คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ที่ 6/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
ที่ ๖/๒๕๕๗
เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม
และสถานีวิทยุชุมชน

เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบ เรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช ๒๔๕๗ จึงขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนระงับการถ่ายทอดออกอากาศ ดังนี้

 1. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอ็มวี ๕
 2. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมดีเอ็นเอ็น
 3. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมยูดีดี
 4. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัพเดท
 5. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพีแอนด์พี
 6. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมโฟร์แชนแนล
 7. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมบลูสกาย
 8. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอฟเอ็มทีวี
 9. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์
 10. สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเอสทีวี
 11. สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 • สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตามมาตรา 7 (3) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"