คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๗/๒๕๕๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๑๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง

พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิก

(๑) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๕๘๒/๒๕๓๗ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๗ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

(๒) คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔๗๕/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

ข้อ ๒  ให้ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) กองทัพเรือ และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.)

(๑.๑) ผู้บัญชาการทหารเรือ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ เสนาธิการทหารเรือ

(๑.๒) ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค ผู้บัญชาการกองเรือ ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับหมู่เรือ ผู้บังคับการเรือ ผู้ควบคุมเรือ

(๑.๓) นายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากผู้อำนวยการ ศรชล. ซึ่งจัดตั้งโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๐ และวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้ปฏิบัติหน้าที่ใน ศรชล. ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๗ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐

(๒) กระทรวงมหาดไทย

(๒.๑) อธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้ตรวจราชการกรม ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู้อำนวยการส่วนกำกับและตรวจสอบ ผู้อำนวยการส่วนการสอบสวนคดีอาญา เจ้าพนักงานปกครองและนิติกรระดับชำนาญการขึ้นไป ซึ่งสังกัดสำนักการสอบสวนและนิติการ ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐

(๒.๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด จ่าจังหวัด ป้องกันจังหวัด ปลัดอำเภอ ผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ ปลัดอำเภอ ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๓) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ข้าราชการตำรวจผู้มียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรี หรือผู้ดำรงตำแหน่งรองสารวัตรขึ้นไป ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๔) กรมเจ้าท่า

(๔.๑) อธิบดีกรมเจ้าท่า รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานเรือ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ผู้อำนวยการกองมาตรฐานคนประจำเรือ ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐

(๔.๒) ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา เจ้าพนักงานตรวจท่า เจ้าพนักงานตรวจเรือ นักวิชาการขนส่ง เจ้าพนักงานขนส่ง ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๕) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๕.๑) อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนักงาน ผู้อำนวยการกอง เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์ ผู้อำนวยการส่วน ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐

(๕.๒) นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง นักวิชาการป่าไม้ เจ้าพนักงานป่าไม้ นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักทรัพยากรบุคคล นายสัตวแพทย์ นักเดินเรือ เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล เจ้าพนักงานสื่อสาร นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐

(๖) กรมศุลกากร

(๖.๑) อธิบดีกรมศุลกากร ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร รองอธิบดีกรมศุลกากร ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสินค้าลาดกระบัง ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๒ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๓ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๔ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและปราบปราม ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕

(๖.๒) นักวิชาการศุลกากร เจ้าพนักงานศุลกากร นิติกร ศุลการักษ์ นายเรือ ต้นกล ช่างเครื่องเรือ นายช่างเครื่องกล นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องเรือกลชายทะเล นายท้ายเรือกลลำน้ำ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก เจ้าพนักงานเดินเรือ ซึ่งสังกัดสำนักงานศุลกากรที่มีการนำเข้าส่งออก และนำผ่านสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๗) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

แรงงานจังหวัด ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ซึ่งปฏิบัติงานอยู่หรือได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานแรงงานจังหวัด ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๘) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

(๘.๑) อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านคุ้มครองแรงงาน ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕

(๘.๒) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทวิชาการ ข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภททั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่ปฏิบัติงานอยู่ ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๙) กรมการจัดหางาน

(๙.๑) อธิบดีกรมการจัดหางาน รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ผู้อำนวยการกองนิติการ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดระบบแรงงานต่างด้าว นักวิชาการแรงงานที่ปฏิบัติงานในเขตกรุงเทพมหานคร ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕

(๙.๒) จัดหางานจังหวัด นักวิชาการแรงงาน เจ้าพนักงานแรงงาน ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๑๐) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๑๑) สำนักงานประกันสังคม

นักวิชาการแรงงาน ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๕ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

ข้อ ๓[๑]  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๖ ง/หน้า ๑๖/๑๑ มกราคม ๒๕๕๙


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"