คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ที่ ๙๐๗/๒๕๕๙

เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า “พนักงานเจ้าหน้าที่” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑  ให้ยกเลิกคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๒  ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดกรมประมงผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) อธิบดีกรมประมง รองอธิบดีกรมประมง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการศูนย์เขต ผู้อำนวยการศูนย์ หัวหน้าศูนย์ หัวหน้าหน่วย หัวหน้าด่านซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด

(๒) นักวิชาการประมง นักวิชาการผลิตภัณฑ์อาหาร นักวิชาการสถิติ นักวิชาการเผยแพร่ นักเดินเรือ นิติกร เศรษฐกร นายช่างกลเรือ เจ้าพนักงานประมง เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานสถิติ เจ้าพนักงานสื่อสาร เจ้าพนักงานเดินเรือ นายช่างเครื่องกล และลูกจ้างประจำกองตรวจการประมงผู้ดำรงตำแหน่งนายท้ายเรือ นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องยนต์ ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง กรมประมง ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ตลอดเขตท้องที่ทุกจังหวัด

(๓) ประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าประมงเขตพื้นที่นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ซึ่งสังกัดสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๔) ประมงจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม ประมงอำเภอ นักวิชาการประมง เจ้าพนักงานประมง ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรมประมง ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๖๔ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๕) หัวหน้าฝ่าย นักจัดการงานทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ และลูกจ้างประจำผู้ดำรงตำแหน่งนายท้ายเรือ นายท้ายเรือกลชายทะเล ช่างเครื่องเรือ ซึ่งสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค กรมประมงให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๘๒ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ มาตรา ๙๕ มาตรา ๙๖ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

ข้อ ๓  ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยผู้ดำรงตำแหน่งดังต่อไปนี้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

(๒) นายอำเภอ ให้มีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๑๑ มาตรา ๓๑ มาตรา ๗๙ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๒๐ ภายในเขตท้องที่รับผิดชอบ

ข้อ ๔[๑]  คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

พลเอก ฉัตรชัย  สาริกัลยะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓/ตอนพิเศษ ๒๖๐ ง/หน้า ๓๘/๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"