คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๖๕๕/๒๕๕๖

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๖๕๕/๒๕๕๖

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐

โดยที่เป็นการสมควรแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นบางตำแหน่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้

๑. เมืองพัทยา

(๑) นายกเมืองพัทยา

(๒) ปลัดเมืองพัทยา

(๓) รองปลัดเมืองพัทยา

(๔) ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม

(๕) เจ้าพนักงานประมง สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน

๒. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ยกเว้นกรุงเทพมหานคร

(๑) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) นักวิชาการประมง

(๓) เจ้าพนักงานประมง

(๔) เจ้าหน้าที่ประมง

เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. ๒๔๙๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔๘ ง/หน้า ๘๘/๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"