คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๗๗/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๑๗๗/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ
ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เรื่อง การจัดส่วนงาน การกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ไปแล้ว นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ในการพิจารณาเรื่องการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑. องค์ประกอบ

๑.๑ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการ
๑.๒ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองประธานอนุกรรมการ
๑.๓ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ อนุกรรมการ
๑.๔ อธิบดีกรมการปกครอง อนุกรรมการ
๑.๕ อธิบดีกรมการค้าภายใน อนุกรรมการ
๑.๖ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ อนุกรรมการ
๑.๗ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย อนุกรรมการ
๑.๘ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุกรรมการ
๑.๙ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ อนุกรรมการ
๑.๑๐ แม่ทัพภาคที่ ๑ อนุกรรมการ
๑.๑๑ แม่ทัพภาคที่ ๒ อนุกรรมการ
๑.๑๒ แม่ทัพภาคที่ ๓ อนุกรรมการ
๑.๑๓ แม่ทัพภาคที่ ๔ อนุกรรมการ
๑.๑๔ ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนุกรรมการ
๑.๑๕ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อนุกรรมการ
๑.๑๖ ผู้แทนองค์การคลังสินค้า อนุกรรมการ
๑.๑๗ ผู้แทนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อนุกรรมการ
๑.๑๘ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าวสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อนุกรรมการ
๑.๑๙ ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร อนุกรรมการ
๑.๒๐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี อนุกรรมการและเลขานุการ
๑.๒๑ รองอธิบดีกรมการปกครอง ที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๒๒ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ที่อธิบดีกรมการค้าภายในมอบหมาย อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒. อำนาจหน้าที่

๒.๑ ตรวจสอบข้าวคงเหลือของรัฐทั้งปริมาณและคุณภาพข้าวให้เป็นไปตามความเป็นจริง
๒.๒ แต่งตั้งคณะทำงาน และที่ปรึกษา เพื่อดำเนินงานตามที่คณะอนุกรรมการเห็นสมควร
๒.๓ เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความเห็น รวมทั้งส่งเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ฯ
๒.๔ ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มอบหมาย
๒.๕ รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต่อไป

สำหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส่วนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้ได้รับโดยอนุโลมตามระเบียบราชการโดยให้เบิกจ่ายจากสำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม /ตอน /หน้า / .๑๗๖/๒๕๕๗ ขึ้น ๑๗๘/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"