คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔/๒๕๕๗

จาก วิกิซอร์ซ
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ[1]

ที่ ๔/๒๕๕๗

เรื่อง อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยการรับส่งเงินของธนาคาร
เดินทางในห้วงเวลากลางคืน และพกพาอาวุธเพื่อการประกอบธุรกิจ
ตามที่ บริษัท จีโฟร์เอส แคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจในการขนส่งทรัพย์สินของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และห้างร้านต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ขออนุญาตให้พนักงานและยานพาหนะของบริษัทเดินทางในห้วงเวลากลางคืน ตลอดจนให้พนักงานที่บริษัทกำหนด สามารถพกพาอาวุธที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อดำเนินการรับส่งเงินของธนาคาร และลูกค้าเป็นกรณีพิเศษ เพื่อมิให้ธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์และลูกค้าหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อสถานการณ์เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมิให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ดังนั้น คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ บริษัท จีโฟร์เอสแคช โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการตามที่ร้องขอได้ ทั้งนี้ ให้รวมถึงบริษัทอื่นๆ ที่ดำเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัย การขนย้ายธนบัตร และทรัพย์สินมีค่าให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย


สั่ง ณ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ


เชิงอรรถ[แก้ไข]

  1. ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๘๕ ง/หน้า ๑๐/๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗.๓/๒๕๕๗ ขึ้น ๕/๒๕๕๗

งานนี้ไม่มีลิขสิทธิ์ เพราะมีลักษณะตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา ๗ สิ่งต่อไปนี้ไม่ถือว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัตินี้
(๑)   ข่าวประจำวัน และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่มีลักษณะเป็นเพียงข่าวสารอันมิใช่งานในแผนกวรรณคดี แผนกวิทยาศาสตร์ หรือแผนกศิลปะ
(๒)   รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
(๓)   ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง คำชี้แจง และหนังสือโต้ตอบของกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่น
(๔)   คำพิพากษา คำสั่ง คำวินิจฉัย และรายงานของทางราชการ
(๕)   คำแปลและการรวบรวมสิ่งต่าง ๆ ตาม (๑) ถึง (๔) ที่กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นจัดทำขึ้น"