คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๔/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๑๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นาย สารัชต์ รัตนาวดี

๒. นาย บัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

๓. พันตํารวจเอก รวมนคร ทับทิมธงชัย

๔. นาย วัชระพันธุ์ จันทรขจร

๕. พลเอก สิงห์ทอง พลอยแดง

๖. พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน

๗. นาย สําราญ สายชนะ

๘. นาย ธนเดช เอกอภิวัชร์

๙. นาย คมกฤษ อาวุธเพชร

๑๐. ร้อยเอก กฤษณ์ อิสารพายุ

๑๑. นาย ดํารง พิเดช

๑๒. นาย อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

๑๓. นาย รังสี เสรีชัยใจมุ่ง

๑๔. นาย พิเชษฐ์ สุขจินดาทอง

๑๕. นาย สมชาย ไพบูลย์

๑๖. นาย อรรถชัย อนันตเมฆ

๑๗. นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์

๑๘. นาง จารุพรรณ กุลดิลก

๑๙. นางสาว ศุภรัตน์ นาคบุญนํา

๒๐. นาย เยี่ยมยอด ศรีมันตะ

๒๑. นางสาว ขัตติยา สวัสดิผล

๒๒. นาย นพพร นามเชียงใต้

๒๓. นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร

๒๔. นาย ชาญยุทธ เฮงตระกูล

๒๕. นาย โสภณ เมฆตระกูล

๒๖. นาย อนันต์ อัศวโภคิน

๒๗. นาย เศรษฐา ทวีสิน

๒๘. นาย ธวัชชัย วิไลลักษณ์

๒๙. นาย เปรมชัย กรรณสูตร

๓๐. นาย อภิชาต จันทร์สกุลพร


สั่ง ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๙๐ ง /หน้า ๑ - ๒ /๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๑๓/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๕/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"