คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๓/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. พลเอก พัลลภ ปิ่นมณี
๒. พลเอก ทวนทอง อินทรทัต
๓. พลเอก ไตรรงค์ อินทรทัต
๔. พลเรือเอก เกียรติศักดิ์ ดามาพงศ์
๕. พลอากาศเอก สุเมธ โพธิ์มณี
๖. พลตำรวจเอก สล้าง บุนนาค
๗. พลตำรวจเอก บุญฤทธิ์ รัตนะพร
๘. พลโท มะ โพธิ์งาม
๙. พลโท อัครชัย จันทรโตษะ
๑๐. พลตรี ศรชัย มนตริวัต
๑๑. พลตำรวจตรี สุชาติ กาญจนวิเศษ
๑๒. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า
๑๓. พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
๑๔. พลอากาศเอก สุกำพล สุวรรณทัต
๑๕. พลเอก พฤกษ์ สุวรรณทัต
๑๖. นาย วัฒนา เมืองสุข
๑๗. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี
๑๘. คุณหญิง สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
๑๙. นาย สันติ พร้อมพัฒน์
๒๐. นายแพทย์ สุรพงษ์ สืบวงศ์ลี
๒๑. นาย ทรงศักดิ์ เปรมสุข
๒๒. พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย
๒๓. นาย ประชา ประสพดี
๒๔. นาย สมหวัง อัสราศี
๒๕. นาย พันธ์เลิศ ใบหยก
๒๖. นาย สงคราม กิจเลิศไพโรจน์
๒๗. นาย วิรุฬ เตชะไพบูลย์
๒๘. นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์
๒๙. นาย อริสมันต์ พงษ์เรืองรอง
๓๐. นาย จรัล ดิษฐาอภิชัย
๓๑. นาย นิสิต สินธุไพร
๓๒. นาย ชินวัฒน์ หาบุญพาด
๓๓. นาย วิภูแถลง พัฒนภูมิไทย
๓๔. นาย อดิศร เพียงเกษ
๓๕. นาย วิสา คัญทัพ
๓๖. นาย สำเริง ประจำเรือ
๓๗. พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
๓๘. นาง ไพรจิตร อักษรณรงค์
๓๙. นาย พายัพ ปั้นเกตุ
๔๐. นาง ดารุณี กฤตบุญญาลัย
๔๑. นาย สุภรณ์ อัตถาวงศ์
๔๒. นาย อำพน กิติอำพน
๔๓. พันตำรวจตรี เสงี่ยม สำราญรัตน์
๔๔. นาย วันชนะ เกิดดี
๔๕. นาย อารีย์ ไกรนรา
๔๖. นาย สุนัย จุลพลศธร
๔๗. นาย วิชาญ มีนชัยนันท์
๔๘. นาย ไชยา สะสมทรัพย์
๔๙. นาย สุชาติ ลายน้ำเงิน
๕๐. นาย การุณ โหสกุล
๕๑. นาง ฐิติมา ฉายแสง
๕๒. นาย ประแสง มงคลศิริ
๕๓. นาย วิชิต ปลั่งศรีสกุล
๕๔. นาย มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ
๕๕. นาย ขวัญชัย ไพรพนา
๕๖. นาง ประทีป อึ้งทรงธรรม
๕๗. นาย วุฒิพงษ์ กชธรรม
๕๘. นาย วรชัย เหมะ
๕๙. นายดาบแดง ชลบุรี
๖๐. นาย สมบัติ บุญงามอนงค์
๖๑. นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
๖๒. นาย จุมพล จุลใส
๖๓. นาง ทยา ทีปสุวรรณ
๖๔. นาย พุฒิพงษ์ ปุณกันฑ์
๖๕. นาย ถาวร เสนเนียม
๖๖. นาย สุริยะใส กตะศิลา
๖๗. นาย นิติธร ล้ำเหลือ
๖๘. นาย สมศักดิ์ โกศัยสุข
๖๙. พลเอก ปรีชา เอี่ยมสุพรรณ
๗๐. นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
๗๑. นาย เสรี วงษ์มณฑา
๗๒. นาย สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
๗๓. นางสาว อัญชลี ไพรีรักษ์
๗๔. นาย ยงยุทธ วิชัยดิษฐ์
๗๕. นาย กิตติรัตน์ ณ ระนอง
๗๖. นาย สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
๗๗. นาง กฤษณา สีหลักษณ์
๗๘. นาย บุญทรง เตริยาภิรมณ์
๗๙. นาย สุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล
๘๐. นาย ธีระ วงศ์สมุทร
๘๑. นาย พรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
๘๒. นาย กิตติศักดิ์ หตถสงเคราะห์
๘๓. นาย ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข
๘๔. นาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
๘๕. นาย ภูมิ สาระผล
๘๖. นาย ศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
๘๗. นาย ชูชาติ หาญสวัสดิ์
๘๘. นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
๘๙. นาย เผดิมชัย สะสมทรัพย์
๙๐. นาย สุกุมล คุณปลื้ม
๙๑. นาย ปลอดประสพ สุรัสวดี
๙๒. นาย วรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
๙๓. นาย บุญรื่น ศรีธเรศ
๙๔. นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
๙๕. นาย วิทยา บุรณศิริ
๙๖. นาย ต่อพงษ์ ไชยสาส์น
๙๗. นาย วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
๙๘. นาง นลินี ทวีสิน
๙๙. นาย ทนุศักดิ์ เล็กอุทัย
๑๐๐. นาย อารักษ์ ชลธาร์นนท์
๑๐๑. นาย สุชาติ ธาดาธำรงเวช
๑๐๒. นาย ศักดา คงเพชร
๑๐๓. หม่อมราชวงศ์ พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิวัตน์
๑๐๔. นาย ประชา ประสพด
๑๐๕. นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
๑๐๖. นาย เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
๑๐๗. นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
๑๐๘. นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข
๑๐๙. นาง ศันสนีย์ นาคพงศ์
๑๑๐. นาย ประดิษฐ์ สินธวณรงค์
๑๑๑. นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
๑๑๒. นาย ชัยเกษม นิติสิริ
๑๑๓. นาย ก่อแก้ว พิกุลทอง
๑๑๔. นายแพทย์ เหวง โตจิราการ


  • สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์