คำบูชาพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำบูชาสังเวชนียสถาน 4 แห่ง

ลุมพินี[แก้ไข]

แดนประสูติ

คำบูชาแดนประสูติ[แก้ไข]

วันทา มิ ภันเต ภะคะวา อิมัง สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ ลุมพินี วะเน ตะถาคะเตนะ มัชฌิเมสุ ชะนะปะเทสุ อะริยะเกสุ มะนุสเสสุ อุปปันนัง ฯ ภาสิตา จะ อาสะภิวาจา อัคโคหะมัสมิ โลกัสสะ เชฏโฐหะมัสมิ โลกัสสะ, เสฏโฐหะมัสมิ โลกัสสะ, อะยะมันติมา เม ชาติ, นัตถิทานิ ปุนัพภะโวติ ฯ สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, สวากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ.

คำแปล[แก้ไข]

ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดา มาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาทสังเวชนียสถานที่กุลบุตร ผู้มีศรัทธา ควรทัสสนา(ควรเห็น) อันเป็นสถานที่ที่พระตถาคตเจ้า เสด็จอุบัติขึ้นแล้ว ในหมู่มนุษย์ชาวอริยกะ ในมัชฌิมชนบท ณ สวนลุมพินีนี้ และได้ตรัสอาสภิวาจาว่า “เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดของเรานี้เป็นชาติ สุดท้าย บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก”

ข้าแต่ พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่ง ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขอการบูชาสักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ.

คำอธิษฐาน ณ แดนประสูติ[แก้ไข]

ด้วย อำนาจแห่งบุญกุศล ที่ข้าพเจ้าได้จาริกธรรม บำเพ็ญบุญ มาตลอดเส้นทาง สังเวชนียสถาน ทั้ง สี่ ตำบลครบบริบูรณ์ ด้วยศรัทธาเลื่อมใสต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในครั้งนี้ ขอจงเป็นบารมี อำนวยผล ให้ชีวิตของข้าพระพุทธเจ้า จงบังเกิดความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง ในหน้าที่การงาน หากเวียนว่ายตายเกิดในวัฎฎสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าจงเกิดในตระกูลดี มีสัมมาทิฎฐิ ได้พบพระพุทธศาสนา ในทุกภพทุกชาติ ได้พบพระพุทธเจ้า ได้ฟังธรรม มีปัญญารู้ธรรมที่ทรงแสดงแล้ว จนได้บรรลุถึงซึ่งความพ้นทุกข์คือพระนิพพานด้วยเทอญ...ฯ

พุทธคยา[แก้ไข]

คำบูชาสถานที่ตรัสรู้[แก้ไข]

วันทา มิ ภันเต ภะคะวา อิมัง โพธิรุกขะเจติยัง, สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อิธะ คะยาสีเส, ตถาคะเตนะ สะเทวะเก โลเก สมาระเก สะพรัหมะเก สัสสะมะณะพราหมะณิยา ปะชายะ สะเทวะมะนุสสายะ อะนุตตะรัง สัมมาสัมโพธิง อะภิสัมพุทธังฯ สาธุ โน ภันเต อิเมหิ สักกาเรหิ อภิปูชะยามิ สวากขาตัญจะ นะมามิ มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล[แก้ไข]

ข้า แต่พระผู้มีพระภาคผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดา มาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาท ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และพระเจดีย์นี้ อันเป็นสังเวชนียสถานที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรมาเห็น เป็นสถานที่พระตถาคตเจ้า ตรัสรู้พร้อมเฉพาะแล้วซึ่งอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณ ในโลก พร้อมทั้งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ ณ ตำบล คยาสีสะประเทศแห่งนี้ ฯ ข้า แต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ขอบูชาโดยยิ่ง ด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรม ที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขออานุภาพแห่งการสักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญ ฯ .

คำอธิษฐานใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์[แก้ไข]

ขอ เดชะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศล เจตนาอันมุ่งมั่น ความเพียรอันบริสุทธิ์ ที่ข้าพระพุทธเจ้าตั้งใจเดินทาง จาริกมาในครั้งนี้ เพื่อน้อมกราบนมัสการองค์พระพุทธ ด้วยศรัทธาต่อการตรัสรู้ธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยบุญกุศลนี้ ขอจงเป็นบารมี เป็นพลวะ ปัจจัย อนุสัยตามส่ง ให้ข้าพเจ้า ได้เกิดปัญญาญาณ ได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริง รู้ยิ่งเห็นตาม ซึ่งพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ชอบแล้ว ณ สถานที่แห่งนี้ หากแม้นว่าถ้าข้าพระพุทธเจ้า ยังเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในวัฏสงสาร ขอให้ข้าพเจ้าจงประสบความบริบูรณ์ด้วยศีลและโภคทรัพย์ พร้อมด้วยสติปัญญา มีบุญที่จักได้บำเพ็ญธรรมตามรอยบาทแห่งองค์พระศาสดา จนถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานในอนาคตกาล..ต่อกาลไม่นานด้วยเทอญ สาธุ..สาธุ..สาธุ

ธัมเมกขะสถูป[แก้ไข]

สถานที่แสดงปฐมเทศนา

คำบูชาธัมเมกขะสถูป[แก้ไข]

วันทา มิ ภันเต ภะคะวา อิมัง ธัมเมกขะเจติยัง สังเวชะนียัง ฐานัง, ยัตถาคะโตมหิ, สัทธัสสะ กุละปุตตัสสะ ทัสสะนียัง, อาสาฬะหะปุณณะมิยัง, อิธะ พาราณะสิยัง อิสิปะตะเน มิคะทาเย ตะถาคะเตนะ ปัญจะวัคคิยานัง ภิกขูนัง อะนุตตะรัง ธัมมะจักกัง ปะฐะมัง ปะวัตเตตวา จัตตาริ อะริยะสัจจานิ ปะกาสิตานิฯ สาธุ โน ภันเต, อิเมหิ สักกาเรหิ อะภิปูชะยามิ, สวากขาตัญจะ นะมามิ, มัยหัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล[แก้ไข]

ข้า แต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าได้จาริกตามรอยบาทพระศาสดามาถึงแล้ว ขอถวายอภิวาท ธัมเมกขะสถูปนี้ อันเป็นสังเวชนียสถาน ที่กุลบุตรผู้มีศรัทธา ควรมาเห็น เป็นสถานที่พระตถาคตเจ้า ได้ยังพระธรรมจักรให้เป็นไปแก่พระภิกษุปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน แขวงเมืองพาราณสีนี้ ในวันอาสาฬหปุณณมีฯ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้ว ขออานุภาพแห่งการบูชาสักการะในครั้งนี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพระพุทธเจ้า ตลอดกาลนาน เทอญฯ

คำอธิษฐานที่ธัมเมกขะสถูป[แก้ไข]

พุทธองค์ ทรงประสบความสำเร็จในการแสดงธรรม ทรงได้บริวารเป็นอริยสาวกผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมองค์แรกและได้บริวารชุดแรก ด้วยอำนาจศรัทธาที่มุ่งมั่นตั้งใจเดินทางมาไหว้สถานที่นี้ ขอจงเป็นบารมี การได้ดวงตาเห็นธรรม รู้แจ้งเห็นจริงตามธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดงแล้ว จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าด้วย ขอบุญกุศลนี้จงประทานพร ให้ลูกหลาน บริวาร ญาติมิตรของข้าพเจ้า (ระบุชื่อ.......) มีสติปัญญา เจริญรุ่งเรือง ประสบความสุข สำเร็จ สมหวัง (เรื่องระบุ.......) ด้วยเทอญ ฯ.(พระวิเทศโพธิคุณ, พระพุทธมนต์ฉบับตามรอยบาทพระศาสดาอินเดีย-เนปาล, หน้า 120)

กุสินารา[แก้ไข]

แดนปรินิพพาน

คำบูชาองค์พระพุทธปรินิพพาน[แก้ไข]

วันทามิ อิมัง พุทธะปะฏิมัง, อิมัสมิง กุสินารายัง สาละวะโนทเย พุทธัสสะ ภะคะวะโต ปรินิพพานัฏฐาเน. อะยัง วันทะนา อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะฯ

คำแปล[แก้ไข]

ข้าพเจ้า ขอกราบไหว้พระพุทธปฏิมานี้ ณ สาลวโนทยาน ที่เมืองกุสินารานี้ อันเป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอการกราบไหว้นี้ จงเป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข ความเจริญ ของข้าพเจ้าทั้งหลาย เทอญ ฯ.


(พระวิเทศโพธิคุณ, พระพุทธมนต์ฉบับตามรอยบาทพระศาสดาอินเดีย-เนปาล, หน้า 114)