คำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ ๑/๒๕๒๘

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย
ที่ ๑/๒๕๒๘
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแรงงานสัมพันธ์

ดวยกรรมการแรงงานสัมพันธ์ จำนวน ๒ คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบ ๓ ปี ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ จึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงแต่งตั้งแรงงานสัมพันธ์แทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้

๑. นายบุญปลอด วรโชติ เป็นกรรมการฝ่ายนายจ้าง

๒. นายชูพงศ์ ถี่ถ้วน เป็นกรรมการฝ่ายลูกจ้าง

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๒๘

โอภาส พลศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปฏิบัติราชการแทน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

อ้างอิง[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"