คำสั่งกระทรวงยุติธรรมที่ ๒๙๓/๒๕๕๘

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา


คำสั่งกระทรวงยุติธรรม[1]


ที่ ๒๙๓/๒๕๕๘
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานคุมประพฤติ


_______________อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีดำเนินการคุมความประพฤติ ตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๔๗ แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชน และครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ จึงแต่งตั้งข้าราชการ และพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติซึ่งรับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติเป็นพนักงาน คุมประพฤติ จำนวน ๖๘ ราย โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ดังรายนามต่อไปนี้

๑. นางสาวพรชนันญาณ์ คล้ายจันทร์พงษ์

๒. นางสาวณัฐนรี ยุทธนารังสรรค์

๓. นางสาววณิชยา ศรีคำภา

๔. นางสาวสายฝน จันทะพรม

๕. นางสาวธฤตา แกล้วกล้า

๖. นายสมพงค์ คุ้มขนาบ

๗. นางสาวเพ็ญพิสาข์ ยินดีชัย

๘. นางสาวพชรวรรณ ปานไม้

๙. นายภาคภูมิ พลรัตน์

๑๐. นางสาวธัญญลักษณ์ กะยี่

๑๑. นายสุรศักดิ์ ศรีเดช

๑๒. นางสาวมัลลวีร์ ธัญวรรณ์

๑๓. นางสาวสาวิตรี ชาญณรงค์

๑๔. นางเรวดี ปานแย้ม

๑๕. นายธเนตร ยุติเทพศาล

๑๖. นายภานุเขต รักษากิจ

๑๗. นางสาวพัชรียา กลิ่นประทุม

๑๘. นางสาววรินทร์ทิพย์ รวีกรวุฒิ

๑๙. ว่าที่ร้อยตรีหญิง ณัฐกมล ม่วงมี

๒๐. นางศรัญญา นุ่งอาหลี

๒๑. นายขจรศักดิ์ ชลวานิช

๒๒. นายพงษ์ศักดิ์ ฉัตรสิริโชค

๒๓. นางสาวอัจฉรียา ทองมี

๒๔. นางสาวจรรยวรรธน์ สมจิตร

๒๕. นางมะลิวัลย์ รัตนมณี

๒๖. ว่าที่ร้อยตรี ธีรวัต แก้วน้อย

๒๗. นายเจษฎา ดีนุช

๒๘. นายวรชัย สนองคุณ

๒๙. นางสาวมลฤดี หอมเสียง

๓๐. นางสาวทัศนีย์ ชัยศิริ

๓๑. นายวิริทธิ์พล วชิรเศวตกิจ

๓๒. นายสุพิพัฒน์ บุญหนุน

๓๓. นางสาวพรฤดี ไตรภพ

๓๔. นางชัญญานุช สวนผล

๓๕. นางสาวอรจิรญา สารผล

๓๖. นางสาวญาณสิริ ศรีวิเศษ

๓๗. นางสาวศรีสุดา ละอองทอง

๓๘. นายวัลชัย ปัญญา

๓๙. นายจักรพงษ์ สงวนพรรค

๔๐. นายวิษณุรักษ์ คล่องสั่งสอน

๔๑. นางรัชนี ป้องคำสิงห์

๔๒. นางสาวพิมพ์ลักษณ์ บุตรพรหม

๔๓. นางสุพรรณ์ โสภารักษ์

๔๔. นางวาสนา หลาบคำ

๔๕. นางสาวพรพรรณ จตุรพร

๔๖. นางนภาพร เรืองทอง

๔๗. นางสุพัชรา อนุกูล

๔๘. นางสาวอมรรัตน์ ขัติยศ

๔๙. นางสาวรัชนี แกนภูเขียว

๕๐. นางสาวปัทมาภรณ์ นิรภัย

๕๑. นายฮาซัน มาหิเละ

๕๒. นายนูรซูวัน ราษฎร์สดี

๕๓. นายอุดม ใหม่นุ้ย

๕๔. นางสาวจันทะมาลา มูลศรี

๕๕. นางสาววัชรพร พุทธสอน

๕๖. นายสามารถ เก็บนิล

๕๗. นางสาวจันทิมา ขันทอง

๕๘. นายธีระ แก้วสว่าง

๕๙. นางสาวแอนยาดา ทองแย้ม

๖๐. นางสาวสุดฤทัย ทองประเจียด

๖๑. นายสายัญ เลื่อนสุวรรณ์

๖๒. นางสาวพรรณนิภา อุ่นเอม

๖๓. นายวรวิทย์ โยมไธสง

๖๔. นายกรรณชิต จินดาวัฒน์

๖๕. นายธนกฤต ช่วยระเทพ

๖๖. นางสาวประกายแก้ว เหมหงษา

๖๗. นางพรนิภา ถาวร

๖๘. นางสาวเจนจิรา เรือนทอง

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๑๑๔ ง หน้า ๒๔๙ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"