คำสั่งคณะกรรมการอาหาร ที่ ๑/๒๕๔๕

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งคณะกรรมการอาหาร

ที่ ๑/๒๕๔๕

เรื่อง กำหนดส่วนราชการหรือสถาบันที่ตรวจวิเคราะห์อาหาร

เพื่อการขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร

ด้วยการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารตามมาตรา ๓๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้ต้องแจ้งรายการหรือรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจวิเคราะห์อาหารจากส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการกำหนด

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ (๖) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ คณะกรรมการอาหารจึงมีคำสั่งกำหนดส่วนราชการหรือสถาบันที่คณะกรรมการอาหารให้การยอมรับผลการตรวจวิเคราะห์อาหารเพื่อประกอบการขอขึ้นทะเบียนตำรับอาหารตามมาตรา ๓๑ ดังนี้

๑.  หน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒.  หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐของประเทศนั้น ๆ

๓.  หน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองโดยหน่วยงานรับรองห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

วินัย  วิริยกิจจา

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข


งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"