พูดคุย:คำบูชาพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

บาลีที่ตรัสวันประสูติ คือ อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏฺโฐหมสฺมิ โลกสฺส อยมนฺติมา ชาติ นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติ แปลว่า เราเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดนี้เป็นการเกิดครั้งสุดท้ายของเรา ภพใหม่ของเราจะไม่มีอีกแล้ว


บาลีที่ตรัส(ที่ทรงรำพึง)ณ สถานที่ตรัสรู้ คือ กามํ ตโจ จ อฏฺฐิ จ อวสิสฺสตุ อุปสุสฺสตุ เม สรีเร สพฺพนฺตํ มํสโลหิตนฺติ แปลว่า (แม้)หนัง กระดูก โลหิต ในสรีระของเรา จะเหือดแห้งไปก็ตาม ตามใดที่เรายังไม่บรรลุ เราจะไม่เสด็จลุกขึ้นจากอาสนะ

บาลีที่ตรัสวันปรินิพพาน หนฺททานิ ภิกฺขเว อามนฺตยามิ โว วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺมาเทถ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เอาเถอะ เราเตือนพวกท่านแล้ว สังขารทั้งหลาย มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา พวกท่านจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด

เริ่มการอภิปรายใหม่ที่เกี่ยวกับ คำบูชาพุทธสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล

เริ่มการอภิปรายใหม่