คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ อ.๕/๒๕๕๑

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ที่ อ.๕/๒๕๕๑

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการ

ด้วยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้อนุมัติในการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ให้แก้ไขคำสั่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ อ. ๕/๒๕๒๓ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้าและค่าบริการในส่วนของค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารข้อ ๒.๒.๓ และข้อ ๒.๒.๔ เพื่อให้สะท้อนถึงต้นทุน และสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันในการดำเนินงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๓ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พ.ศ. ๒๕๐๓ จึงออกคำสั่งให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกอาคารข้อ ๒.๒.๓ และข้อ ๒.๒.๔ ตามคำสั่ง กฟภ. ที่ อ. ๕/๒๕๒๓ สั่ง ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๒๓

๒. ให้เปลี่ยนแปลงการคิดค่าใช้จ่ายในการสำรวจออกแบบ จัดทำแผนผัง ประมาณการและค่าตรวจสอบแบบใหม่ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๒.๒.๓ ผู้ที่ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำรวจ ออกแบบ จัดทำแผนผัง ประมาณการค่าใช้จ่ายขยายเขตระบบจำหน่าย ให้คิดค่าใช้จ่ายในอัตรา ๑% ของเงินลงทุนทั้งหมด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ยื่นคำร้องขอขยายเขต โดยแยกเป็น ๒ กรณี ดังนี้

(๑) กรณีให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ก่อสร้าง และผู้ใช้ไฟฟ้าชำระเงินค่าขยายเขตภายในกำหนดยืนราคา ให้นำเงินค่าสำรวจ ออกแบบ ขั้นต่ำ ๕,๐๐๐ บาท มาหักจากค่าขยายเขตหากผู้ขอใช้ไฟฟ้านำแผนผัง ประมาณการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกแบบ ไปดำเนินการก่อสร้างเอง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มในอัตรา ๑% ของเงินลงทุนทั้งหมด เฉพาะส่วนที่เกิน ๕,๐๐๐ บาท

(๒) กรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าสำรวจออกแบบเอง ให้เก็บค่าตรวจสอบแบบ ๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ยื่นคำร้องขอขยายเขต

สำหรับที่ดินจัดสรรให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นส่วนราชการส่วนท้องถิ่น องค์การของรัฐรวมทั้งรัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน ไม่ต้องเรียกเก็บค่าสำรวจออกแบบขั้นต่ำในวันที่ยื่นคำร้องขอขยายเขตแต่ให้แจ้งยอดค่าใช้จ่ายในการสำรวจ ออกแบบทั้งหมดไปพร้อมกับค่าใช้จ่ายในการขยายเขตระบบจำหน่าย ส่วนขั้นตอนอื่นๆ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางเดียวกัน

ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

อดิศร เกียรติโชควิวัฒน์

ผู้ว่าการ


[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๑๒ ง/หน้า ๓๗/๔ กรกฎาคม ๒๕๕๑


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"