คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๓

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
หน้าต้นและหน้าท้าย คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ ๑๕/๒๕๕๓

คำวินิจฉัยกลาง[แก้ไข]

  • ฉบับไม่เป็นทางการ — text | pdf
  • ฉบับเป็นทางการ — pdf

คำวินิจฉัยส่วนตน[แก้ไข]

  • ชัช ชลวร — pdf
  • จรัญ ภักดีธนากุล — pdf
  • นุรักษ์ มาประณีต — pdf
  • บุญส่ง กุลบุปผา — pdf
  • สุพจน์ ไข่มุกด์ — pdf
  • อุดมศักดิ์ นิติมนตรี — pdf

ดูเพิ่ม[แก้ไข]งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"