คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๔/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๓๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ดังนี้

๑. นางสาวจิรนันท์ จันทวงษ์

๒. นายณัฐชัย อินทราย

๓. นายเมธี หรือนายนิติธาดา เมธาสุข

๔. นายเจริญ ปัญญาวงศ์

๕. นายมหวรรณ กะวัง

๖. นางสาวอุบลกาญจน์ อมรสิน

๗. นายไพรัช สร้างถิ่น

๘. นายชัชวาล กาญจนะหุต

๙. นายเฉลิมพล เจษฎางกูล ณ อยุธยาหรือ ผาสุก

๑๐. นายสมชาติ นาคบรรจง

๑๑. นายชาญ ไชยะ

๑๒. นายวุฒินันท์ ปราบนอก

๑๓. นางสาวสกุล บางระมาด

๑๔. นายไพวรรณ์ สีน้ำอ้อม

๑๕. นายประเทือง ภิญโญ

๑๖. นายพงษ์พิสิษฐ์ คงเสนา

๑๗. นายอำนวย คลังผา


สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๙๖ ง /หน้า ๖/๒ มิถุนายน ๒๕๕๗.๓๓/๒๕๕๗ ขึ้น ๓๕/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"