คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ที่ ๓/๒๕๕๗

เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.   พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี

๒.   พลเอก ทวนทอง อินทรทัต

๓.   พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต

๔.   พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์

๕.   พลอากาศเอกสุเมธ โพธิ์มณี

๖.   พลตำรวจเอก สล้าง บุนนาค

๗.   พลตำรวจเอก บุญฤทธิ์ รัตนพร

๘.   พลโท มะ โพธิ์งาม

๙.   พลโท อัครชัย จันทรโตษะ

๑๐.   พลตรี ศรชัย มนตริวัต

๑๑.   พลตำรวจตรี สุชาติ กาญจนวิเศษ

๑๒.   เรือเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า

๑๓.   พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

๑๔.   พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต

๑๕.   พลเอก พฤกษ์ สุวรรณทัต

๑๖.   นายวัฒนา เมืองสุข

๑๗.   นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี

๑๘.   คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธ์ุ

๑๙.   นายสันติ พร้อมพัฒน์

๒๐.   นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี

๒๑.   นายทรงศักดิ์ เปรมสุข

๒๒.   พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย

๒๓.   นายประชา ประสพดี

๒๔.   นายสมหวัง อัสราษี

๒๕.   นายพันธุ์เลิศ ใบหยก

๒๖.   นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

๒๗.   นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์

๒๘.   นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

๒๙.   นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง

๓๐.   นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

๓๑.   นายนิสิต สินธุไพร

๓๒.   นายชินวัฒน์ หาบุญพาด

๓๓.   นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย

๓๔.   นายอดิศร เพียงเกษ

๓๕.   นายวิสา คัญทัพ

๓๖.   นายสำเริง ประจำเรือ

๓๗.   พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

๓๘.   นางไพรจิตร อักษรณรงค์

๓๙.   นายพายัพ ปั้นเกตุ

๔๐.   นางดารุณี กฤตบุญญาลัย

๔๑.   นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

๔๒.   นายอำพน กิตติอำพน

๔๓.   พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์

๔๔.   นายวันชนะ เกิดดี

๔๕.   นายอารีย์ ไกรนรา

๔๖.   นายสุนัย จุลพลศธร

๔๗.   นายวิชาญ มีนชัยนันท์

๔๘.   นายไชยา สะสมทรัพย์

๔๙.   นายสุชาติ ลายน้ำเงิน

๕๐.   นายการุณ โหสกุล

๕๑.   นางฐิติมา ฉายแสง

๕๒.   นายประแสง มงคลศิริ

๕๓.   นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล

๕๔.   นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ

๕๕.   นายขวัญชัย ไพรพนา

๕๖.   นางประทีป อึ้งทรงธรรม

๕๗.   นายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ

๕๘.   นายวรชัย เหมะ

๕๙.   นายดาบแดง ชลบุรี

๖๐.   นายสมบัติ บุญงามอนงค์

๖๑.   นางสาวจิตภัสร์ กฤดากร

๖๒.   นายจุมพล จุลใส

๖๓.   นางทยา ทีปสุวรรณ

๖๔.   นายพุทธิพงษ์ ปุณณกัณฑ์

๖๕.   นายถาวร เสนเนียม

๖๖.   นายสุริยะใส กตะศิลา

๖๗.   นายนิติธร ล้ำเหลือ

๖๘.   นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

๖๙.   พลเอก ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ

๗๐.   นายณัฐพล ทีปสุวรรณ

๗๑.   นายเสรี วงษ์มณฑา

๗๒.   นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์

๗๓.   นางสาวอัญชะลี ไพรีรักษ์

๗๔.   นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ

๗๕.   นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง

๗๖.   นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์

๗๗.   นางกฤษณา สีหลักษณ์

๗๘.   นายบุญทรง เตริยาภิรมย์

๗๙.   นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

๘๐.   นายธีระ วงศ์สมุทร

๘๑.   นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

๘๒.   นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์

๘๓.   นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข

๘๔.   นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ

๘๕.   นายภูมิ สาระผล

๘๖.   นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์

๘๗.   นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

๘๘.   นายฐานิสร์ เทียนทอง

๘๙.   นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์

๙๐.   นางสุกุมล คุณปลื้ม

๙๑.   นายปลอดประสพ สุรัสวดี

๙๒.   นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล

๙๓.   นายบุญรื่น ศรีธเรศ

๙๔.   นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล

๙๕.   นายวิทยา บุรณศิริ

๙๖.   นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น

๙๗.   นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

๙๘.   นางนลินี ทวีสิน

๙๙.   นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย

๑๐๐.   นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์

๑๐๑.   นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

๑๐๒.   นายศักดา คงเพชร

๑๐๓.   หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์

๑๐๔.   นายประชา ประสพดี

๑๐๕.   นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร

๑๐๖.   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

๑๐๗.   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

๑๐๘.   นายประเสริฐ บุญชัยสุข

๑๐๙.   นางศันสนีย์ นาคพงศ์

๑๑๐.   นายประดิษฐ์ สินธวณรงค์

๑๑๑.   นายชลน่าน ศรีแก้ว

๑๑๒.   นายชัยเกษม นิติสิริ

๑๑๓.   นายก่อแก้ว พิกุลทอง

๑๑๔.   นายแพทย์เหวง โตจิราการ


สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๕/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๒/๒๕๕๗ ขึ้น ๔/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"