คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2557

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๒/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม และแก้ไขวันเวลาและสถานที่รายงานตัว

เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมือง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลมารายงานตัว ณ หอประชุมกองทัพบก เทเวศร์ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑. นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
๒. นาย สมชาย วงศ์สวัสดิ์
๓. นาย วราเทพ รัตนากร
๔. นาย นพดล ปัทมะ
๕. นาย โภคิน พลกุล
๖. นาย พิชัย นริพทะพันธุ์
๗. นาย ภูมิธรรม เวชยชัย
๘. นาย สาโรช หงส์ชูเวช
๙. นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
๑๐. พลโท มนัส เปาริก
๑๑. พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร
๑๒. พลตำรวจโท ชัจจ์ กุลดิลก
๑๓. นายแพทย์ พรหมมินทร์ เลิศสุริย์เดช
๑๔. นาย พันศักดิ์ วิญญรัตน์
๑๕. นาย สุรนันท์ เวชชาชีวะ
๑๖. นาย วรพงษ์ ตันติเวชยานนท์
๑๗. นาย ยงยุทธ ติยะไพรัช
๑๘. ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง
๑๙. พลตำรวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา
๒๐. นาย เกรียงกมล เลาหไพโรจน์
๒๑. นาง เยาวภา วงศ์สวัสดิ์
๒๒. นาย ธงทอง จันทรางศุข
๒๓. พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง

สำหรับบุคคลที่มีรายชื่อตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และยังไม่มารายงานตัว ให้เปลี่ยนไปรายงานตัวตามวันเวลาและสถานที่ ที่ปรากฏตามคำสั่งนี้


  • สั่ง ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
  • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
  • หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

บรรณานุกรม[แก้ไข]

งานนี้เป็นสาธารณสมบัติ เพราะเนื้อหาทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นสาธารณะ และหาผู้สร้างสรรค์แท้ ๆ ไม่ได้ ทำให้ขาดคุณสมบัติในการมีลิขสิทธิ์