คู่กรณีมิได้ตกลงในเรื่องสิทธิในการใช้น้ำหรือเงินประกันการใช้น้ำไม่ว่า ด้วยเหตุใดก็ตามให้ถือว่าผู้ใช้น้ำรายเดิมได้สละสิทธิหรือโอนเงินประกันการใช้น้ำไปเป็นของผู้ครอบครอง บ้านหรืออาคาร ตามสิทธิสืบเนื่องจากการทำนิติกรรมดังกล่าว ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารใหม่มีสิทธิ ขอเปลี่ยนชื่อผู้ใช้น้ำได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินประกันการใช้น้ำหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด เว้นแต่ผู้ใช้น้ำรายเดิม ได้ถอนเงินประกันการใช้น้ำไปแล้ว หรือกิจการประปาได้หักเงินประกันการใช้น้ำชดใช้ค่าน้ำที่ค้างชำระ จนหมดสิ้นแล้ว ให้ผู้ครอบครองบ้านหรืออาคารรายใหม่วางเงินประกันการใช้น้ำใหม่

หมวด ๘ ความรับผิดของผู้ใช้น้ำ

ข้อ ๒๗ การประปาถือเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ใดกระทำโดยเจตนา หรือโดยประมาททำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของกิจการประปาไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยอ้อม ผู้นั้นต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่การประปาตามความเสียหายนั้น ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิการประปาในการดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา

ข้อ ๒๘ ผู้ใดโดยทุจริตเอาน้ำประปาไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเลขในมาตรวัดน้ำหรือกระทำการใด ๆ เพื่อเอาน้ำประปาไปใช้โดยไม่มีอำนาจ ให้การประปางดจ่ายน้ำ (ตัดมาตรวัดน้ำ) ทันทีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและเป็นดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นในการพิจารณาดำเนินคดีแก่ผู้นั้น ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้กระทำผิดชดใช้ค่าน้ำประปาที่ได้ใช้ไปแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่การประปากำหนด และมิให้อนุญาตจ่ายน้ำประปาแก่ผู้นั้นจนกว่าจะได้ชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวน ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้น้ำใหม่ ผู้ใช้น้ำต้องดำเนินการขอใช้น้ำเสมือน เป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่และให้ชำระค่าธรรมเนียมขอบรรจบมาตรวัดน้ำตามอัตราบัญชีแนบท้าย

ข้อ ๒๙ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำค้างชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลาหนึ่งเดือนให้การประปาแจ้งเตือนเป็นหนังสือให้ผู้ใช้น้ำทราบเพื่อดำเนินการชำระค่าน้ำที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง ถ้าผู้ใช้น้ำตามวรรคหนึ่งได้รับแจ้งแล้วเพิกเฉยให้การประปามีอำนาจบอกเลิกสัญญาและงดจ่ายน้ำ (ตัดมาตรวัดน้ำ) ทันที และมีอำนาจหักค่าน้ำที่ค้างชำระจากค่าประกันการใช้น้ำได้เต็มจำนวน

ข้อ ๓๐ ผู้ใดละเมิดการใช้น้ำหรือกระทำการใด ๆ ให้การประปาได้รับความเสียหายหรือไม่ยอมชำระเบี้ยปรับหรือค่าเสียหายตามที่การประปาเรียกเก็บ เมื่อถูกงดจ่ายน้ำประปาแล้ว (ตัดมาตรวัดน้ำ)แต่การประปายังไม่ได้บอกเลิกสัญญาหากผู้นั้นนำเงินมาชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่งดจ่ายน้ำ ให้การประปาทำการติดตั้งมาตรวัดน้ำให้ใช้ตามเดิม ทั้งนี้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมบรรจบมาตรวัดน้ำตามอัตราที่การประปากำหนดในบัญชีแนบท้ายในกรณีที่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งเมื่อได้ชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดแล้วให้ยื่นคำขอใช้น้ำและชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปาเสมือนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่

หมวด ๙ การเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำและการย้ายสถานที่ใช้น้ำ

ข้อ ๓๑ ในกรณีที่ผู้ใช้น้ำต้องการเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำ หรือย้ายสถานที่ใช้น้ำ หรือเปลี่ยน

จุดประสานท่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในเขตพื้นที่บริการของการประปาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่เปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำให้ยื่นคำร้องต่อการประปาพร้อมหลักฐาน ดังนี้

(๑) บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือบัตรประจำตัวพนักงานองค์การของรัฐ (พร้อมสำเนา)

(๒) สำเนาทะเบียนบ้านที่จะย้ายสถานที่ใช้น้ำไป

(๓) ใบเสร็จค่าน้ำประปาครั้งสุดท้ายหรือสำเนา (ถ้ามี)

(๔) ใบเสร็จค่าประกันการใช้น้ำ (ถ้ามี) ในกรณีการขอเปลี่ยนขนาดมาตรวัดน้ำตามวรรคหนึ่งผู้ขอใช้น้ำต้องชำระเงินค่าธรรมเนียม เช่นเดียวกับการขอใช้น้ำประปาในครั้งแรกและให้การประปาคืนเงินค่าประกันการใช้น้ำที่เรียกเก็บไว้เดิมแก่ผู้ขอใช้น้ำ กรณีการย้ายสถานที่ใช้น้ำหรือเปลี่ยนจุดประสานท่อตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ำชำระค่าธรรมเนียม เช่นเดียวกับการขอติดตั้งใหม่ ยกเว้นค่ามาตรวัดน้ำและค่าประกันการใช้น้ำ

หมวด ๑๐ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๓๒ กรณีมาตรวัดน้ำเสียหาย บุบสลายหรือชำรุดโดยการกระทำของผู้ใช้น้ำหรือบริวาร ทำให้ไม่สามารถวัดค่าการใช้น้ำได้มีโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท ในกรณีตามวรรคหนึ่งให้ผู้ใช้น้ำแจ้งการประปาภายในห้าวันเพื่อติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่โดยออก ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น หากพ้นระยะเวลาที่กำหนดให้การประปาแจ้งการงดจ่ายน้ำเป็นหนังสือภายในสามวันทำการและดำเนินการงดจ่ายน้ำทันที กรณีตามวรรคหนึ่งถ้าในเดือนใดไม่อาจคิดค่าน้ำประปาที่ได้ใช้ไปได้ให้คำนวณจากจำนวนน้ำ ที่ได้ใช้ไปเท่ากับอัตราค่าน้ำเฉลี่ยสามเดือนที่ผ่านมา การขอใช้น้ำภายหลังการงดจ่ายน้ำตามวรรคสองให้ผู้ใช้น้ำดำเนินการขอใช้น้ำเสมือนเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่

ข้อ ๓๓ ผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ในข้อ ๑๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ และข้อ ๒๘ มีโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ ๓๔ บุคคลใดแสดงเจตนายกที่ดินให้แก่การประปาโดยปราศจากค่าตอบแทนเพื่อใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างและเป็นที่ตั้งระบบประปาเพื่อส่งจ่ายน้ำให้แก่บรรดาผู้ใช้น้ำถือว่าบุคคลนั้นเป็นผู้มีคุณูปการต่อการประปา ให้การประปาประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องบุคคลนั้นให้ทราบโดยทั่วกัน

ให้บุคคลตามวรรคหนึ่งหรือทายาทผู้รับมรดกได้รับยกเว้นค่าน้ำ ประปาในอัตราไม่เกิน ๔๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน ตลอดจนค่าธรรมเนียมทุกประเภทในการขอใช้น้ำประปาครั้งแรก ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบุคคลภายนอกผู้รับสิทธิ์ในการใช้น้ำประปาจากบุคคลดังกล่าว การแสดงเจตนาตามวรรคหนึ่งให้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อ ๓๕ ให้สถานที่ราชการ วัด มัสยิด สถานที่ประกอบพิธีที่มีใบอนุญาตให้ได้รับสิทธิ ยกเว้นค่าน้ำประปาในอัตราค่าน้ำประปาไม่เกิน ๔๐ ลูกบาศก์เมตรแรกต่อเดือน

ข้อ ๓๖ ในกรณีที่มีความจำเป็นที่การประปาต้องทำการซ่อมแซมระบบประปาซึ่งทำให้หยุด การส่งจ่ายน้ำเป็นการชั่วคราวการประปาจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนดำเนินการไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนอย่างยิ่งซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้การประปาอาจทำการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบประปาตามควรแก่กรณีโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๓๗ ข้อบัญญัตินี้ที่เกี่ยวกับค่าประกันการใช้น้ำมิให้กระทบต่อผู้ใช้น้ำตามข้อบังคับตำบล

เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มีอยู่ก่อนหรือในวันที่

ข้อบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ชูรัตน์ กุมภะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากุ่ม


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนพิเศษที่ ๒๓๒ ง/หน้า ๑๒๑-๑๓๒ /๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"