คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ ที่ ๕๒๕/๒๕๑๕

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)


คำสั่งกองบัญชาการคณะปฏิวัติ
ที่ ๕๒๕/๒๕๑๕[1]
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

เนื่องจากได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ พลโท ประจวบ สุนทรางกูร ประจำกองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย อีกตำแหน่งหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๕

จึงให้ พลโท ประจวบ สุนทรางกูร ดำรงตำแหน่งตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ต่อไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๑๕
จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหน้าคณะปฏิวัติ

เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๘/หน้า ๓๐๕๖/๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๕

ขึ้น

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"