คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๔/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่แบบผิดพลาด: มีการลบช่องที่ไม่ได้ใช้ออก โปรดเติมกลับเข้าไป (โปรดดูเอกสารกำกับแม่แบบ)
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]
ที่ ๔๔/๒๕๕๗
เรื่อง ให้บุคคลมารายงานตัวเพิ่มเติม
เพื่อให้การรักษาความสงบและการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้บุคคลเข้ามารายงานตัว ณ ห้องจามจุรี สโมสรทหารบก เทเวศร์ ในวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๐๐๐ - ๑๒๐๐ ดังนี้

๑. นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ


๒. นายเก่งกิจ กิติเรียงลาภ


๓. นายรัชพงศ์ โอชาพงศ์


๔. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย


๕. น.ส.อุลัยรัตน์ ชูด้วง


๖. นายอัมรินทร์ ใสรัมย์ 


๗. นายนิพนธ์ ผดุงศิลป์ไพโรจน์


๘. นางปราณี ด่านวัฒนานุสรณ์


๙.นายกิตติศักดิ์ สุจิตตารมย์


๑๐. น.ส.จิตรา คชเดช


๑๑. นางสลิลทิพย์ ณ พัทลุง


๑๒. นายสุวัฒน์ หล่ำบุตร


๑๓. นายเสรีภาพ สุนทรชัยภัค


๑๔. นายพฤทธิ์นรินทร์ ธนบริบูรณ์สุข

๑๕. นายสราวุฒิ ภูธรโยธิน


๑๖. นายวันชัย จงจรูญหิรัณย์
 


๑๗. นายธนพร ศรียากูล
 


๑๘. นายพฤกษ์ พฤกษ์สุนันท์
 


๑๙. นายพิพัฒน์ พรรณสุวรรณ์
 


๒๐. นางยุพิณ กองจันดี
 


๒๑. นายเฉลียว จันเขียด
 


๒๒. นายสิรภพ กรณ์อรุษ
 


๒๓. นายเอกราช เนตรดี
 


๒๔. นายปัญญา สุรกำจรโรจน์
 


๒๕. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
 


๒๖. นายธนัท ศรีนิธิโฆษิต
 


๒๗. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์
 


๒๘. นายคฑาวุธ บูรณ์พิทักษ์


สั่ง ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑ /ตอนพิเศษ ๑๐๑ ง /หน้า ๕/๕ มิถุนายน ๒๕๕๗.๔๓/๒๕๕๗ ขึ้น ๔๕/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะเป็นงานตาม แม่แบบผิดพลาด: โปรดระบุประเภทของงานนี้ (ดูวิธีใช้) แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ของประเทศไทย ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 7 สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(1) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสาร อันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(2) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(3) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(4) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(5) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (1) ถึง (4) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น จัดทำขึ้น"