คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗๕/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๑๗๕/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าว
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในเรื่องการระบายและจำหน่ายข้าวตามโครงการของรัฐ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พิจารณาระบายข้าว โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ รองปลัดกระทรวงการคลังที่ปลัดกระทรวงการคลังมอบหมาย อนุกรรมการ
๑.๓ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย อนุกรรมการ
๑.๔ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
๑.๕ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
๑.๖ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
๑.๗ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
๑.๘ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ ท่าน ที่ประธานแต่งตั้ง อนุกรรมการ
๑.๙ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๑๐ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๑ ผู้อำนวยการกองบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ ผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และเงื่อนไขการระบายและจำ หน่ายข้าวตามโครงการของรัฐ ให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์โดยรวมต่อระบบการผลิตและการค้าข้าวของประเทศ
๒.๒ กำกับ ดูแล และพิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการระบายและจำหน่ายข้าวดังกล่าว
๒.๓ แต่งตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
๒.๔ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
๒.๕ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
๒.๖ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงพาณิชย์

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม /ตอน /หน้า / .๑๗๔/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๗๖/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"