คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๒/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๓๒/๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฎอัยการศึก พ.ศ. ๒๔๕๗
ตามที่ได้ประกาศใช้กฏอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๖๓๐ เป็นต้นไปแล้วนั้น เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการยุทธ การระงับ การปราบปราม หรือการรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการใช้อำนาจตามกฏอัยการศึก จึงให้ดำเนินการดังนี้

๑. กำหนดเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารผู้ใช้อำนาจตามกฏอัยการศึก ดังนี้

๑.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ทั่วราชอาณาจักร
๑.๒ กองทัพบก
๑.๒.๑ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ทั่วราชอาณาจักร
๑.๒.๒ แม่ทัพภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากแม่ทัพภาค เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ตามเขตกองทัพภาค
๑.๓ กองทัพเรือ
๑.๓.๑ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.2457 ในเขตรับผิดชอบของกองทัพเรือ
๑.๓.๒ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในทะเลอาณาเขตที่รับผิดชอบ
๑.๓.๓ ผู้บัญชาการกองเรือภาค หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการกองเรือภาค เป็นเจ้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขตทะเลอาณาเขตที่รับผิดชอบ
๑.๔ กองทัพอากาศ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ในเขตรับผิดชอบของทหารอากาศ

๒. การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตามคำสั่งนี้ หากเป็นการใช้อำนาจในการปฏฺบัติการซ้อนกัน ให้ประสานการปฏิบัติกับผู้รับผิดชอบพื้นที่ตามความจำเป็น

๓. การใข้อำนาจตามกฏอัยการศึก พ.ศ.๒๔๕๗ ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารเฉพาะการเกณฑ์ หากมีความจำเป็นต้องกระทำ ให้รายงานขออนุมัติต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะดำเนินการได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป


สั่ง ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๙๖ ง /หน้า ๓/๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.๓๑/๒๕๕๗ ขึ้น ๓๓/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"