คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๓/๒๕๕๗ ที่ ๔/๒๕๕๗
เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร
เดินทางในห้วงเวลากลางคืน และพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจ
โดย: คณะรักษาความสงบแห่งชาติ
๕/๒๕๕๗


คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ที่ ๔/๒๕๕๗

เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร
เดินทางในห้วงเวลากลางคืน และพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจ
ตามที่ บริษัท จีโฟร์เอส แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจในการขนส่งทรัพย์สินของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และห้างร้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ขออนุญาตให้พนักงานและยานพาหนะของบริษัทเดินทางในห้วงเวลากลางคืน ตลอดจนให้พนักงานที่บริษัทกำหนด สามารถพกพาอาวุธที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อดำเนินการรับส่งเงินของธนาคาร และลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมิให้ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์และลูกค้าหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัท จีโฟร์เอสแคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตามที่ร้องขอได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย การขนย้ายธนบัตร และทรัพย์สินมีค่าให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย


สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๑๐/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๓/๒๕๕๗ ขึ้น ๕/๒๕๕๗

PD-icon.svg งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ ตามมาตรา ๗ แห่ง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ เนื่องจากงานนี้เป็น
  • (๑) ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
  • (๒) รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
  • (๓) ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
  • (๔) คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
  • (๕) คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น
Thai government Garuda emblem (Version 2).svg